Wyobraźmy sobie przyszłość. Blog

Nowelizacja Karty Nauczyciela

xAlicja Witkowska, 2016-06-14

Nowelizacja Karty Nauczyciela (ustawa z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw - link ) wprowadziła zmiany
w zakresie reglamentacji czasu prowadzenia zajęć dodatkowych przez nauczycieli, ich odpowiedzialności dyscyplinarnej czy też gratyfikacji przyznawanej profesorowi oświaty.

Rezygnacja z godzin karcianych

Z przepisów rozdziału 5 Karty Nauczyciela, regulującego warunki pracy i wynagrodzenie, znika przepis nakładający obowiązek wykonywania przez nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów zajęć opieki świetlicowej i innych wymienionych w art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a w ściśle określonym wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Jednocześnie likwidacji uległ także obowiązek prowadzenia jednej godziny tygodniowo dodatkowych zajęć przez nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Rezygnacja z tzw. godzin karcianych, stanowiących przedmiot krytyki nauczycielskich organizacji związkowych, a także samych nauczycieli, co do zasady oznacza, że ustawodawca zniósł obowiązek ewidencjonowania zrealizowanych zajęć i rozliczania się z nich przez nauczycieli w dokumentacji przebiegu nauczania. Zmiana brzmienia art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a polega na zastąpieniu obowiązku prowadzenia zajęć opieki świetlicowej ogólnie sformułowanymi zajęciami opiekuńczo-wychowawczymi, uwzględniającymi potrzeby i zainteresowania uczniów, które nauczyciel jest obowiązany realizować w ramach nieprzekraczających 40 godzin tygodniowo. W ocenie resortu edukacji oznacza ona, że dyrektor szkoły nie będzie mógł zapewniać opieki świetlicowej w formie bezpłatnych dyżurów nauczycielskich nadal będzie jednak uprawniony do zlecania nauczycielom prowadzenia dodatkowych zajęć, jeżeli będzie to podyktowane potrzebami i zainteresowaniami uczniów.

Jak zmieniły się przepisy dotyczące
czasu pracy nauczycieli?
Infografika
( kliknij, aby powiększyć )
Zmiany w postępowaniu dyscyplinarnym

Radykalnym zmianom uległ rozdział 10 Karty Nauczyciela, do którego wprowadzono przepisy regulujące zasady postępowania dyscyplinarnego wobec nauczycieli, a także, jako novum, ustanowiono centralny rejestr orzeczeń dyscyplinarnych. Kompetencje rzeczników dyscyplinarnych, uprawnienia procesowe obwinionych nauczycieli oraz zasady procedowania przez komisje dyscyplinarne były dotychczas uregulowane jedynie rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (notabene – o jego mocy obowiązującej wypowiadał się Sąd Najwyższy). Dobrze zatem się stało, że podstawowe prawa podmiotowe nauczycieli obwinionych z tytułu odpowiedzialności dyscyplinarnej, a także ogólne zasady tego postępowania zostały objęte regulacją aktu normatywnego rangi ustawowej. Postępowanie jest dwuinstancyjne, a od prawomocnego orzeczenia odwoławczej komisji dyscyplinarnej służy rzecznikowi dyscyplinarnemu i obwinionemu nauczycielowi lub jego obrońcy odwołanie do sądu apelacyjnego. Od orzeczenia tego sądu nie służy skarga kasacyjna. Komisja dyscyplinarna przy wojewodzie, orzekająca w pierwszej instancji, składa się z co najmniej 5 członków, a orzekająca w drugiej instancji – z co najmniej 10 członków.

Centralny rejestr orzeczeń dyscyplinarnych

Poza reformą przepisów, dotyczącą odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli, w rozdziale 10 ustawy uregulowano instytucję centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych. Tym samym zapewniono przepływ informacji o prawomocnych orzeczeniach i o zawieszeniach nauczycieli w pełnieniu obowiązków, m.in. dyrektorom szkół w stosunku do zatrudnionych w ich szkołach nauczycieli. Rejestr prowadzi w systemie teleinformatycznym Minister Edukacji Narodowej. Katalog podmiotów uprawnionych do uzyskania informacji gromadzonych w rejestrze wymienia ustawa. Informacji tych udziela się na wniosek złożony na formularzu w formie papierowej lub elektronicznej. Do rejestru wprowadza się je natomiast na podstawie zawiadomienia o prawomocnym ukaraniu nauczyciela karą dyscyplinarną, sporządzonego odpowiednio przez przewodniczącego komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji lub odwoławczej, niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia lub zawiadomienia o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków oraz o okresie zawieszenia, sporządzonego przez dyrektora szkoły odnośnie do nauczyciela, lub organu prowadzącego – odnośnie do dyrektora szkoły. Dane usuwa się z rejestru, jeżeli kara uległa zatarciu. Wraz z przepisami o rejestrze ustawodawca wprowadził obowiązek potwierdzania niekaralności informacją z rejestru, okazywaną przez nauczyciela dyrektorowi szkoły przed nawiązaniem stosunku pracy. Informacji udziela się, począwszy od 1 stycznia 2017 r. Do tego dnia nauczyciel potwierdza niekaralność, składając oświadczenie w postaci papierowej lub elektronicznej.

Znowelizowana ustawa wprowadza kwotowy wymiar gratyfikacji wypłacanej profesorowi oświaty przez Ministra Edukacji Narodowej. Wynosi on 18 tys. zł.Prawo OptivumxNapisz do autora Polub nas na Facebooku

Tagi

# prawo oświatowe

Komentarze

Dodaj komentarz:

Twój nick:  
Wyślij

Czy nauczycielki, które skończą 60 lat po 31.08.2018, a mają uprawnienia emerytalne z art. 88 Karty Nauczyciela, aby skorzystać ze starych zasad naliczania emerytury powinny odejść z pracy przed wejściem nowelizacji ustawy emerytalnej tj. przed 01.10.2017?

xBartek, 2017-02-27 11:52:44

a czy zmiany dotyczą też szkół niepublicznych? bo wcześniej godziny karciane nie dotyczyły nauczycieli z takich szkół (wg tego tesktu np. http://www.eporady24.pl/godziny_karciane,pytania,8,114,7711.html ) ale teraz to już nie mam pewności. wkróce wracam z macierzyńskiego a koleżanki (na-lki) ze szkoły też nie są pewne.

xbonsai, 2016-10-24 11:21:57

Napisz do autora

×
Podaj temat wiadomości
Podaj prawidłowy adres email
Wpisz treść wiadomości
Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.
Anuluj × Wyślij
x x x