Wyobraźmy sobie przyszłość. Blog

Terapia pedagogiczna ucznia z dysleksją

xIrena Sosin, 2022-01-28

Terapia ucznia z dysleksjąSpecyficzne trudności w uczeniu się, rozumiane jako trwałe i znaczące trudności w nabywaniu umiejętności szkolnych, popularnie zwane dysleksją, w medycznych klasyfikacjach mieszczą się w obszarze zaburzeń neurorozwojowych.

Trudności te nie są wynikiem ogólnego zaburzenia rozwoju ani zaburzeń sensorycznych. Manifestują się różnorodnymi trudnościami w odniesieniu do wszystkich form komunikacji językowej. Bardzo często, oprócz nasilonych trudności w czytaniu i rozumieniu czytanego tekstu, dodatkowo pojawiają się poważne trudności w opanowaniu czynności pisania i poprawnej pisowni, a także poprawnego wypowiadania się w mowie i piśmie, pracy z tekstem, uważnego słuchania, zapamiętywania oraz odtwarzania wcześniej przyswojonych treści.

Dzisiejsze rozumienie pojęcia dysleksji rozwojowej nie ogranicza się już jedynie do trudności w opanowaniu technicznej umiejętności czytania i pisania, ale dotyczy także innych aspektów funkcjonowania człowieka, które powiązane są z mechanizmami neuropsychologicznymi. Współczesne koncepcje dotyczące zakresu rozumienia dysleksji oraz jej patomechanizmów silnie podkreślają związek tego zaburzenia z rozwojem mowy i języka. Takie szerokie spojrzenie pozwala traktować dysleksję jako zaburzenie językowe utrudniające umiejętność budowania i odbierania wypowiedzi ustnych i pisemnych we wszystkich aspektach systemu językowego:

  • fonologicznym, 
  • pragmatycznym, 
  • semantycznym, 
  • morfologiczno-składniowym. 

Opisanie dysleksji wymaga trzech poziomów – objawowego, poznawczego oraz biologicznego. Każdej diagnozie powinien towarzyszyć opis kryteriów klinicznych i psychometrycznych. Dysleksji często towarzyszą inne trudności i zaburzenia rozwojowe, zwłaszcza zaburzenia językowe, zaburzenia motoryczne, trudności w uczeniu się matematyki oraz nadpobudliwość psychoruchowa czy ADHD.

Terapia dysleksji powinna być realizowana na podstawie indywidualnego profilogramu funkcji poznawczych uzyskanego podczas szczegółowego badania psychologiczno-pedagogicznego. Każda osoba z dysleksją ma swój indywidualny profil różniący się od innych poziomem funkcjonowania w zakresie świadomości fonologicznej, przetwarzania funkcji słuchowo-językowych, operacyjności, różnych rodzajów pamięci oraz umiejętności czytania i dekodowania. Nie można zatem stworzyć jednego programu terapeutycznego dla wszystkich uczniów z dysleksją, ale można wyłonić obszary do pracy wynikające z podstawowych, fundamentalnych trudności towarzyszących uczniom z dysleksją (uczniowie klas IV–VIII).

Więcej podobnych tematów zostanie poruszonych podczas Kongresu SPE: Nowe technologie według zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych. Już 30 marca 2022.Kongres SPE


xNapisz do autora Polub nas na Facebooku

Tagi

# dysleksja

Komentarze

Dodaj komentarz:

Twój nick:  
Wyślij

Napisz do autora

×
Podaj temat wiadomości
Podaj prawidłowy adres email
Wpisz treść wiadomości
Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.
Anuluj × Wyślij
x x x