lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
iZnajdź na stronie >
iZnajdź na stronie >
 

Elektroniczny system rekrutacji

Sprawny przebieg procesu rekrutacji

Nabór VULCAN jest narzędziem służącym do organizacji i zarządzania rekrutacją do:

 • żłobków,
 • przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
 • szkół podstawowych,
 • placówek wychowania pozaszkolnego,
 • szkół ponadpodstawowych,
 • burs.

System zapewnia sprawny przebieg procesu rekrutacji oraz pozwala kontrolować liczbę przyjęć i uruchamianych oddziałów czy grup. Nabór VULCAN to wsparcie dla wszystkich uczestników procesu rekrutacji!

Zapewniamy kompleksowe wdrożenie systemu

Jako jedyna firma na rynku podchodzimy tak kompleksowo do wdrożenia systemu naborowego. Wraz z wdrożeniem zapewniamy naszym klientom szkolenia dla użytkowników, opiekę administratora VULCAN w trakcie trwania procesu naboru oraz możliwość dodatkowego wsparcia przez naszych trenerów w formie wizyt bezpośrednich lub zdalnych. Oferujemy również dodatkowe materiały informacyjne dla kandydatów i ich rodziców.

Nabór VULCAN jest wdrażany od 19 lat, sprawdzony przez setki samorządów, tysiące szkół i miliony kandydatów.
 

Nabory w 2022 roku

 

Zalety prowadzenia rekrutacji z wykorzystaniem systemu Nabór VULCAN

Optymalizacja budżetu samorządu poprzez prowadzenie racjonalnej polityki w zakresie struktury miejsc w podległych jednostkach.
System umożliwia bieżącą kontrolę liczby i stanu zapełnienia oddziałów i grup na podstawie rzeczywistego zainteresowania kandydatów. Dzięki temu nie powstają grupy czy oddziały wypełnione kandydatami w niewielkim stopniu. Przy dużym zainteresowaniu system pozwala już na etapie kwalifikacji kandydatów uruchamiać kolejne oddziały czy grupy, co zmniejsza liczbę nieprzyjętych kandydatów oraz skalę rekrutacji uzupełniającej.Gwarancja powodzenia procesu rekrutacji
Współdzielimy odpowiedzialność za realizację procesu z naszymi klientami, kompleksowo przygotowujemy wszystkich użytkowników rekrutacji i dbamy o prawidłowy przebieg tego procesu.Współpraca ze sprawdzonym dostawcą oprogramowania
Wybór oferty od sprawdzonego dostawcy zwiększa poczucie bezpieczeństwa i obniża poziom stresu wszystkich uczestników procesu rekrutacji.W pełni zdalna rekrutacja
Rodzice mają możliwość skorzystania z podpisu elektronicznego (Profil Zaufany e-PUAP lub podpis kwalifikowany) do podpisania wniosku rekrutacyjnego. Nabór VULCAN pozwala również na elektroniczne złożenie wniosku do szkoły czy przedszkola oraz sprawdzenie online statusu kandydata w procesie naboru.
Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych w czasie konieczności zastosowania komunikacji zdalnej >Jasne i przejrzyste zasady naboru
Pełna transparentność systemu redukuje stres i sytuacje konfliktowe wśród wszystkich uczestników procesu rekrutacji, wspiera zrozumienie zasad rekrutacji i ułatwia komunikację.Dofinansowanie unijne
Nabór VULCAN to e-usługa dla obywatela na wysokim poziomie dojrzałości, która daje dużą szansę na pozyskanie dofinansowania unijnego i tym samym oszczędność pieniędzy samorządowych.Wspólny nabór do szkół ponadpodstawowych w całym województwie

W zakresie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych oferujemy możliwość dołączenia do wdrożenia wielosamorządowego. Oznacza to, że rekrutacja we wszystkich samorządach z terenu danego województwa jest zorganizowana w jednym wspólnym systemie Nabór VULCAN.

Takie rozwiązanie podnosi efektywność rekrutacji, ponieważ kandydaci nie blokują niepotrzebnie miejsc w wielu szkołach i w pierwszym etapie rekrutacji jest przyjętych więcej dzieci, co zmniejsza skalę rekrutacji uzupełniającej oraz daje możliwość analizy przepływów dzieci pomiędzy szkołami i samorządami w celu modyfikacji oferty szkół i zwiększenia liczby przyjętych kandydatów.

Wdrożenie wielosamorządowe ułatwia również tworzenie takiej oferty edukacyjnej w szkołach, aby była ona dopasowana do aktualnych potrzeb kandydatów. Jest to możliwe dzięki udostępnianym przez system analizom zainteresowania absolwentów szkół podstawowych ofertą edukacyjną własnego i ościennych samorządów.

Ułatwienia dla wszystkich uczestników rekrutacji

Wdrożenie systemu Nabór VULCAN pozwala na:

ograniczenie liczby czynności wykonywanych przez komisje rekrutacyjne, na przykład poprzez automatyczne układanie list,

kontrolowanie pracy na poszczególnych etapach procesu rekrutacji i reagowanie na działania niepożądane;

ogranicza stres kandydatów i ich rodziców, pozwalając na szybki, łatwy i stały dostęp do niezbędnych informacji.

Elektroniczna rekrutacja w całym samorządzie

Warto zadbać o objęcie systemem Nabór VULCAN wszystkich jednostek podległych JST. Umożliwiamy również wspólne wdrożenia z jednostkami niepublicznymi, co zwiększa liczbę przyjętych kandydatów już na pierwszym etapie rekrutacji i minimalizuje skalę rekrutacji uzupełniającej.

 

Nabór VULCAN obsługuje rekrutację na różnych poziomach edukacyjnych

Nabór ciągły Żłobki VULCAN


 • Ograniczenie ilości pracy poprzez automatyzację działań (np. gotowe raporty do GUS, listy chętnych, statystyki dla organu prowadzącego).
 • Łatwy i stały dostęp do niezbędnych informacji, np. do bazy danych kandydatów i przyjętych, oferty żłobków czy listy wolnych miejsc.
 • Zmniejszenie ilości papierowych dokumentów (brak konieczności drukowania wniosku oraz przechowywania jego papierowej wersji).
 • Zmniejszenie liczby wizyt w żłobkach (rodzic jest obsługiwany wyłącznie przez jeden żłobek nawet w przypadku obowiązywania kolejności zgłoszeń).

Nabór Przedszkola VULCAN


 • Rekrutacja do przedszkola jako całości lub do wyodrębnionych grup oraz oddziałów przedszkolnych utworzonych przy szkołach podstawowych.
 • Oferta wszystkich przedszkoli w jednym standardzie.
 • Automatyczne ograniczenia wiekowe.
 • Automatyczne kryteria, dzięki którym punkty rekrutacyjne są wyliczane samoczynnie na podstawie wprowadzonych danych.
 • Możliwość pobrania gotowych list dotyczących kandydatów.
 • Raporty i statystyki w zakresie oferty przedszkoli oraz kandydatów.
 • Wsparcie samorządu w zakresie wskazywania miejsc w przedszkolach dla dzieci nieprzyjętych i wyboru przedszkoli położonych w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania kandydata w celu uniknięcia zwrotu kosztów dowozu dziecka do przedszkola.
 • Automatyczne pobranie danych dzieci kontynuujących i przekazanie danych o dzieciach przyjętych do oprogramowania przedszkolnego typu dziennik.

Nabór Szkoły podstawowe VULCAN


 • Utworzenie list dzieci obwodowych na podstawie danych pobranych z systemu ewidencji ludności.
 • Mechanizmy wspierające aktywne zarządzanie liczbą miejsc do naboru w zależności od sytuacji w obwodach.
 • Gwarancja miejsca w szkole dla kandydatów obwodowych niezależnie od dokonanych przez nich wyborów.
 • Możliwość pobrania gotowych list dotyczących kandydatów i dzieci obwodowych.
 • Raporty i statystyki w zakresie oferty szkół, dzieci obwodowych i kandydatów.
 • Automatyczne przekazanie danych o dzieciach przyjętych do systemów szkolnych: sekretariat, dziennik, biblioteka.

Nabór Szkoły ponadpodstawowe VULCAN


 • Obsługa rekrutacji wielu organów prowadzących w ramach jednego wdrożenia i wyeliminowanie zjawiska blokowania przez najlepszych kandydatów miejsc w szkołach na terenie całego województwa.
 • Różne modele wdrożeniowe (np. ze wsparciem szkół podstawowych, jako źródłem danych o kandydatach).
 • Wyszukiwarka oferty edukacyjnej gwarantująca dotarcie kandydatom do każdej szkoły objętej wdrożeniem.
 • Raporty i statystyki w zakresie oferty szkół i kandydatów.
 • Automatyczne przekazanie danych o przyjętych do systemów szkolnych: sekretariat, dziennik, biblioteka.
 • Bezpłatna aplikacja mobilna dla kandydatów i ich rodziców, dzięki której odczytają wynik rekrutacji w swoim telefonie bezpośrednio po jego publikacji .

Nabór do placówek wychowania pozaszkolnego VULCAN


 • Organizacja rekrutacji do placówek prowadzących zajęcia pozaszkolne (np. w młodzieżowym domu kultury) w trybie całorocznym lub etapowym.
 • Możliwość opisywania przeznaczenia grup zakresami wiekowymi i poziomami edukacyjnymi, dzięki czemu system dopasowuje ofertę zajęć odpowiednio do każdego kandydata.
 • Obsługa kandydatów pełnoletnich.
 • Prowadzenie bieżącej ewidencji wychowanków w placówkach wychowania pozaszkolnego.

Nabór do burs VULCAN


 • Elastyczne mechanizmy wyliczania punktacji rekrutacyjnej.
 • Automatyczne pobranie danych o wychowankach kontynuujących korzystanie z usług bursy.
 • Porządkowanie list kandydatów do przyjęcia według kolejności zgłoszeń.
 • Obsługa kandydatów pełnoletnich.

Nasi klienci polecają Nabór VULCAN

Warszawa:

„Dzięki systemowi elektronicznemu Nabór tegoroczny proces rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych przeprowadzono w sposób sprawny i skuteczny. Przy wsparciu aplikacji Nabór prawie 20 tys. dzieci znalazło miejsce w szkołach prowadzonych przez m.st. Warszawę. System jest przejrzysty i czytelny zarówno dla kandydatów i ich rodziców, jak i użytkowników po stronie szkół i organów prowadzących.”

Powiat Łódzki Wschodni:

„Powiat Łódzki Wschodni od kilku lat współpracuje z firmą Vulcan Sp. z o.o. w zakresie obsługi rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez Powiat. Podczas tej współpracy firma Vulcan:

 • udostępniła aplikację do obsługi rekrutacji,
 • zapewniła utrzymanie infrastruktury serwerowej obsługującej oprogramowanie i gromadzone dane,
 • zapewniła wsparcie merytoryczne dla pracowników organu prowadzącego w zakresie prowadzenia wdrożenia aplikacji,
 • przeprowadzała szkolenia dla osób obsługujących aplikację, w tym: pracowników organu prowadzącego oraz szkół ponadgimnazjalnych.

Każdy proces rekrutacji został przygotowany na wysokim poziomie, zarówno od strony technicznej jaki i merytorycznej. Pracownicy firmy Vulcan udzielali efektywnego wsparcia w trudnych sytuacjach na każdym etapie procesu rekrutacji, zarówno pracownikom organu prowadzącego jaki i szkół ponadgimnazjalnych.”

Rybnik:

„Odpowiedzią na potrzeby rynku edukacyjnego było wdrożenie elektronicznego naboru do szkół ponadgimnazjalnych, przedszkoli, gimnazjów i szkół podstawowych. Rozwiązanie to zrewolucjonizowało i uporządkowało problemy związane z naborem, likwidując całkowicie pojęcie „szarej strefy” i ułatwiając życie wszystkim podmiotom biorącym udział w naborze, począwszy od kandydata, poprzez dyrektora a na organie prowadzącym kończąc.”

 

Wymagania techniczne

Minimalne wymagania sprzętowe
procesor: Intel Core i3
pamięć operacyjna RAM: 2 GB
rozdzielczość monitora: HD
łącze internetowe: 2.0 Mb/s
Minimalne wymagania programowe
system operacyjny: Windows 10/64 bit
przeglądarka internetowa: najnowsza wersja Google Chrome, FireFox, Edge, Opera
Zalecane wymagania sprzętowe
procesor: Intel Core i5
pamięć operacyjna RAM: 4 GB
rozdzielczość monitora: Full HD
łącze internetowe: 2.0 Mb/s
Zalecane wymagania programowe
system operacyjny: Windows 10/64 bit
przeglądarka: Google Chrome (najnowsza wersja)
 

W celu uzyskania dodatkowych informacji o naszych systemach i usługach, zachęcamy do kontaktu z nami.

Po wypełnieniu poniższego formularza pracownik Centrum Obsługi Klienta VULCAN skontaktuje się z Państwem, aby odpowiedzieć na Państwa pytania.

Skontaktuj się z nami >
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.