vulcan

Razem dla lepszej oświaty. Blog

Rozporządzenie regulujące udzielanie dotacji celowej dla szkół w 2019 r. - przypomnienie zmian

xAlicja Witkowska, 2019-05-15

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2019 r., wprowadzone do obrotu prawnego 1 kwietnia 2019 r., stanowi akt wykonawczy wydany na podstawie upoważnienia zawartego w art. 60 oraz art. 113 ust. 11 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych. Z upoważnienia ustawowego wynika konieczność corocznego wydawania przedmiotowego aktu prawnego, w tym nowych wzorów formularzy na 2019 r.

Rozporządzenie w głównej mierze nie odbiega swoją regulacją od rozwiązań prawnych wprowadzonych poprzednim aktem normatywnym, czyli rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r. Beneficjentami wnioskującymi o dotację celową w 2019 r. mogą być wszystkie szkoły i klasy wymienione w art. 115 ust. 1 pkt 2, ust.2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 oraz w art. 116 ust. 1 pkt 2 , ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

Przedmiotem regulacji nowego rozporządzenia jest również refundacja ze środków dotacji celowej, przewidziana w zakresie kwot ujętych w art. 114 ust. 4, 8 i 9 ww. ustawy (refundacja do 25 zł na ucznia w razie konieczności zapewnienia podręczników do danego języka obcego nowożytnego, refundacja w związku ze zwiększeniem w roku szkolnym liczby uczniów czy też zakup dodatkowych kompletów podręczników dla uczniów niepełnosprawnych).

Rozporządzenie określa sposób przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego informacji służących ustaleniu wysokości dotacji celowej, w tym kwoty refundacji przez dyrektorów szkół podstawowych samorządowych, szkoły artystycznej, realizujących kształcenie ogólne, szkół tego samego typu, prowadzonych przez inne podmioty, a także przewiduje wzór formularza zawierającego te informacje.

Ponadto nowy akt normatywny określa wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej przeznaczonej na sfinansowanie podręczników dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez podmioty inne niż JST, a także dotacji, w tym refundacji przewidzianej w art. 113 ust. 4 w zakresie refundacji, o której mowa w art. 114 ust. 4, 8 i 9 ustawy.

Następnie przedmiotem nowej regulacji prawnej jest sposób przekazywania wojewodzie przez jednostkę samorządu terytorialnego wniosku o udzielenie dotacji oraz wzór tego wniosku. Rozporządzenie określa tryb i terminy udzielania dotacji celowej, a także szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji, w tym kwot refundacji przewidzianych w ustawie oraz przewiduje wzór formularza rozliczania wykorzystania tych środków finansowych.

Nie uległ zmianie, w stosunku do dotychczasowych przepisów, termin udzielania przez wojewodę dotacji celowej (do 4 czerwca, do 9 sierpnia do 15 października). W formularzach pozostał niezmieniony sposób naliczania oraz rozliczania wykorzystania dotacji, a także sposób liczenia kosztów obsługi zadania (1% przekazanej kwoty dotacji).

xNapisz do autora Polub nas na Facebooku

Tagi

Komentarze

Dodaj komentarz:

Twój nick:  
Wyślij

Napisz do autora

×
Podaj temat wiadomości
Podaj prawidłowy adres email
Wpisz treść wiadomości
Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.
Anuluj × Wyślij
x x x