Wyobraźmy sobie przyszłość. Blog

O tym trzeba pamiętać przy tworzeniu sprawozdań budżetowych RB-N

xHalina Stosik, 2021-06-07

Tworzenie sprawozdań budżetowych RB-NWydawałoby się, że nie ma nic bardziej oczywistego i usystematyzowanego w pracach księgowych, jak przygotowanie sprawozdań budżetowych i sprawozdań z operacji finansowych. Są to bowiem działania, które w jednostce kontynuującej działalność powtarzają się cyklicznie co miesiąc lub co kwartał.

Czasami są to procedury wykonywane wręcz rutynowo, ale w związku z faktem, że składa się na nie wiele czynności, łatwo o błąd lub niedotrzymanie terminu. Zatem przygotujmy się dobrze, bo przed nami kolejny kwartał!

W systemie Finanse VULCAN można przygotować sprawozdania rozróżniające rozrachunki wymagalne od niewymagalnych, prezentujące informacje we właściwych miejscach i kolumnach. Wymaga to wykonania kilku istotnych czynności, które opisujemy w tym artykule.

Podstawy prawne

Sporządzenie sprawozdań budżetowych poprzedzone jest czynnościami przygotowawczymi w celu weryfikacji wartości, które trafiają do odpowiednich kolumn sprawozdań RB. Zapisy w księgach rachunkowych, niezależnie od techniki ich prowadzenia powinny zapewnić pełną kontrolę np. wydatków, dochodów, należności i zobowiązań.

Sporządzanie sprawozdań budżetowych regulują:

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1564)
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773)

Zasada memoriału

Generalną zasadą jest wyprowadzanie na bieżąco ewidencji analitycznej i syntetycznej, poprzez dokonanie w księgach rachunkowych zapisów wszystkich operacji, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym na podstawie dowodów sprawdzonych i zatwierdzonych przez upoważnione osoby, przy zachowaniu zasady memoriału. Zgodnie z zasadą memoriału, w księgach rachunkowych jednostki należy ująć wszystkie osiągnięte przychody i koszty, które pokażą stan należności i zobowiązań danego miesiąca, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Wiarygodność sprawozdań

Warunkiem przygotowania wiarygodnego sprawozdania jest spełnianie zasad ogólnych:

Uzgodnienie sald

Pamiętajmy o konieczności analizy i uzgodnienia sald następujących kont:

 • Środków pieniężnych na kontach bankowych z wyciągami bankowymi i zapisami kont, odpowiednie strony obrotów kont - to m.in. zrealizowane dochody lub wydatki a saldo to stan depozytu w Rb-N.
 • Rozrachunków i regulacji rozrachunków z dostawcami i odbiorcami, z których wynikają m.in. należności, zaległości, nadpłaty, zobowiązania, zobowiązania wymagalne.
 • Przychodów i kosztów, które powiązane są z należnościami i zobowiązaniami.
 • Zaangażowania wydatków.

Wyeliminowanie błędów

Przygotujmy się tak, aby wyeliminować często występujące błędy, takie jak:

 • Nieskładanie sprawozdań negatywnych (zerowych) (Rb-N, Rb-Z)
 • Wykazywanie danych niezgodnych z ewidencją księgową
 • Wykazywanie kwot należności / zobowiązań wraz z odsetkami (Rb-N)
 • Prezentacja danych w niewłaściwej grupie dłużników bądź wierzycieli (Rb-N, Rb-Z)
 • Prezentacja danych w niewłaściwej kategorii
 • Sporządzanie niekompletnych sprawozdań

Dyscyplina budżetowa

Pamiętajmy również o dyscyplinie budżetowej i rodzajach naruszeń dyscypliny finansów publicznych, związanych ze sprawozdaniami z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania (art. 18 pkt 2 Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych). Są to:

 • niesporządzenie w terminie sprawozdania,
 • nieprzekazanie w terminie sprawozdania,
 • wykazanie w tym sprawozdaniu danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.


O tym, jak prawidłowo przygotować sprawozdanie Rb-N w programie Finanse VULCAN będziemy szczegółowo mówić podczas szkolenia „Finanse VULCAN. Sprawozdania kwartalne Rb-N”. Więcej >

Komentarze

Dodaj komentarz:

Twój nick:  
Wyślij

Napisz do autora

×
Podaj temat wiadomości
Podaj prawidłowy adres email
Wpisz treść wiadomości
Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.
Anuluj × Wyślij
x x x