Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności dla usług i produktów oferowanych przez VULCAN sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument deklaracji dostępności jest zbiorem zobowiązań i zapewnień VULCAN sp. z o.o. dotyczących dostępności aplikacji internetowych i aplikacji mobilnych oraz usług związanych z tymi aplikacjami dla użytkowników i klientów, którymi w szczególności są pracownicy samorządowi, dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie, rodzice oraz inne osoby korzystające z aplikacji.

Dokument ten przygotowany jest w oparciu o wymagania zawarte w Ustawie z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (dalej: Ustawa). Wymagania wynikające z Ustawy powinny być zagwarantowana przez podmiot publiczny (urząd miasta, gminy, inną jednostkę publiczną) będący klientem/nabywcą usług i produktów oferowanych przez VULCAN sp. z o.o. Poniższe zobowiązania i zapewnienia stanowią wyłącznie źródło dla podmiotu publicznego w obszarze zagadnienia dostępności cyfrowej i mogą posłużyć w utworzeniu przez podmiot publiczny deklaracji dostępności.

Zgodnie z Ustawą podmiot publiczny może zapewnić również dostępność cyfrową części aplikacji internetowej czy części aplikacji mobilnej poprzez określony Ustawą alternatywny sposób dostępu do treści w nich zawartych, w szczególności poprzez zapewnienie kontaktu telefonicznego, korespondencyjnego lub innej formy o której mowa w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Deklaracja ta linkowana jest z aplikacji internetowych lub aplikacji mobilnych w sytuacji, gdy podmiot publiczny, będący klientem/nabywcą usług i produktów VULCAN sp. z o.o., nie przekazał do VULCAN sp. z o.o. linku do deklaracji dostępności, sporządzonej i przygotowana we własnym zakresie w sposób opisany w Ustawie.

2. Oświadczenie w sprawie dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności przedkłada organ sektora publicznego podając swoją pełną nazwę. Zobowiązuje się on zapewnić dostępność swoich aplikacji internetowych oraz aplikacji mobilnych zgodnie z Ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

3. Dostępność cyfrowa

VULCAN sp. z o.o. jako dostawca aplikacji internetowych oraz aplikacji mobilnych oświadcza o dostępności oferowanych aplikacji zgodnie z poniższą listą. Na podstawie tej listy podmiot publiczny przygotowuje własne oświadczenie z listą wykorzystywanych przez siebie aplikacji.

 • Witryna startowa jest w pełni zgodna z Ustawą z 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  Ze względu na możliwość ingerencji w treści opublikowane na witrynie przez wielu redaktorów wyznaczonych przez podmiot publiczny będący klientem/nabywcą aplikacji od VULCAN sp. z o.o. wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak:
  • Postrzegalność (m.in. możliwy brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, możliwy częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, możliwy brak części ułatwień w percepcji treści),
  • Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach może występować pełna dostępność z klawiatury, możliwy brak określonego celu linku, możliwe niewłaściwe zastosowanie nagłówków i etykiet),
  • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji).
  • Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

W aplikacji tej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki: klawisza TAB - przesunięcie fokusa do następnego elementu, kombinacji klawiszy Shift+TAB - cofnięcie fokusa do poprzedniego elementu, klawisza Enter - przejście do odnośnika, strzałki góra i dół – przewijanie strony.
Dla osób słabowidzących przeznaczona jest wersja o zwiększonym rozmiarze czcionki oraz wersja o zwiększonym kontraście.

 • Dziennik VULCAN szkolny i przedszkolny, MOL, Nabór Bursy VULCAN, Nabór ciągły Żłobki VULCAN, Nabór do placówek wychowania pozaszkolnego VULCAN, Nabór Przedszkola VULCAN, Nabór Szkoły podstawowe VULCAN, Nabór Szkoły ponadpodstawowe VULCAN, Nabór VULCAN, Nabór Żłobki VULCAN, Legitymacje VULCAN, jest częściowo zgodny z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  Treści niedostępne
  Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych), Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.
  Ponadto ze względu na możliwość ingerencji w treści opublikowane w aplikacji przez wielu użytkowników wyznaczonych przez podmiot publiczny będący klientem/nabywcą aplikacji od VULCAN sp. z o.o. wybrane treści osadzone przez użytkowników mogą być także niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 ze względu na brak weryfikacji tych treści pod względem dostępności.
 • Artykuł 30, Centralny VAT VULCAN, Dotacje, Dotacje podręcznikowe, Finanse VULCAN, Inwentarz VULCAN, Kadry VULCAN, Magazyn VULCAN, Opłaty VULCAN, Plan lekcji, Płace VULCAN, Pracownik VULCAN, Sigma, Stołówka VULCAN, Subwencja VULCAN nie podlegają ocenie zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu braku elementów i funkcji udostępnianych publicznie, określonych w art. 8 pkt. 2 ustawy.

4. Daty publikacji i aktualizacji

VULCAN sp. z o.o. jako dostawca aplikacji internetowych oraz aplikacji mobilnych podaje do wiadomości daty publikacji i aktualizacji oświadczeń dotyczących dostępności oferowanych usług i produktów. Daty te nie są zależne i nie wpływają na wynikające z Ustawy daty publikacji i aktualizacji deklaracji dostępności przygotowanej przez podmiot publiczny.

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 20.12.2022 r.
 • Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 20.12.2022 r.
 • Zostało ono sporządzone na podstawie samooceny

5. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej aplikacji internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie takie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą aplikację internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Takie żądanie należy przekazać do podmiotu publicznego, w sposób przez niego określony. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Na podstawie zawartych umów pomiędzy VULCAN sp. z o.o. a podmiotem publicznym, podmiot publiczny może wystąpić do VULCAN sp. z o.o. jako dostawcy aplikacji internetowych i aplikacji mobilnych z wnioskiem o pomoc w realizacji zadań wynikających z Ustawy.

6. Aktualizacja aplikacji

Informacja o nazwie i aktualnej wersji aplikacji widoczna jest w lewym dolnym rogu strony aplikacji. Kolejne aktualizacje aplikacji internetowych są automatycznie publikowane klientom przez VULCAN sp. z o.o. na serwerach na których są udostępnione. Lista aplikacji i aktualnych wersji jest dostępna na stronie informacyjnej o aktualizacjach www.vulcan.edu.pl/strefa-klienta/aktualizacje.

Informacje o nazwie i wersjach aplikacji mobilnych są dostępne na stronie sklepów:

Ta strona używa plików cookie zgodnie z opisaną polityką wykorzystywania plików cookie. Korzystanie z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie.