przygotowanie-aneksu-nad_wpisem.jpg

Przygotowanie aneksu wrześniowego arkusza organizacyjnego

Piotr Armatowski
30-08-2021
4 minut czytania
Zbliża się czas na przygotowanie aneksu arkusza organizacyjnego w oparciu o zmiany, jakie zaszły w organizacji jednostki. Dla niektórych dyrektorów będą to kosmetyczne zmiany, dla innych głęboka przebudowa założeń arkusza. Zdarza się również, że nie ma potrzeby przygotowywania aneksu arkusza, bo nie nastąpiły żadne zmiany wymagające wykazania ich we wrześniowym aneksie. Jest to jednak sytuacja niezmiernie rzadka i dotyczy głównie niedużych placówek.

W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacyjnego do dnia 30 września, dyrektor w terminie 4 dni roboczych od dnia otrzymania zmian uzyska opinię zakładowej organizacji związkowej i organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Na tej podstawie organ prowadzący zatwierdzi wprowadzone zmiany w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania.

W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola po dniu 30 września, organ prowadzący szkołę lub przedszkole zatwierdza te zmiany w terminie 7 dni roboczych od dnia ich otrzymania. Nie ma konieczności uzyskiwania dodatkowych opinii.

Podstawa prawna

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2019 r. poz. 502).

Jaki zaprezentować zmiany wprowadzone do zatwierdzonego arkusza organizacyjnego?

Praktyka podpowiada dwa główne spojrzenia na prezentację zmian w aneksie wrześniowym arkusza organizacyjnego – analiza różnic i przygotowanie kompletnej płachty arkusza.

Analiza różnic – tu skupiamy się na tym, co się zmieniło w stosunku do zatwierdzonego projektu majowego. W szczególności zarówno dyrektora, jak i organ prowadzący będą interesować zmiany w etatach i godzinach poszczególnych nauczycieli, a także powody tych zmian: zmiana liczby oddziałów lub grup, dla których prowadzone są zajęcia, konieczność utworzenia dodatkowych zajęć, np. dla uczniów z zagranicy lub zajęć nauczania indywidualnego, a może przejście nauczyciela na urlop dla poratowania zdrowia. Organ prowadzący szkołę będzie również zainteresowany wszelkimi zmianami, które wpływają na finanse i przygotowywany projekt planu finansowego, czyli także zmiany w etatach administracji i obsługi, zmiany w wykształceniu i stopniu awansu nauczycieli, a także zmiany w dodatkach czy np. planowane nagrody jubileuszowe.

Ze względu na liczne zmiany jakie mogą zostać wprowadzone do aneksu wrześniowego arkusza, częstą praktyką jest przygotowanie kompletnej płachty arkusza uwzględniającej wszystkie wrześniowe zmiany. Taki arkusz stanowić będzie wtedy punkt bazowy do pozostałych aneksów, które będą się skupiać wyłącznie na wprowadzonych zmianach.

Najlepszym rozwiązaniem będzie przygotowanie kompletnej płachty arkusza organizacyjnego wraz z raportem, który będzie prezentować wyłącznie różnice jakie zaszły w arkuszu organizacyjnym. Za pomocą aplikacji będzie to zadanie proste i niewymagające żadnej dodatkowej pracy.

Na co jeszcze warto zwrócić uwagę?

„Związane ręce” – mam na myśli sytuację, w której zaszły istotne zmiany w organizacji szkoły spowodowane np. niższymi niż oczekiwano wynikami rekrutacji, konsekwencją czego będzie mniejsza liczba otwartych oddziałów lub grup w małolicznych oddziałach. W takich okolicznościach w lepszej sytuacji będą dyrektorzy, którzy w zatwierdzonym majowym arkuszu organizacyjnym wszystkie przydziały, które miały trafić do nauczycieli zatrudnionych na czas określony, wykazali jako vacat. Inna praktyką jest również wykazywanie wszystkich godzin ponadwymiarowych jako vacat. Daje to większą elastyczność we wprowadzeniu zmian w związku z zaistniałą niekorzystną sytuacją.

Dyrektor przygotowując aneks arkusza organizacyjnego powinien zwrócić również uwagę na zakres danych w nim zawartych. Ów zakres częściowo określa rozporządzenie MEiN: „arkusz organizacyjny (…) określa w szczególności”. Brak domkniętego katalogu otwiera niebezpieczną furtkę do gromadzenia danych, których nie powinniśmy odnotowywać w arkuszu organizacyjnym ani załącznikach do niego. Trzeba uznać za nieprawidłowe odnotowywanie w arkuszu organizacyjnym informacji umożliwiających identyfikację uczniów, dla których będą zorganizowane dodatkowe zajęcia w związku z opinią lub orzeczeniem z PPP. Przykładem tej nienajlepszej praktyki jest przypisywanie nauczania indywidualnego lub rewalidacji w arkuszu organizacyjnym do konkretnych uczniów wymienionych z imienia i nazwiska. Najlepsze wydaje się wypracowanie jednolitych standardów opisu podobnych zdarzeń w arkuszu organizacyjnym przez wszystkie jednostki podlegające pod dany organ prowadzący. Tym bardziej, że przepisy nie określają precyzyjnie jak opisać tego typu zdarzenia. Niemniej ich opisanie w arkuszu jest bardzo istotne z punktu widzenia analizy organizacji, ale też przygotowania planu finansowego uwzględniającego wydatki na kształcenie specjalne w rozdziałach 80149, 80150 czy 80152.

Ta strona używa plików cookie zgodnie z opisaną polityką wykorzystywania plików cookie. Korzystanie z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookie.