lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Aktualizacje

Finanse wersja 13.00.0004

Zmiany w bieżącej aktualizacji Historia zmian

Nazwa programu Data publikacji Wersja
Finanse 6 grudnia 2013 13.00.0004

Zmiany w bieżącej aktualizacji

Zmiany w programie Finanse w wersji 13.00.0004 (2013-12-06)

Administracja / Parametry aplikacji / Typy księgowań

Dodano dwa rodzaje typów księgowania:
 • Rozliczenie zakupu,
 • Rozliczenie sprzedaży.
Dla nowych typów księgowania:
 • sposób księgowania zwrotu określa się w polu Księgowanie zwrotów na kontach bilansowych. Zwrot może być księgowany jak:
  • storno czarne;
  • storno czerwone;
 • automatyczne księgowania pozabilansowe, które mają być utworzone podczas generowania dokumentu PK, określa się w polach:
  • Księguj WS;
  • Księguj Zaangażowanie;
  • Księguj Wykonanie.

Administracja / Jednostki / Wzorce numeracji dokumentów źródłowych

W oknie edycji każdego ze wzorców numeracji dodano trzy pola Nr obowiązujący od, zawierające pierwszy okres sprawozdawczy dla:
 • poprzedniego roku obrachunkowego – jest to numer dla roku obrachunkowego poprzedniego względem roku obrachunkowego,
 • bieżącego roku obrachunkowego – jest to numer dla roku obrachunkowego bieżącego,
 • następnego roku obrachunkowego – jest to numer dla roku obrachunkowego następnego względem roku obrachunkowego.
Dla dokumentów źródłowych rokiem obrachunkowym bieżącym jest rok obrachunkowy, w którym zawiera się data systemowa. Dla dokumentów księgowych rokiem obrachunkowym bieżącym jest pierwszy niezamknięty rok obrachunkowy.

Administracja / Jednostki / Parametry / Wyciągi bankowe

Umożliwiono wybór domyślnego typu księgowania operacji uznania i obciążenia dla dokumentów WB. Typy księgowania wybrane jako domyślne, będą się wyświetlały w polu Typ księgowania podczas wprowadzania dekretacji pozycji WB.


Administracja / Jednostki / Księgi

W sekcji Kasy umożliwiono wybór domyślnego typu księgowania dla dokumentów KP i KW. Typy księgowania wybrane jako domyślne, będą się podpowiadały w polu Typ księgowania podczas wprowadzania pozycji dokumentu kasowego.

Administracja / Dzienniki

Dodano możliwość powielania ustawień dziennika. Nowa funkcja jest dostępna po zaznaczeniu w lewym panelu głównej gałęzi drzewa – Dzienniki. Widoczny w prawym panelu przycisk Powiel ustawienia otwiera okno, w którym należy wybrać dziennik z przykładowymi ustawieniami i dzienniki do których mają być dane skopiowane. Dane, które można powielić to konta, parametry i wzorce numeracji. Zmiana ta znacznie przyspieszy wprowadzanie dzienników.Administracja / Dzienniki/ Konta

Dodano możliwość powielania kont z wybranego dziennika. Czynność tę można wykonać za pomocą przycisku Powiel, zaznaczając w oknie te dzienniki, do których mają być powielone wszystkie konta dziennika wzorcowego.

Administracja / Dzienniki/ Parametry

Dodano możliwość powielania parametrów z wybranego dziennika. Czynność tę można wykonać za pomocą przycisku Powiel, wskazując w oknie dane do powielenia:
 • Parametry – Dokumenty PK i BO,
 • Parametry - Dokument BO tworzony przez system
oraz dzienniki do których mają być powielone wszystkie parametry dziennika wzorcowego.
Administracja / Dzienniki/ Wzorce numeracji

Dodano możliwość powielania wzorców numeracji z wybranego dziennika. Czynność tę można wykonać za pomocą przycisku Powiel, wskazując w oknie te dzienniki, do których mają być powielone wszystkie wzorce numeracji dziennika wzorcowego.

Administracja / Słowniki / Dekretowe / Klasyfikacja budżetowa

Dodano nową funkcję umożliwiającą tworzenie globalnej klasyfikacji budżetowej. Służy do tego przycisk Dodaj grupowo. W otwartym oknie należy zaznaczyć te elementy klasyfikacji budżetowej (pozycje, źródło finansowania i rozdział), które są wykorzystywane w obsługiwanych jednostkach. Nowa funkcja znacznie przyspieszy operację dodawania klasyfikacji budżetowej.

Administracja / Słowniki/ Dekretowe / Grupy paragrafów

Dodano możliwość tworzenia grup paragrafów które są wykorzystywane przy definicjach ZZwFJ oraz RZiS.

Dzienniki / Zaksięgowane, Dzienniki / Okresy sprawozdawcze

Usprawniono operację zamykania roku obrachunkowego za pomocą przycisku Zamknij okres sprawozdawczy. Operacja zamknięcia roku obrachunkowego jest wykonywana podczas operacji zamknięcia ostatniego okresu sprawozdawczego w obrębie danego roku obrachunkowego.
Podczas operacji zamykania roku obrachunkowego system:
 • tworzy dokument Bilans otwarcia:
  • jeżeli jest to pierwsze BO to system tworzy je zawsze, za wyjątkiem sytuacji, gdy jest puste,
  • jeżeli jest to BO różnicowe to system na życzenie użytkownika dopuszcza zamknięcie roku zarówno z utworzeniem, jak i bez utworzenia dokumentu BO różnicowego,
 • zamyka wszystkie rozrachunki dla zamykanego roku obrachunkowego - dla zamkniętych rozrachunków nie będzie już możliwa edycja rozrachunku i jego regulacji.
Dzienniki / Okresy sprawozdawcze

Dodano możliwość grupowego zamykania okresów sprawozdawczych. Nowa funkcja jest dostępna po wskazaniu odpowiedniego elementu drzewa Otwarte. Grupowe zamykanie okresów sprawozdawczych znacznie przyspieszy przeprowadzanie operacji zamknięcia roku i pozwoli uniknąć pomyłek.
Podczas grupowego zamykania okresów sprawozdawczych należy wziąć pod uwagę następujące wskazania:
 • okresy sprawozdawcze należy zamykać po kolei w ramach jednego roku obrachunkowego, np. styczeń, luty, marzec i kolejne miesiące bieżącego roku,
 • w ramach różnych lat obrachunkowych można zamykać okresy sprawozdawcze niezależnie, np. można zamknąć styczeń bieżącego roku, w wypadku gdy nie został zamknięty grudzień roku poprzedniego,
 • nie można zamknąć grupowo ostatniego okresu sprawozdawczego, w większości wypadków grudnia, w ramach poszczególnych lat obrachunkowych, np. kolejnych miesięcy październik, listopad, grudzień, gdy jest on ostatnim miesiącem roku obrachunkowego.


Dzienniki / Zaksięgowane, Dzienniki / Bieżące

Usprawniono mechanizm automatycznego tworzenia bilansu otwarcia. Dokument BO może być tworzony automatycznie na dwa sposoby:
 • w trakcie zamykania roku obrachunkowego poprzez zamknięcie ostatniego okresu sprawozdawczego lub
 • po kliknięciu przez użytkownika przycisku Utwórz BO, znajdującego się w oknie uruchamianym w menu Dzienniki / Zaksięgowane lub Dzienniki / Bieżące. W wyniku takiej czynności zostanie otwarte okno z nowym dokumentem księgowym BO.
Dokumenty źródłowe

Zmodyfikowano metodę tworzenia rozrachunków dla:

1. Dokumentów źródłowych:
 • jeżeli dla dokumentu źródłowego nie został jeszcze utworzony dokument księgowy to rozrachunek powstaje:
  • dla dokumentów zakupu i sprzedaży podczas zmiany statusu na Gotowy,
  • dla pozostałych dokumentów (WB, RK) podczas zapisu pozycji dokumentu (pozycji WB lub dokumentu kasowego),
 • jeżeli dla dokumentu źródłowego został już utworzony dokument księgowy to rozrachunek powstaje podczas regeneracji dokumentu księgowego.
2. Dokumentów księgowych podczas zapisu dokumentu.

Usprawniono proces edycji rozrachunków po modyfikacji:

1. Atrybutów, wpływających na zmianę rozrachunku, dla dokumentu źródłowego, na podstawie którego nie powstał jeszcze dokument księgowy.

 • Dla dokumentów zakupu i sprzedaży system usuwa zmienione rozrachunki i ich regulacje po zapisie zmian na dokumencie, a następnie po zmianie statusu dokumentu na „Gotowy” tworzy rozrachunki z nowymi wartościami.
 • Dla pozostałych dokumentów (WB, RK) system usuwa regulacje dla zmodyfikowanych rozrachunków i modyfikuje dane rozrachunków, podczas zapisu pozycji dokumentu(pozycji WB lub dokumentu kasowego).
2. Atrybutów wpływających na zmianę rozrachunku, dla dokumentu źródłowego, na podstawie którego powstał już dokument PK - system usuwa regulacje i modyfikuje dane rozrachunku po regeneracji PK.

3. Na dokumencie PK - system modyfikuje dane rozrachunków podczas zapisu dokumentu PK.

Regulacja rozrachunków

Okno Regulacje rozrachunku składa się z trzech sekcji:
 • Rozrachunek regulowany zawiera dane dotyczące rozrachunku regulowanego,
 • Rozrachunki zawiera dane dotyczące potencjalnych rozrachunków regulujących,
 • Regulacje zawiera dane dotyczące regulacji danego rozrachunku regulowanego.
Rozrachunki regulujące

Na liście w sekcji Rozrachunki wyświetlane są rozrachunki,które mają takie same dane, co rozrachunek regulowany w poniższym zakresie:
 • kontrahenta,
 • typu rozrachunku,
 • słowników, tzn.:
  • jeżeli rozrachunek regulowany nie ma jeszcze uzupełnionych słowników, to system wyświetla rozrachunki z dowolnymi wartościami dla słowników,
  • jeżeli rozrachunek regulowany ma już uzupełnione słowniki to system wyświetla rozrachunki z wartościami dla słowników z rozrachunku regulowanego.
 • które nie zostały jeszcze uregulowane.
Z listy dostępnych rozrachunków, można wybrać tylko takie, dla których będzie możliwe przejęcie słowników pomiędzy rozrachunkami. Wprowadzono 2 ikony, które informują o następujących sytuacjach:
 • Rozrachunki dla których przejęcie słowników nie będzie możliwe oznaczone są ikoną "!",która informuje, że taki rozrachunek istnieje, ale nie może zostać wybrany jako regulacja ponieważ nie będzie możliwe przejęcie słowników pomiędzy rozrachunkami.
 • Ikona "i" informuje, że w danym rozrachunku osłownikowanienie może się zmienić.
Możliwość zmiany lub przypisania danych ze słowników w rozrachunkach jest zablokowane w sytuacji, kiedy:
 • rozrachunek jest powiązany z dekretem rozrachunkowym dla dokumentu księgowego o statusie innym niż W trakcie opracowywania lub/ oraz
 • rozrachunek jest już częściowo uregulowany (ma chociaż jedną regulację).
Dokumenty źródłowe / Dokumenty sprzedaży / Rozrachunki, Dokumenty źródłowe / Dokumenty zakupu / Rozrachunki, Dokumenty źródłowe / Wyciągi bankowe / Rozrachunki, Dokumenty źródłowe / Raporty kasowe / Rozrachunki

Usprawniono i przyspieszono mechanizm tworzenia rozrachunków. Umożliwiono sprawne rozliczanie nadpłat.
Nadpłacić można tylko rozrachunek z kwotą wyższą od zera o następującym typie:
 • N (Należność), który nie jest korektą na minus, czyli rozrachunek po stronie Dt,
 • Z (Zobowiązanie), który nie jest korektą na minus, czyli rozrachunek po stronie Ct.
Nadpłata rozrachunku polega na przypisaniu do niego regulacji (RN – Rozliczenie Należności, RZ – Rozliczenie Zobowiązania) w kwocie przewyższającej kwotę rozrachunku.
 • Rozrachunek jest ściśle związany z dekretem rozrachunkowym, czyli jeżeli na podstawie dokumentu źródłowego, utworzony jest już dokument PK, to jego dekrety rozrachunkowe stają się nierozłączne z rozrachunkami tego dokumentu. Rozrachunki takie mogą być tylko zmodyfikowane poprzez edycję dekretu rozrachunkowego, tzn.
  • Modyfikacja danych na dekrecie rozrachunkowym wywołuje konieczność odpięcia regulacji i modyfikacji danych dla rozrachunku.
  • Każdy błąd w atrybutach rozrachunku (np. niewłaściwe słowniki, termin płatności, data rozrachunku), który jest powiązany z dekretem rozrachunkowym dla zaksięgowanego dokumentu PK, powoduje konieczność wyksięgowania takiego rozrachunku i zaksięgowania go ponownie z poprawnymi danymi.
  • Każda zmiana w słownikach rozrachunku (klasyfikacja, zadanie, finansowanie, rodzaj planu), która jest wynikiem przejęcia słowników z regulacji rozrachunku powoduje modyfikację słowników na dekrecie rozrachunkowym, ale tylko w sytuacji kiedy dekret ten należy do dokumentu PK o statusie W trakcie opracowywania.
 • Dwa rozrachunki mogą być powiązane poprzez regulację tylko wtedy, kiedy możliwe jest przejęcie słowników pomiędzy nimi.
Edytować można tylko rozrachunek, który nie należy do zamkniętego roku obrachunkowego.

Dokumenty źródłowe / Wyciągi bankowe

Na zakładce Wyciąg bankowy połączono informacje zawarte w sekcji Ogólne i Status w jedną sekcję. Zmodyfikowano wygląd listy pozycji WB na zakładce Pozycje. Dodano możliwość określenia, że dana pozycja WB jest zwrotem. W oknie do tworzenia WB numer pozycji jest domyślnie podpowiadany i możliwy do zmiany.
Dekretacje dla pozycji WB mogą być dodawane w oknie tworzenia dokumentu na dwa sposoby:
 • ręcznie przez użytkownika poprzez kliknięcie przycisku Dodaj,
 • za pomocą opcji dostępnej pod przyciskiem Dodaj i reguluj.
Aby skorzystać z opcji Dodaj i reguluj należy:
 • otworzyć okno to tworzenia WB,
 • kliknąć przycisk Dodaj i reguluj,
 • zaznaczyć rozrachunki, które reguluje dana pozycja WB i kliknąć przycisk Dodaj regulacje,
 • kliknąć przycisk Dodaj,
 • utworzyć dekretację na podstawie rozrachunków regulujących.


Pole Do zadekretowania pozostało uwzględnia tylko te dekrety, które mają uzupełnione konto księgowe danego konta bankowego. Bez uzupełnionego konta księgowego przypisanego do konta bankowego nie będzie wiadomo, które dekretacje dotyczą konta WB, a które księgowań pozabilansowych, dodatkowych, które nie powinny wpływać na tę kwotę. Na zakładce Wydruk dodano wydruk Wyciąg bankowy i zmodyfikowano wydruk Wyciąg bankowy - dekretacje. Na wydruku Wyciąg bankowy - dekretacje pojawiają się wszystkie dekretacje, ale w podsumowaniach są tylko te dekrety, które mają uzupełnione konto księgowe danego konta bankowego.

Dokumenty źródłowe / Raporty kasowe

Zmodyfikowano wygląd okna:
 • na zakładce Raport kasowy połączono informacje zawarte w sekcji Ogólne i Status w jedną sekcję,
 • przeniesiono sekcję Dokumenty kasowe z zakładki Raport kasowy na osobną zakładkę,
 • dodano wiersz z podsumowaniem pod dokumentem kasowym,
 • w oknie tworzenia dokumentu kasowego dodano pola umożliwiające zamieszczenia dodatkowych informacji:
  • Zwrot,
  • Typ księgowania przypisany do pozycji dokumentu KP/ KW.
Jeżeli użytkownik nie wybierze typu księgowania a dokument kasowy został opisany jako zwrot, to system domyślnie zaksięguje zwrotna kontach bilansowych, tak jak storno czerwone.Dokumenty źródłowe / Wyciągi bankowe, Dokumenty źródłowe / Raporty kasowe

Dodano możliwość automatycznego księgowania Zaangażowania, Wykonania i WS. W polu Typ księgowania można wybrać typ księgowania z domyślnymi księgowaniami pozabilansowymi.


Dokumenty źródłowe / Dokumenty sprzedaży, Dokumenty źródłowe / Dokumenty zakupu, Dzienniki / Bieżące

Umożliwiono zmianę numeru dokumentów zakupu, sprzedaży i dokumentu księgowego. W celu ręcznego zmodyfikowania numeru dokumentu należy w oknie wprowadzania danych dokumentu postawić znacznik w polu Numer własny i w polu Numer dokumentu wpisać właściwy ciąg znaków.


Dokumenty źródłowe / Dokumenty zakupu

Na zakładce Dokument zakupu zmieniono położenie przycisku Zmień. Sekcje Pozycje z zakładki Dokument zakupu przeniesiono na osobną zakładkę. Na zakładce Dokument zakupu połączono informacje zawarte w sekcji Ogólne i Status w jedną sekcję.

Zestawienia / Zestawienia rozrachunków
 • Dodano możliwość wyboru do zestawienia danych zamieszczonych w słownikach: Klasyfikacja budżetowa, Zadania, Finansowanie, Rodzaje planów.
 • Zmodyfikowano wydruki:
  • zestawienia rozrachunków,
  • regulacji,
  • salda kontrahentów.
 • Dodano nowe zestawienie rozrachunków.
Zestawienia / Zestawienie sald i obrotów

Dodano możliwość wyłączenia z zestawienia kont z zerowymi saldami lub z zerowymi obrotami. W związku z tą funkcjonalnością pojawiły się dwa nowe parametry zestawienia Pokaż konta z obrotami zerowymi oraz Pokaż konta z saldami zerowymi.
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY