lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Administratorem przetwarzanych danych jest VULCAN sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (51-116), ul. Wołowska 6, adres e-mail:cok@vulcan.edu.pl

Dane – w zakresie zawartym w niniejszym formularzu – będą przetwarzane w celu przesyłania informacji o produktach lub usługach administratora danych lub podmiotów z nim współpracujących. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), zwanego dalej RODO.

Wyrażona zgoda może być w każdym czasie wycofana. Wycofanie zgody może nastąpić poprzez wykorzystanie przygotowanej w tym celu funkcji systemu UONET+, dostępnej w opcji „Pomoc”, bądź poprzez przesłanie stosownego oświadczenia na adres dws@vulcan.edu.pl

Niewyrażenie zgody lub jej wycofanie nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami dla użytkownika.

W ramach przetwarzania na podstawie niniejszej zgody dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd). Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

Zgromadzone dane będą przetwarzane przez administratora do momentu wycofania zgody.

Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymywania informacji o produktach lub usługach. Ponadto każdej osobie przysługuje prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

Dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania w rozumieniu art. 22 RODO. Podejmowane są jedynie działania mające na celu dostosowanie przekazywanych treści do typu odbiorcy (przykładowo, aby rodzice nie otrzymywali informacji przeznaczonych dla dyrektorów szkół). Każdej osobie, której dane dotyczą, jeżeli twierdzi, że przetwarzanie danych na podstawie udzielonej zgody narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych/Prezes Urzędu Ochrony Danych.

Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu całkowicie dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym otrzymywania informacji o produktach lub usługach. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: iod@vulcan.edu.pl

Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach ściśle i bezpośrednio związanych z przetwarzaniem danych osobowych. W pozostałych sprawach należy kontaktować się pod adresem: cok@vulcan.edu.pl

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY