Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób reprezentujących klientów, kontrahentów, osób zainteresowanych ofertą lub działalnością VULCAN sp. z o.o.

Niniejszy dokument przygotowano w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.) (dalej zwane RODO).

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest VULCAN sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-116) przy ul. Wołowskiej 6. Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie: ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław,
  • telefonicznie: +48 71 757 29 29
  • elektronicznie: cok@vulcan.edu.pl

Inspektor ochrony danych

W VULCAN sp. z o.o. został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem:

  • iod@vulcan.edu.pl (korespondencja elektroniczna);
  • Inspektor ochrony danych VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław (korespondencja tradycyjna).

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez VULCAN, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

Cel i podstawy przetwarzania danych osobowych

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z zawarciem i późniejszą realizacją umowy przez podmiot, do którego reprezentacji są Państwo uprawnieni. Podstawą przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – realizacja umowy, dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed nimi.

Odbiorcy danych

Odbiorcami, do których mogą być przekazywane Państwa dane osobowe są podmioty, które świadczą dla VULCAN usługi IT. Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez 3 lata od ostatniego kontaktu lub zakończenia umowy.

Prawa osób, których dane dotyczą

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo dostępu do danych, ich sprostowania oraz przenoszenia,
  • prawo do usunięcia Państwa danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

Ponadto, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, to przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Inne informacje

W trakcie przetwarzania Państwa danych osobowych nie będzie dochodziło do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do tego, abyśmy mogli świadczyć Państwu usługi, w tym udzielać odpowiedzi na kierowane pytania.

Polityka prywatności

Polityka prywatności dla usług i produktów oferowanych przez VULCAN dostępna jest na naszej stronie internetowej: https://www.vulcan.edu.pl/polityka-prywatnosci.

 

 

Ta strona używa plików cookie zgodnie z opisaną polityką wykorzystywania plików cookie. Korzystanie z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie.