lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Naliczanie, udzielanie i rozliczanie dotacji oświatowych po zmianach prawa a projekty budżetów na 2017 rok

Szkolenie jest adresowane do skarbników, sekretarzy, głównych księgowych, naczelników wydziałów oświaty, pracowników jednostek samorządu terytorialnego odpowiedzialnych za naliczanie i udzielanie dotacji oświatowej osobom prawnym i fizycznym innym niż samorząd, prowadzącym szkoły i przedszkola. Ponadto kurs kierowany jest do dyrektorów, kierowników i pracowników jednostek (zespołów, CUW) obsługi szkół i przedszkoli zajmujących się naliczaniem dotacji oświatowych a także do osób prowadzących albo reprezentujących dotowane jednostki oświatowe.

Dzięki szkoleniu

x

Uczestnik będzie:

 • znał zmiany w zakresie definicji podstawowej kwoty dotacji i wydatków bieżących;
 • znał mechanizmy rozliczania się między gminami;
 • znał obowiązki w zakresie publikacji podstawowych kwot dotacji oraz danych statystycznych;
 • wiedział, jak w praktyce zastosować zmiany w zakresie obliczania wysokości dotacji oświatowych;
 • wiedział, jak należy uwzględnić zmiany przy wyliczaniu wysokości dotacji w projektach budżetów jednostek samorządowych na 2017 rok;
 • wiedział, jak zastosować zmiany w wykorzystaniu dotacji w podmiotach uprawnionych do otrzymania dotacji (m.in. opodatkowanie wynagrodzeń dyrektorów prywatnych jednostek).

 

Program

 1. Zmiany w przepisach prawa porządkujących system dotacji
  • Wprowadzenie słownika pojęć porządkujących system dotowania
  • Poznanie definicji podstawowej kwoty dotacji i wydatków bieżących
  • Doprecyzowanie i dostosowanie przepisów dotyczących rozliczania się między gminami
  • Wprowadzenie obowiązku publikacji podstawowych kwot dotacji oraz statystycznej liczby uczniów przyjętej do ich wyliczenia
  • Doprecyzowanie przepisów regulujących kwestie związane z dokonywaniem wpisów do ewidencji szkół niepublicznych
  • Zmiany w sposobie wykorzystania dotacji
 2. Obliczanie podstawowej kwoty dotacji oświatowych na podstawie wydatków bieżących w samorządzie
  • Jednolita zasada wyliczania dotacji na podstawie oświatowych wydatków bieżących zaplanowanych w budżecie samorządu
  • Reguły obliczania nowej tzw. "podstawowej kwoty dotacji" - dla poszczególnych prywatnych jednostek oświatowych
  • Rodzaje wydatków bieżących samorządu przyjmowanych do obliczania dotacji oraz nowych wydatków wyłączanych z podstawy dotowania
  • Podanie definicji wydatków bieżących wprowadzonych do ustawy o systemie oświaty
  • Poznanie rodzajów jednostek oświatowych, którym nalicza się dotacje według podstawowej kwoty dotacji
  • Sposób obliczania nowej tzw. "statystycznej liczby uczniów" przyjmowanej do obliczania podstawowych kwot dotacji
  • Przedstawienie wzorów obliczania podstawowej kwoty dotacji dla poszczególnych jednostek oświatowych
  • Obowiązek organów dotujących ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej: podstawowych kwot dotacji i ich aktualizacji oraz statystycznej liczby uczniów i ich aktualizacji
 3. Obowiązek aktualizowania wysokości dotacji
  • Zasady aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na początku roku budżetowego oraz w październiku
  • Obliczanie wysokości dotacji na podstawie subwencji oświatowej i jej aktualizacja w zależności od daty ogłoszenia ustawy budżetowej
  • Wyrównywanie dotacji po zaktualizowaniu od początku roku budżetowego
  • Zasady obliczania zaktualizowanej statystycznej liczby uczniów przyjmowanej do aktualizacji wysokości dotacji
 4. Obliczanie wysokości dotacji na podstawie wydatków najbliższej gminy lub powiatu
  • Wprowadzenie definicji najbliższej gminy lub powiatu dla obliczania dotacji poszczególnym jednostkom oświatowym
  • Uwzględnianie charakteru najbliższej gminy lub powiatu: gmina wiejska, miejska, miejsko-wiejska, miasto na prawach powiatu (do i powyżej 150 tys. mieszkańców) oraz powiat grodzki i ziemski
  • Uwzględnianie wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca najbliższej gminy lub powiatu
  • Zasady wyszukiwania najbliższej gminy lub powiatu: graniczących i niegraniczących
  • Ustalanie najbliższego województwa według odległości
  • Korzystanie z aplikacji elektronicznej MEN w celu ustalenia najbliższej gminy lub powiatu
 5. Dotacje dla nowych jednostek oświatowych
  • Dotowanie oddziałów przedszkolnych w szkołach na podstawie wydatków gminnych oddziałów
  • Dotowanie przedszkola specjalnego według subwencji oświatowej
  • Istotne różnice w zasadach dotowania szkół publicznych dla dzieci i młodzieży oraz dla dorosłych
  • Domy wczasów dziecięcych - szczegółowy sposób obliczania dotacji według liczby dni pobytu wychowanka w placówce
  • Szkoły i przedszkola prowadzone w ośrodkach wychowania specjalnego - dotowanie według subwencji
  • Dotacja dla uczestników zajęć rewalidacyjno -wychowawczych według subwencji oświatowej
  • Dotacja dla internatów według wydatków samorządów na internaty albo subwencji
  • Publiczne szkoły artystyczne przekazane przez samorząd - dotowanie według subwencji
  • Zmiany w sposobie naliczania dotacji dla niepublicznych szkół dla dorosłych
  • Wprowadzenie definicji najbliższej gminy lub powiatu dla obliczania dotacji poszczególnym jednostkom oświatowym
  • Uwzględnianie charakteru najbliższej gminy lub powiatu: gmina wiejska, miejska, miejsko-wiejska, miasto na prawach powiatu (do i powyżej 150 tys. mieszkańców) oraz powiat grodzki i ziemski
  • Uwzględnianie wskaźnika dochodów podatkowych na jednego mieszkańca najbliższej gminy lub powiatu
  • Zasady wyszukiwania najbliższej gminy lub powiatu: graniczących i niegraniczących
  • Ustalanie najbliższego województwa według odległości
  • Obowiązek podania samorządom, przez osoby prowadzące, planowanej liczby uczniów na 2017 rok we wszystkich nowych, dotowanych jednostkach oświatowych.
 6. Zmiany w zakresie zasad wykorzystania dotacji oświatowych
  • Zasada kasowego wykorzystania dotacji (według daty zapłaty) zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych
  • Zasady opodatkowania wynagrodzenia osoby prowadzącej dotowaną jednostkę, pełniącej funkcję dyrektora
  • Możliwości wykorzystania dotacji na kształcenie specjalne
 7. Zmiany w zasadach dokonywania zwrotów dotacji przedszkolnej gminie dotującej dzieci spoza jej terenu
Cena szkolenia 320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Czas 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Dotowanie szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych w praktyce kurs, szkolenie stacjonarne   290 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Efektywne zarządzanie jednostką oświatową. Jak wykorzystać prawo do zarządzania szkołą lub przedszkolem kurs, szkolenie stacjonarne   600 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse publiczne jednostek oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Funkcjonowanie Rad Rodziców w świetle obowiązującego prawa kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł/za grupę do 25 osób
za każdą kolejną + 30 zł
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Gospodarowanie mieniem jednostek oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Kontrola placówek oświatowych przez RIO i organ prowadzący w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Polityka kadrowa-dyrektor w roli pracodawcy seminarium, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Skuteczność działań kadrowych dyrektora szkoły podejmowanych w procesie rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z nauczycielem, pracownikiem samorządowym - w kontekście orzecznictwa sądowego kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zasady i procedury postępowania przy dofinansowaniu kształcenia młodocianych warsztaty, szkolenie stacjonarne   260 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY