lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych osób reprezentujących klientów VULCAN Sp. z o.o.

Dokument obowiązuje od 17 września 2020 r.

Niniejszy dokument przygotowano w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.) (dalej zwane RODO)

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest VULCAN sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-116) przy ul. Wołowskiej 6.
Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
a)  listownie: ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław,
b)  telefonicznie: +48 71 757 29 29
c)  elektronicznie: cok@vulcan.edu.pl 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
W VULCAN sp. z o.o. został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem:
•  iod@vulcan.edu.pl (korespondencja elektroniczna);
•  Inspektor ochrony danych VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław (korespondencja tradycyjna).
Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez VULCAN, w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z zawarciem i późniejszą realizacją umowy licencyjnej lub umowy przetwarzania danych osobowych przez podmiot, do którego reprezentacji są Państwo uprawnieni.  Podstawą przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – zawarcie i realizacja umowy, dochodzenie ewentualnych roszczeń lub obrona przed nimi oraz realizacja wymogów narzuconych przez przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), w szczególności w zakresie rachunkowości i podatków.

ODBIORCY DANYCH
Odbiorcami, do których mogą być przekazywane Państwa dane osobowe są podmioty, które świadczą dla VULCAN usługi IT. 
Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez 6 lat od zakończenia umowy.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:
a)  prawo dostępu do danych, ich sprostowania oraz przenoszenia,
b)  prawo do usunięcia Państwa danych lub ograniczenia ich przetwarzania,
c)  prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
Ponadto, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, to przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

INNE INFORMACJE
W trakcie przetwarzania Państwa danych osobowych nie będzie dochodziło do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do tego, abyśmy mogli świadczyć Państwu usługi, w tym udzielać odpowiedzi na kierowane pytania.

POLITYKA PRYWATNOŚCI
Polityka prywatności dla usług i produktów oferowanych przez VULCAN dostępna jest na naszej stronie internetowej: https://www.vulcan.edu.pl/polityka-prywatnosci. 
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.