lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w jednostce oświatowej

Szkolenie przeznaczone jest dla dyrektorów szkół, dyrektorów przedszkoli, którzy ponoszą odpowiedzialność za wydatkowanie środków publicznych oraz dla osób pracujących w działach finansowych, w zespołach obsługi finansowej oświaty, jak również realizujących, bądź nadzorujących te zadania w organie prowadzącym.

Dzięki szkoleniu

x
Zakłada się, że po ukończeniu szkolenia jego uczestnik pozna zasady odpowiedzialności za naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Ponadto dowie się jak skutecznie i zgodnie z prawem zrealizować zadania związane z:
 • zawieraniem umów
 • zaciąganiem zobowiązań
 • zapłatą zobowiązań
 • kontrolą zarządczą
 • opisem i zatwierdzeniem dokumentów księgowych
 • wydatkowaniem środków publicznych
 • realizacją zamówień publicznych
 • ustalaniem i dochodzeniem należności jednostki.


 

Program

 1. Odpowiedzialność za naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie zaciągania zobowiązań i dokonywania wydatków w szkole
  • Zaciąganie zobowiązań bez upoważnienia
  • Wydatkowanie środków na podstawie faktur pro forma czyli tzw. zaliczki lub przedpłaty
  • Dokonywania wydatków z przekroczeniem zakresu upoważnienia
  • Niewykonanie zobowiązania
  • Nieterminowa zapłata zobowiązania
  • Prawidłowy obieg i kontrola dokumentów księgowych
 2. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych z zakresu kontroli zarządczej
  • Dopuszczenie do uszczuplenia należnych szkole wpływów wskutek zaniedbania kontroli zarządczej
  • Dopuszczenie do dokonania wydatku przekraczającego plan finansowy szkoły wskutek zaniedbania kontroli zarządczej
  • Dopuszczenie do niewykonania zobowiązania jednostki wskutek zaniedbania kontroli zarządczej
  • Dopuszczenie do nieprawidłowości w ramach zamówień publicznych wskutek zaniedbania kontroli zarządczej
 3. Nieprawidłowości w gospodarowaniu środkami publicznymi przyznanymi szkole
  • Umowy na zakupy i dostawy usług
  • Zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji
  • Nieprawidłowości przy ustalaniu należności przysługujących szkole
  • Należności z tytułu umów najmu i dzierżawy
  • Kalkulacja stawek (kosztów) w umowach najmu i dzierżawy
  • Ustalanie odsetek od nieterminowych płatności
  • Kary umowne a dyscyplina finansów publicznych zgodnie z nowymi przepisami
  • Nowe zasady umarzania należności
  • Należności cywilnoprawne i publicznoprawne
  • Nieprawidłowości przy dochodzeniu i pobieraniu należności
  • Nowe czyny dotyczące naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie odraczania i rozkładania na raty należności
 4. Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie zamówień publicznych
  • Regulaminy dokonywania zakupów w szkole
  • Dokumentacja potwierdzająca badanie rynku
  • Opis przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję
  • Łączenie lub dzielenie zamówień w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy o zamówieniach publicznych
  • Określenie kryteriów oceny ofert
  • Udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych dotyczących przesłanek stosowania trybów udzielenia zamówienia publicznego: negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę
  • Naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych w inny sposób, jeżeli miało ono wpływ na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, chyba że nie doszło do udzielenia zamówienia publicznego
  • Naruszenia dyscypliny związane z zawieraniem umowy o zamówienie publiczne
 5. Przegląd orzecznictwa komisji orzekających w sprawach o naruszenia dyscypliny finansów publicznych w szkołach
  • Trendy w kontroli
  • Interpretacje
  • Wybrane orzeczenia GKO i Regionalnych Komisji orzekających w sprawach o naruszenia dyscypliny finansów publicznych
 6. Postępowanie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • Wyłączenie bezprawności czynu
  • Wyłączenie dochodzenia odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • Powody umorzenia postępowania
  • Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Cena szkolenia 320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Czas 6 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Dotowanie szkół, przedszkoli i placówek niepublicznych w praktyce kurs, szkolenie stacjonarne   290 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Efektywne zarządzanie jednostką oświatową. Jak wykorzystać prawo do zarządzania szkołą lub przedszkolem kurs, szkolenie stacjonarne   600 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Finanse publiczne jednostek oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Funkcjonowanie Rad Rodziców w świetle obowiązującego prawa kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł/za grupę do 25 osób
za każdą kolejną + 30 zł
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Gospodarowanie mieniem jednostek oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Kontrola placówek oświatowych przez RIO i organ prowadzący w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Polityka kadrowa-dyrektor w roli pracodawcy seminarium, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Skuteczność działań kadrowych dyrektora szkoły podejmowanych w procesie rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z nauczycielem, pracownikiem samorządowym - w kontekście orzecznictwa sądowego kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zasady i procedury postępowania przy dofinansowaniu kształcenia młodocianych warsztaty, szkolenie stacjonarne   260 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY