Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla usług i produktów oferowanych przez VULCAN sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

1. Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument jest zbiorem informacji dotyczących witryn internetowych i aplikacji mobilnych oraz usług związanych z tymi aplikacjami tworzonych i dostarczanych przez VULCAN sp. z o.o. w ramach indywidualnych umów z klientami.

Dokument ten przygotowany jest w oparciu o wymagania zawarte w RODO czyli w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: Rozporządzenie). Wymagania informacyjne wynikające z Rozporządzenia powinny być zagwarantowana przez administratora danych osobowych – podmiot (urząd miasta, gminy, inną jednostkę publiczną) będący klientem/nabywcą usług i produktów oferowanych przez VULCAN sp. z o.o. Poniższe informacje mogą posłużyć w utworzeniu przez podmiot Klauzuli informacyjnej.

Dokument ten linkowany jest ze stron internetowych, aplikacji internetowych lub aplikacji mobilnych w sytuacji, gdy podmiot, będący jednocześnie administratorem danych oraz klientem/nabywcą usług i produktów VULCAN sp. z o.o., nie przekazał do VULCAN sp. z o.o. linku do Klauzuli informacyjnej, sporządzonej i przygotowana we własnym zakresie zgodnie z Rozporządzeniem.

2. Kto odpowiada za przetwarzanie danych osobowych i kto je przetwarza

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia za przetwarzanie danych odpowiada Administrator, którym jest Podmiot publiczny (urząd miasta, gminy, inna jednostka).

VULCAN sp. z o.o. przetwarza na zlecenie Administratora dane znajdujące się na witrynach internetowych, w aplikacjach internetowych oraz w aplikacjach mobilnych zgodnie z umową powierzenia danych osobowych, zawartą pomiędzy Podmiotem publicznym a VULCAN sp. z o.o.

3. Cele, podstawa prawna przetwarzania oraz zakres i okres przechowywania danych osobowych

Wykaz aplikacji internetowych, aplikacji mobilnych wraz z celem, podstawą prawną przetwarzania oraz zakresem i okresem przechowywania danych osobowych przedstawiony jest, w podziale na aplikacje, na witrynie https://www.vulcan.edu.pl/strona/charakterystyka-systemow-632.

4. Odbiorcy danych osobowych

Pani/Pana dane nie są przekazywane podmiotom trzecim innym niż wynikającym z celu i podstawy przetwarzania danych.

W przypadku skierowania żądania, Administrator, którym jest Podmiot publiczny (urząd miasta, gminy, inna jednostka) udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności sądom powszechnym, prokuraturze, policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Pani/Pana dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

5. Inspektor ochrony danych osobowych

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Administrator, którym jest Podmiot publiczny (urząd miasta, gminy, inna jednostka) wyznacza Inspektora ochrony danych osobowych.

6. Przysługujące prawa

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:

  • prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadkach, o których mowa w art. 16 RODO;
  • prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadkach określonych w art. 17 RODO;
  • prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;
  • prawo do przenoszenia Państwa danych osobowych w przypadkach określonych w art. 20 RODO;
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Realizację tych praw zapewnia Podmiot publiczny (urząd miasta, gminy, inna jednostka). VULCAN sp. z o.o. wykonuje zadania na zlecenie Administratora.

7. Informacja o profilowaniu danych

W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania w rozumieniu art. 22 RODO. Podejmowane są jedynie działania mające na celu dostosowanie przekazywanych treści do typu odbiorcy (przykładowo, aby rodzice nie otrzymywali informacji przeznaczonych dla dyrektorów szkół). Każdej osobie, której dane dotyczą, jeżeli twierdzi, że przetwarzanie danych na podstawie udzielonej zgody narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych.

8. Daty publikacji i aktualizacji

VULCAN sp. z o.o. jako dostawca aplikacji internetowych oraz aplikacji mobilnych podaje do wiadomości daty publikacji i aktualizacji klauzuli informacyjnej. Daty te nie są zależne i nie wpływają na wynikający z Rozporządzenia obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia).

  • Niniejsza klauzula informacyjna została sporządzona dnia 10.03.2023 r.
  • Klauzula została ostatnio poddana przeglądowi dnia 10.03.2023 r.

 

Ta strona używa plików cookie zgodnie z opisaną polityką wykorzystywania plików cookie. Korzystanie z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie.