lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Szkolenia

Sytuacja prawna ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

W kursie powinna uczestniczyć osoba, która zajmuje się zarządzaniem dokumentacją – dyrektorzy, sekretarze, wychowawcy, nauczyciele, pedagodzy, psychologowie, przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Dzięki szkoleniu

x

Zakłada się, że po zakończeniu szkolenia jego uczestnik będzie wiedział:

 • jakie są obowiązku dyrektorów placówek oświatowych w wypadku ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • jak powołać prawidłowo właściwe Komisje działające w placówkach,
 • jak i kiedy zatrudnić nauczyciela wspomagającego oraz innych specjalistów,
 • jak prawidło prowadzić dokumentację ( i jaką) w różnych przypadkach uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Program

 1. Podstawy prawne regulujące sytuację ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społeczne i zagrożonych niedostosowaniem społecznym
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. 2017 poz. 1616)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1743)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591)
 2. Co należy rozumieć przez specjalne potrzeby edukacyjne?
 3. Edukacja włączająca jako priorytet w przypadku dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - rola Ministerstwa, Kuratoriów, Centrów Wspierania Edukacji Włączającej, organów prowadzących
 4. Rola Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w procesie ustalania potrzeb, określania metod kompensacji, współpraca z rodzicami, placówkami oświaty
  • Prawne podstawy działania
  • Rola rodzica/opiekuna prawnego w procesie
  • Rodzaje orzeczeń wydawanych przez PPP
  • Opinia a orzeczenie- konsekwencje i drogi postępowania po otrzymaniu dokumentu
 5. Obowiązki dyrektora placówki oświatowej po przedłożeniu opinii lub orzeczenia przez rodzica/opiekuna prawnego
  • Powołanie Zespołu ds. Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia (podstawy prawne, akty prawa wewnętrznego, dokumentacja wewnętrzna Zespołu, terminy, współpraca Zespołu z rodzicem/opiekunem prawnym dziecka)
  • IPET – co powinien zawierać prawidłowo sporządzony dokument, współpraca z rodzicem/opiekunem prawnym, terminy, modyfikacja i ewaluacja IPET
  • Zindywidualizowana Ścieżka Nauczania – podstawa prawna, dokumentacja
  • Nauczanie Indywidualne – podstawy prawne, dokumentacja, na czym polega nauczanie indywidualne
  • Zatrudnianie innych specjalistów – zasady, czas, podstawa współpracy
  • Nauczyciel wspomagający – w jakich wypadkach powinien być zatrudniony nauczyciel wspomagający i czy do zatrudnienia NW niezbędny jest zapis w orzeczeniu o kształceniu specjalnym, zadania i obowiązki nauczyciela wspomagającego -kto i w jakim zakresie je określa
  • Wykonywanie zaleconych w Orzeczeniu o kształceniu specjalnym zajęć poza placówką oświaty – czy jest taka możliwość
 6. Ochrona danych osobowych w kontekście przetwarzania przez placówkę danych ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Cena szkolenia 320 zł
Czas 8 GODZIN DYDAKTYCZNYCH szkolenie stacjonarne

Jesteś zainteresowany udziałem w tym szkoleniu, ale nie ma ono zaplanowanych terminów? Nic straconego! Wypełnij formularz i zaproponuj termin szkolenia. Poinformujemy Cię, gdy tylko zostanie utworzona grupa szkoleniowa.

Jesteś zainteresowany udziałem w szkoleniu? Zaproponuj termin
 

Inne szkolenia, które mogą Cię zainteresować

Szkolenie Cena Najbliższy termin
Funkcjonowanie Rad Rodziców w świetle obowiązującego prawa kurs, szkolenie stacjonarne   1900 zł/za grupę do 25 osób
za każdą kolejną + 30 zł
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Gospodarowanie mieniem jednostek oświatowych kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Kontrola placówek oświatowych przez RIO i organ prowadzący w zakresie prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Planowanie budżetu w samorządzie w oparciu o projekt własnej i skutecznej procedury warsztaty, szkolenie stacjonarne   Cena ustalana indywidualnie Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Polityka kadrowa-dyrektor w roli pracodawcy seminarium, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Prawa autorskie w pracy szkoły warsztaty, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Skuteczność działań kadrowych dyrektora szkoły podejmowanych w procesie rozwiązania, zmiany, wygaśnięcia stosunku pracy zawartego z nauczycielem, pracownikiem samorządowym - w kontekście orzecznictwa sądowego kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostce oświatowej kurs, szkolenie stacjonarne   320 zł/os.
(dla grup cena ustalana indywidualnie)
Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
Zasady i procedury postępowania przy dofinansowaniu kształcenia młodocianych warsztaty, szkolenie stacjonarne   260 zł Możliwość zapisu
na stronie z opisem tego szkolenia
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY