Polityka prywatności

Polityka prywatności dla usług i produktów oferowanych przez VULCAN sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument polityki prywatności (dalej: Polityka) dostarcza użytkownikom i klientom, którymi w szczególności są pracownicy samorządowi, dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz inne osoby korzystające z usług i produktów świadczonych przez VULCAN sp. z o.o., w tym w formie elektronicznej, informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez ten podmiot.

VULCAN sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu(dalej: VULCAN) przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności osób, których dane osobowe oraz inne informacje przetwarza w związku z korzystaniem przez te osoby z usług lub produktów oferowanych przez VULCAN, w tym świadczonych drogą elektroniczną.

VULCAN oferuje i dostarcza różne produkty i usługi, w tym usługi cyfrowe dla szkół, przedszkoli, jako narzędzia do ich codziennej pracy, w związku z którymi przetwarzane są dane osobowe.
VULCAN ceni prywatność wszystkich osób i chce dostarczyć im szczegółowych i zrozumiałych informacji na temat celów przetwarzania pozyskiwanych od tych osób danych osobowych lub innych dostarczanych informacji, zasad ich wykorzystywania i stosowanych środków ochrony w związku z korzystaniem przez te osoby z oferowanych im usług i produktów.

Przetwarzanie przez VULCAN danych osobowych osób korzystających z szerokiego zakresu oferowanych produktów i usług w wielu przypadkach umożliwia firmie dostosowanie ich do własnych spersonalizowanych potrzeb użytkowników, poprawę jakości świadczenia oraz pozwala na podzielenie się bogatym doświadczeniem i poprawia jakość zarządzania.

VULCAN jest świadomy ryzyk związanych z przetwarzaniem danych osobowych należących do niektórych kategorii osób, takich jak dzieci i młodzież szkolna, dlatego zachowuje w zakresie przetwarzania danych osobowych należących do tej kategorii osób szczególną staranność i podwyższone wymogi bezpieczeństwa, przejawiające się przede wszystkim uzyskaniem wymaganych zgód na przetwarzanie danych od ich opiekunów prawnych i podnoszeniem świadomości osób odpowiedzialnych za ich prawidłowe przetwarzanie w ramach VULCAN.

VULCAN zobowiązuje się chronić prywatność klientów i użytkowników produktów i usług zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Pokazujemy klientom i użytkownikom, że przetwarzamy dane osobowe uczciwie, rzetelnie oraz zgodnie z prawem, poprzez zachowanie przejrzystości w obszarze wykorzystywania tych danych oraz poprzez zapewnienie klientom i użytkownikom kontroli odnośnie ich danych osobowych. Staramy się przetwarzać dane osobowe w sposób dążący do osiągnięcia pełnego zaufania naszych klientów i użytkowników.

Niniejszy dokument określa podstawowe zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, poszanowania prywatności i dóbr osobistych klientów oraz użytkowników produktów i usług.

Jeżeli VULCAN zbiera dane osobowe i decyduje o celach i środkach ich przetwarzania, jest ich administratorem danych. Administrator danych działa jako spółka kapitałowa pod firmą VULCAN sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wołowskiej 6, 51-116 Wrocław, posiadająca numer NIP: 898-001-44-51 i REGON: 005993000 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000153176. Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 2.700.000 zł.

VULCAN przestrzega zasad ochrony prywatności klientów i użytkowników produktów oraz usług, w tym usług cyfrowych obejmujących w szczególności ich dane osobowe oraz dobra osobiste, określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

Użytkownik lub klient, który nie akceptuje treści niniejszego dokumentu, nie powinien korzystać z usług i produktów świadczonych przez VULCAN.

Postanowienia warunków świadczenia poszczególnych usług mogą opisywać w sposób odrębny zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników tych usług. Wówczas takie szczegółowe warunki mogą mieć nadrzędny lub uzupełniający charakter względem niniejszej Polityki.

Produkty i usługi VULCAN mogą zawierać linki do stron internetowych innych podmiotów i oferowanych przez nie usług. Podmioty te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. VULCAN nie ponosi odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności, ani za produkty i usługi ww. stron trzecich.

2. Produkty

VULCAN w ramach prowadzonej działalności dostarcza następujące kategorie usług i produktów, w tym produktów cyfrowych w związku z którymi wymagane jest przetwarzanie danych osobowych ich użytkowników:

 1. systemy do zarządzania placówkami oświatowymi,
 2. serwisy internetowe,
 3. sklep internetowy,
 4. inne produkty cyfrowe wykorzystywane przez użytkowników,
 5. zamówienia produktów i usług realizowanych w formie tradycyjnej.

3. Zakres i cel przetwarzania danych osobowych

VULCAN przetwarza dane osobowe wyłącznie dla określonych i zgodnych z prawem celów, głównie dla potrzeb umożliwienia użytkownikom i klientom korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, rozwoju oferowanych produktów, działalności marketingowej i do celów edukacyjnych. Dane osobowe zbierane są w zakresie koniecznym do osiągnięcia realizowanego celu.

Zakres i sposób zbieranych danych osobowych o użytkownikach i klientach różni się w zależności od produktu i usługi dostarczanej przez VULCAN i celu do którego użytkownik lub klient wykorzystuje usługę lub produkt.

VULCAN w celu świadczenia usług i dostawy produktów przetwarza następujące kategorie danych osobowych:

 1. dane kontaktowe,
 2. dane o posiadanych usługach i produktach,
 3. dane pozyskane w związku z odwiedzaniem stron internetowych i aplikacji VULCAN,
 4. dane rozliczeniowe,
 5. dane pochodzące z wypełnianych ankiet.

W przypadku produktów i usług zakres danych różni się w zależności od ich rodzaju lub funkcji, z jakich korzysta użytkownik lub klient oraz celu do jakiego dany produkt lub usługa są wykorzystywane. Sposób zbierania i zakres danych przedstawia się następująco:

 1. dane zbierane mogą być automatycznie podczas odwiedzin serwisów internetowych i mogą obejmować adres IP, nazwę domeny oraz informację o urządzeniu (typ przeglądarki internetowej, systemu operacyjnego, rozdzielczości ekranu),
 2. dane zbierane mogą być podczas rejestracji w serwisach internetowych i obejmują imię, nazwisko, numer telefonu stacjonarnego, nr telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej, login, hasło,
 3. dane zbierane przy korzystaniu z formularzy kontaktowych obejmują numer telefonu, imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, kategorie klienta,
 4. dane zbierane przy realizacji zamówień obejmują imię i nazwisko osoby reprezentującej, adres instytucji, numer telefonu stacjonarnego, nr telefonu komórkowego, adres poczty elektronicznej, nr NIP,
 5. dane przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych obejmują, imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, numer posiadanej przez jednostkę licencji,
 6. dane przetwarzane w celach analitycznych: informacja o miejscu pracy, stanowisko, typ szkoły/ samorządu, wielkość szkoły/ samorządu, historia zakupów produktów i usług VULCAN.

VULCAN przetwarza dane osobowe użytkowników i klientów usług świadczonych elektronicznie oraz produktów cyfrowych, w celach:

 1. sprawnego prowadzenia oraz funkcjonowania usług i produktów cyfrowych, w tym zbieranych automatycznie w toku ich użytkowania,
 2. rejestracji kont w przypadkach wymaganych w ramach usług i produktach cyfrowych,
 3. realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i dostarczania produktów cyfrowych,
 4. świadczenia usługi utrzymania, administrowania oraz hostingu w ramach dostarczanych usług elektronicznych i produktów cyfrowych,
 5. otrzymywania informacji i/lub ofert handlowych na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej w tym przesyłanie newsletterów,
 6. obsługi procesu rejestracji i logowania do konta użytkownika,
 7. identyfikacji i autoryzacji użytkownika,
 8. ewentualnego dochodzenia roszczeń,
 9. wyjaśniania okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną,
 10. realizacji tradycyjnego procesu realizacji zamówień i ich rozliczeń,
 11. tworzenia kopii i przechowywania danych
 12. profilowania i analitycznych,
 13. marketingu bezpośredniego.

VULCAN oświadcza, że w każdym przypadku, w którym korzystanie z usługi lub produktu wymaga podania danych osobowych ich podanie jest dobrowolne, jednak konieczne w celu realizacji zamówienia i jego rozliczenia, świadczenia usługi elektronicznej lub dostarczenia produktu cyfrowego, w szczególności w przypadkach rejestracji użytkownika, założenia konta i zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną określonych przez VULCAN i dostępnych pod adresami internetowymi platform i serwisów.

Niezależnie od powyższego odrębna zgoda użytkowników wymagana jest na przetwarzanie danych w celach wskazanych lit. e) powyżej.

Przetwarzanie danych w celu analitycznym, profilowania, marketingu bezpośredniego realizowane jest w oparciu o prawnie uzasadniony interes VULCAN.

VULCAN oświadcza, że nie przetwarza danych osobowych pracowników samorządów, dyrektorów, nauczycieli i innych pracowników szkół, uczniów i rodziców oraz innych osób pozyskanych w związku z powierzeniem ich przez innych administratorów danych w szczególności takich jak szkoły lub przedszkola, w związku z korzystaniem przez te podmioty z oferowanych przez VULCAN usług lub produktów.

VULCAN w ramach świadczonych usług i produktów może dostarczać je bezpośrednio osobom fizycznym np. uczniom, rodzicom, nauczycielom, jako narzędzia służące tym osobom, stanowiące pomoc w trakcie korzystania z systemów firmy VULCAN, a także do wykorzystywania w procesie edukacji, stanowiące pomoc w procesie edukacji i pozwalające usprawnić proces uczenia się. W takim przypadku VULCAN jest odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych tych użytkowników jako administrator danych.

VULCAN informuje te osoby w jakim celu i zakresie będą przetwarzane ich dane oraz o przysługujących im prawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

W przypadku usług i produktów dostarczanych na potrzeby samorządów, szkół i przedszkoli, w szczególności oferowanych w modelu Saas (Software as a service) administratorami danych przetwarzanych za ich pośrednictwem są odpowiednio samorządy, szkoły i przedszkola. VULCAN może przetwarzać te dane wyłącznie na zasadzie powierzenia danych osobowych w zakresie i celu określonym w odrębnych umowach zawieranych z tymi podmiotami. VULCAN może przetwarzać te dane wyłącznie w formie określonej w umowie powierzenia przez administratora tych danych, a w braku określenia formy wyłącznie w postaci zanonimizowanej, przy użyciu odpowiednich technik anonimizujących oraz w celu analizy statystycznej prowadzonej dla potrzeb użytkowników usług i produktów cyfrowych, w związku z ich rozwojem i ulepszeniem funkcjonalności.
VULCAN może zbierać także dane na potrzeby użytkowników produktów i usług, w celu wskazania jak dostarczany produkt lub usługi są przez nich wykorzystywane. Głównie informacje
o dostępie do zasobów, logowaniu, autoryzowanych wejściach.

4. Okres przetwarzania danych

VULCAN przetwarza (przechowuje) dane osobowe nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą różnić się w zależności od celu przetwarzania.

I tak:

 • w celu przesyłania informacji handlowych dane przetwarzane są do momentu wycofania zgody przez osobę której dane dotyczą;
 • w celu realizacji umowy dane przetwarzane są przez okres jej realizacji oraz do upływu przedawnienia roszczeń z tego tytułu;
 • w celu obsługi zgłoszonych zapytań za pomocą formularzy kontaktowych dane przetwarzane są przez okres 12 miesięcy od ich pozyskania;
 • w celu obsługi wniesionej reklamacji dane przetwarzane są przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia ewentualnego sporu;
 • dane zebrane w związku z odwiedzaniem naszych stron i korzystaniem z aplikacji internetowych przetwarzane są przez okres do 12 miesięcy po ich pozyskaniu;
 • dane znajdujące się w bazie klientów do celów analitycznych, profilowania, marketingu bezpośredniego do czasu wniesienia sprzeciwu nie dłużej niż 3 lata,
 • maksymalny okres przechowywania danych w celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą. Wiąże się to z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Po upływie okresów przetwarzania dane osobowe są usuwane lub anonimizowane.

5. Podstawa prawna przetwarzania danych

VULCAN przetwarza dane osobowe wg następujących przesłanek legalizacyjnych:

 • zawarcie i wykonanie umowy: np. korzystanie z usług i produktów online po akceptacji warunków świadczenia tych usług. Podanie tych danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy;
 • wyrażona zgoda: np. przesyłanie zapytań za pomocą formularzy kontaktowych dostępnych na stronach internetowych. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do obsługi procesu odpowiedzi na zgłoszone pytanie;
 • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na VULCAN: np. rozpatrywanie reklamacji, dokonanie rozliczeń finansowych;
 • prawnie uzasadnione interesy VULCAN: np. przetwarzanie danych dla celów marketingu bezpośredniego, przesyłania informacji handlowych, działania analityczne.

6. Przekazywanie danych

VULCAN może przesyłać dane osobowe w ramach grupy kapitałowej Sanoma, w przypadkach gdy jest to konieczne ze względu na cele określone niniejszym dokumentem i gdy pozwalają na to przepisy obowiązującego w tym zakresie prawa. W związku z tym VULCAN może udostępnić dane spółkom dominującym, spółkom zależnym i spółkom znajdującym się pod kontrolą spółki Sanoma Corporation. W przypadku udostępnienia VULCAN wymaga od spółek powiązanych przestrzegania postanowień niniejszej Polityki.

VULCAN może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim działającym w imieniu i na rzecz VULCAN w związku z koniecznością świadczenia usługi na rzecz VULCAN wymagającej przetwarzania danych osobowych. Powierzenie takie następuje w ramach zawieranych pisemnie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. VULCAN gwarantuje, że dane powierzone w ten sposób będą przetwarzane przez ten podmiot wyłącznie w celu i zakresie określonym umową powierzenia, a podmiot ten będzie stosował środki techniczne i organizacyjne chroniące powierzone dane osobowe przed dostępem osób nieuprawnionych, przed ich utratą, zmianą lub zniszczeniem. Kategorie podmiotów trzecich którym przekazywane mogą być dane osobowe to w szczególności dostawcy usług IT, agencje marketingowe, podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską, drukarnie, instytucje płatnicze, podmioty prowadzące działalność doradczą, prawną konsultingową. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa VULCAN może także udostępniać instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.

7. Prawa i obowiązki użytkowników i klientów

W każdym przypadku użytkownicy lub klienci usług i produktów, dla których administratorem danych jest VULCAN, mają prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe albo zostały zebrane z naruszeniem prawa lub są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Mają także prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania ich danych, o ile ich dane przetwarzane są po ich uprzedniej zgodzie w celach innych niż w związku z umową lub przepisami prawa np. marketingowych.

W niektórych produktach cyfrowych lub usługach elektronicznych użytkownicy mogą samodzielnie zmienić swoje dane (hasło i adres e-mail), logując się do danego serwisu internetowego lub platformy i dokonać tej zmiany poprzez funkcjonalności edycji profilu.
Realizacja praw może również odbywać się za pośrednictwem głównej strony internetowej VULCAN www.vulcan.edu.pl z wykorzystaniem zakładki „Kontakt”. W przypadkach w których osoby nie dysponują dostępem do sieci Internet realizacji praw mogą dokonać w siedzibie VULCAN lub przez zgłoszenie odpowiedniego żądania telefonicznie lub listownie.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) użytkownikom lub klientom przysługują następujące prawa:

prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:

 • przetwarzanie danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem automatycznych urządzeń wywołujących;

wyrażenie albo cofnięcie zgody może nastąpić przez telefon: 71 757 29 29, za pośrednictwem korespondencji e-mail: cok@vulcan.edu.pl lub listownej: VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław.

prawo do wniesienia:

 • sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego, w tym tworzenia profilu klienta/ użytkownika;
 • sprzeciwu na tworzenie profilu klienta/ użytkownika w celu marketingu bezpośredniego (wówczas dane nie będą wykorzystywane na potrzeby budowy profilu klienta w celu marketingu bezpośredniego, ale będą wykorzystywane w celu przesyłania informacji handlowych);
 • uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów VULCAN, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją klienta;

prawo dostępu do danych, oraz uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, także w formie elektronicznej;

prawo do sprostowania (poprawienia) danych osobowych, jeśli dane klienta/ użytkownika znajdujące się w posiadaniu VULCAN są niedokładne lub niekompletne;

prawo do usunięcia danych, jeśli dane klienta/ użytkownika nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane i nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie zgody klienta/ użytkownika albo realizacji obowiązku prawnego;

prawo do przenoszenia danych udostępnionych w formacie do odczytu maszynowego, np. gdyby klient/ użytkownik chciał udostępnić je innemu dostawcy usług;

prawo ograniczenia przetwarzania danych w następujących przypadkach:

 • jeżeli klient/użytkownik ma zastrzeżenia co do prawidłowości swoich danych;
 • jeżeli klient/użytkownik uważa, że VULCAN nie powinna przetwarzać jego danych, ale jednocześnie nie chce, aby zostały usunięte;
 • jeżeli dane osobowe klienta/ użytkownika nie są już potrzebne, natomiast klient/ użytkownik potrzebuje ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
 • jeżeli klient/ użytkownik wyraził sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych, a obowiązkiem VULCAN jest sprawdzenie, czy można dalej dane przetwarzać.

Ze swoich uprawnień klient/ użytkownik może skorzystać poprzez złożenie odpowiedniego żądania w siedzibie VULCAN, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej, dzwoniąc do Centrum Obsługi Klienta.

VULCAN w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

W celu realizacji żądania klienta/ użytkownika, VULCAN jest uprawniona do weryfikacji tożsamości klienta/ użytkownika, aby jego dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

Jeżeli żądanie klienta/ użytkownika okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na ustawiczny charakter, VULCAN może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację żądania albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

8. Prawa i obowiązki VULCAN

VULCAN zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących użytkownika lub klienta właściwym organom administracji publicznej, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w szczególności w przypadkach stwierdzenia naruszenia prawa lub dochodzenia roszczeń w związku z naruszeniem przepisów prawa.

VULCAN oświadcza, że w każdym przypadku, w którym wystąpi konieczność powierzenia przetwarzania danych w celu realizacji na rzecz VULCAN usługi hostingu, administracji, utrzymywania oraz zarządzania usługami lub produktami, powierzenie przetwarzania danych osobowych użytkowników lub innych danych, o których mowa w Polityce Prywatności, będzie miało miejsce na podstawie pisemnej umowy zawartej zgodnie z art. 28 RODO.

9. Profilowanie klientów/ użytkowników

Profil klienta/ użytkownika VULCAN tworzy w celu poprawy jakości świadczenia usług, jak najlepszego dopasowania obsługi oraz ofert marketingowych do indywidualnych potrzeb klientów/ użytkowników. Umożliwia to sprawne zdiagnozowanie VULCAN ewentualnych przyczyn usterek i awarii oraz oferowanie produktów i usług dostosowanych do potrzeb klientów/ użytkowników, czyli profilowanie.

VULCAN może analizować informacje pod kątem usług, z których korzystają klienci/ użytkownicy oraz wszelkie opinie zwrotne otrzymane od klientów/ użytkowników. Podczas odwiedzania stron internetowych VULCAN wykorzystuje pliki cookie oraz zbliżone technologie gromadzenia danych o aktywnościach użytkowników. Więcej informacji znajduje się w dokumencie polityki cookies dostępnej na głównej stronie VULCAN.

Profil klienta/ użytkownika VULCAN tworzy w oparciu o następujące kategorie danych osobowych:

Dane kontaktowe, dane zebrane podczas odwiedzania stron www oraz aplikacji mobilnych, dane ze sklepu internetowego, dane pochodzące z ankiet i dokonanych zakupów. Profil klienta/ użytkownika dokonujemy w oparciu o prawnie uzasadniony interes VULCAN.

Jeśli klient/ użytkownik nie życzy sobie, tworzenia profilu w celu marketingu bezpośredniego może zgłosić VULCAN swój sprzeciw, w sposób określony w pkt 7 polityki.

VULCAN nie stosuje mechanizmów, w tym profilowania, polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Jeżeli nie otrzymamy od klienta/ użytkownika wyraźnego żądania, profil usuwamy po czasie określonym w wewnętrznej polityce retencji danych. Jednak czas ten nigdy nie jest dłuższy niż czas określony w pkt. 5.

Profil klienta/ użytkownika nie jest udostępniany.

10. Działania analityczne

VULCAN łączy dane z informacjami o innych klientach / użytkownikach na potrzeby sporządzania analiz i raportów, dzięki którym może optymalizować usługi. Informacje pozwalają na lepsze dopasowanie oferowanych usług do potrzeb klientów/ użytkowników, podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju oferty oraz stałe usprawnianie procesów obsługowych.

W tym celu wykorzystujemy dane pochodzące ze stron internetowych, informacje z dokonanych zakupów, informacje o posiadanych usługach, informacje z pozyskanych ankiet.

Dane przetwarzamy w prawnie uzasadnionym interesie VULCAN i czas przechowywania tych danych jest zgodny z wewnętrzną procedurą retencji danych, chyba że wcześniej klient/ użytkownik zgłosi sprzeciw, w sposób określony w pkt 7 polityki. Jednak czas ten nigdy nie jest dłuższy niż czas określony w pkt. 5.

11. Prawa autorskie

Prawa autorskie do produktów cyfrowych oraz wszelkich prezentowanych w materiałów pisemnych i graficznych dostarczanych w ramach usług lub produktów cyfrowych należą do VULCAN, o ile nie zostaną oznaczone inaczej.

VULCAN zezwala na kopiowanie prezentowanych materiałów pisemnych i graficznych wyłącznie w celach prywatnych do użytku własnego lub na zasadzie określonej w licencji udzielanej na podstawie odrębnie zawieranej umowy.

Kopiowanie w celach komercyjnych lub nieprywatnych i rozpowszechnianie jakąkolwiek metodą znaną technice w części lub całości, w tym zamieszczonych w nim materiałów pisemnych i graficznych, jest zabronione, chyba że zostało inaczej uzgodnione z VULCAN. Rozpowszechnianie i korzystanie z takich materiałów jakąkolwiek metodą jest chronione ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4.02.1994 r. i musi być wcześniej uzgodnione z VULCAN.

Wykorzystywanie materiałów objętych prawem autorskim bez zgody autora albo niezgodnie z powyższymi postanowieniami jest naruszeniem prawa autorskiego.

12. Zmiany w dokumencie Polityki prywatności

VULCAN zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki prywatności w każdym czasie przez opublikowanie nowej polityki prywatności w używanych w tym celu kanałach informacyjnych. W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy uprzejmie o kontakt przy wykorzystaniu formularza kontaktowego dostępnego na stronie https://www.vulcan.edu.pl/strefa-klienta/zamowienie-kontaktu-zwrotnego, wybierając jako cel kontaktu: „Ochrona danych osobowych”.

Wprowadzenie zmian do Polityki prywatności nie będzie miało wpływu na fakt, że VULCAN w żadnym przypadku nie udostępnia i nie sprzedaje posiadanych danych osobowych użytkowników i klientów.

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

13. Zabezpieczenie danych

VULCAN stosuje środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii przetwarzanych danych osobowych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

VULCAN realizuje zabezpieczenia odpowiednie do wyników analizy ryzyka prowadzonej w zakresie poufności, integralności i dostępności danych osobowych oraz z uwzględnieniem wymogów określonych w art. 32 RODO.

Bazy danych gromadzone przez VULCAN są zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem zabezpieczeniami systemowymi, fizycznymi i organizacyjnymi zgodnie z przyjętą i aktualnie obowiązującą w tym zakresie polityką bezpieczeństwa.

VULCAN oświadcza, iż dokłada należytej staranności, aby zapewnić użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z produktów i usług cyfrowych. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, danych, w tym również dotyczące podejrzenia udostępniania plików zawierających wirusy i innych plików o podobnym charakterze lub innych aniżeli pliki mechanizmów destrukcyjnych należy zgłaszać VULCAN telefonicznie: 71 757 29 29.

VULCAN wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. W celu kierowania pytań, uwag i wniosków dotyczących danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: iod@vulcan.edu.pl.

14. Prawo do wniesienia skargi

Każdej osobie, która uważa, że przetwarzanie danych przez VULCAN narusza przepisy prawa, przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Ta strona używa plików cookie zgodnie z opisaną polityką wykorzystywania plików cookie. Korzystanie z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie.