lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Związki zawodowe w oświacie - uwarunkowania prawne, zadania, kompetencje i uprawnienia

Dzięki szkoleniu

x będziesz:
 • znał uwarunkowania formalno-prawne związane z działalnością związków zawodowych,
 • wiedział, jak powinna odbywać się współpraca dyrektora jednostki oświatowej oraz JST z organizacjami związków zawodowych.


 

Program

 1. Związki zawodowe w oświacie - uwarunkowania formalno-prawne
 2. Podstawowe przepisy regulujące zasady wolności tworzenia i działania związków zawodowych
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483)
  • Traktat o ustanowieniu Unii Europejskiej (Dz.U. 04.90.864/30)
  • Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (t.j Dz.U. z 2015 poz. 1881 z póz. zm.)
  • Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r oku o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz.U. 2015 poz. 1240)
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 2016 poz. 1666 z późn. zmianami)
  • Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych o (tj. Dz.U. 2015 poz. 295
  • Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (tj. Dz.U. 2015 poz. 111 z późn. zmianami)
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U z 2017, poz.59, 949)
  • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U z 2017, poz.60 )
  • Ustawa z dnia 7 września 1991 roku – o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 i 949)
  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 roku w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli. (Dz.U. 2017poz. 649)
  • Inne rozporządzenia wykonawcze
 3. Statuty i reprezentatywność organizacji związków zawodowych
 4. Zakładowa, międzyzakładowa, ponadzakładowa organizacja związków zawodowych
 5. Właściwość miejscowa i rzeczowa struktur organizacyjnych związków zawodowych
 6. Współdziałanie dyrektora jednostki oświatowej z organizacjami związków zawodowych
  • Obszar prawa pracy
  • Praca związkowa
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
  • Kształtowanie wynagrodzeń
  • Polityka kadrowa
 7. Organizacje związków zawodowych w postępowaniu konkursowym dotyczącym wyboru dyrektora jednostki oświatowej
 8. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a organizacje związków zawodowych
 9. Ochrona danych osobowych i dostęp do informacji publicznej przetwarzanie danych osobowych a organizacje związków zawodowych
 10. Przykłady dobrych praktyk dotyczących współdziałania dyrektora i JST z organizacjami związków zawodowych pracowników oświaty
Cena szkolenia 320 zł
Czas 6 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Funkcjonowanie Rad Rodziców w świetle obowiązującego prawa kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł/za grupę do 25 osób
za każdą kolejną + 30 zł
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Gospodarowanie mieniem jednostek oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Kontrola placówek oświatowych przez RIO i organ prowadzący w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Planowanie budżetu w samorządzie w oparciu o projekt własnej i skutecznej procedury warsztaty, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Polityka kadrowa-dyrektor w roli pracodawcy seminarium, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Prawa autorskie w pracy szkoły warsztaty, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Skuteczność działań kadrowych dyrektora szkoły podejmowanych w procesie rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z nauczycielem, pracownikiem samorządowym - w kontekście orzecznictwa sądowego kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zasady i procedury postępowania przy dofinansowaniu kształcenia młodocianych warsztaty, szkolenie stacjonarne   260 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY