lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Ujednolicona polityka rachunkowości

Usługa polega na przygotowaniu dokumentu polityki rachunkowości, którego posiadanie – zgodnie z ustawą o rachunkowości i innymi przepisami – jest obowiązkowe dla wszystkich jednostek budżetowych.

Jasne zasady finansowe

Wprowadzenie ujednoliconej polityki rachunkowości to:

 • Czytelne, przejrzyste i jednolite zasady gospodarowania mieniem i finansami w każdej jednostce.
 • Jednolity sposób ujmowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych i księgach pomocniczych, a w związku z tym skrócenie czasu pracy organów kontroli wewnętrznej.
 • Możliwość natychmiastowego zastąpienia osób prowadzących księgowość w przypadku dłuższej ich nieobecności, dzięki jednolitym zasadom prowadzenia księgowości.
 • Posiadanie dokumentacji zgodnej z obowiązującym stanem prawnym w każdej jednostce.
 • Posiadanie dokumentacji odzwierciedlającej rzeczywisty stan procesów zachodzących w każdej jednostce w zakresie gospodarki mieniem i finansami jednostki.
 • Odzwierciedlenie specyfiki funkcjonowania jednostek w dokumentacji.
 • Zlokalizowanie i wyeliminowanie błędów dotyczących gospodarowania mieniem i finansami jednostek oraz z obiegiem dokumentów w tym zakresie.
 • Opracowanie procedur dotyczących zatwierdzania i zmiany polityki rachunkowości w jednostkach.

Proces realizacji usługi

Analiza struktur jednostek objętych polityką rachunkowości (poprzez wywiady lub/i badanie ankietowe).

Dostosowanie opisu zasad do analizowanych organizacji. W końcowym efekcie dla każdej jednostki powstaje dokument zawierający:

 • opis zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych;
 • opis metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego;
 • opis zasad tworzenia kont syntetycznych i analitycznych;
 • wykaz i opis kont syntetycznych;
 • opis zasad sporządzania sprawozdań finansowych;
 • opis zasad ochrony i archiwizacji dokumentów księgowych;
 • opis sposobu przetwarzania danych;
 • instrukcję kasową;
 • instrukcję w sprawie ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania;
 • instrukcję inwentaryzacyjną;
 • regulamin kontroli wewnętrznej.

Opcjonalne elementy usługi

Usługa może zostać poszerzona o:

 • opisy stanowisk i zakresów odpowiedzialności osób realizujących zadania objęte polityką rachunkowości (dyrektorów, księgowych, sekretarki, intendentów, magazynierów itp.) w obszarze, który ta polityka obejmuje;
 • szczegółowy opis procesu obiegu dokumentów;
 • zestaw wzorców dokumentów, koniecznych do stosowania w jednostce na podstawie zapisów przygotowanej polityki rachunkowości;
 • stałe wsparcie w aktualizacji i realizacji polityki rachunkowości;
 • audyt sprawdzający, jak w praktyce realizowane są procesy zawarte w polityce rachunkowości oraz jak wygląda ich zgodność z obowiązującym prawem.
 

W celu uzyskania dodatkowych informacji o naszych systemach i usługach, zachęcamy do kontaktu z nami.

Po wypełnieniu poniższego formularza pracownik Centrum Obsługi Klienta VULCAN skontaktuje się z Państwem, aby odpowiedzieć na Państwa pytania.

Skontaktuj się z nami >
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY