lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Informacje o Przetwarzaniu Danych Osobowych w związku z Kampanią Wiosenną

Niniejszy dokument przygotowano w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, z późn. zm.) (dalej zwane RODO)

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest VULCAN sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-116) przy ul. Wołowskiej 6.

Można się z nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie: ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław,
 • telefonicznie: +48 71 757 29 29
 • elektronicznie: cok@vulcan.edu.pl
 • INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

  W VULCAN sp. z o.o. został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem:

  • iod@vulcan.edu.pl (korespondencja elektroniczna);
  • Inspektor ochrony danych VULCAN sp. z o.o., ul. Wołowska 6, 51-116 Wrocław (korespondencja tradycyjna).

  • Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez VULCAN sp. z o.o., w tym sprawy dotyczące realizacji praw w zakresie dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, czy sprzeciwu na ich przetwarzanie.

   CEL I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

   Przetwarzamy Państwa dane osobowe w związku z Kampanią Wiosenną mającą na celu informowanie Klientów o nowych produktach własnych oraz o zmianach w produktach istniejących w ramach cyklu szkoleń pt. „Nowoczesna szkoła – sprawdź, jak ulepszyć pracę swojej placówki.”

   Podstawą przetwarzania Państwa danych jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) udzielona podczas rozmowy telefonicznej, jak również prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), jakim jest informowanie Klientów o możliwości zapoznania się z aktualną ofertą własną. Informujemy, że w każdym czasie mają Państwo możliwość wycofania udzielonej zgody.
   Aby tego dokonać należy wysłać wiadomość mailową w tym przedmiocie na adres iod@vulcan.edu.pl.

   ODBIORCY DANYCH

   Odbiorcami, do których mogą być przekazywane Państwa dane osobowe są następujące podmioty:

   dostawcy systemów informatycznych, w szczególności

   • firma Microsoft świadcząca usługę Microsoft365, na której oparty jest system e-mail oraz dokumentów wewnętrznych wykorzystywanych przy Kampanii
   • SALESmanago – System informatyczny Online służący do automatyzacji działań marketingowych, na którym to systemie oparta jest baza wysyłki informacji na Państwa adresy e-mail.
   • Nie będziemy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

    OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

    Państwa dane będą przechowywane co do zasady do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, chyba że wcześniej ustanie cel w jakim dane zostały pozyskane. Planowany termin ustania celu to 30 czerwca 2021 r.

    PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

    W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące prawa:

    • prawo dostępu do danych, ich sprostowania,
    • prawo do usunięcia Państwa danych lub ograniczenia ich przetwarzania lub prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych,
    • prawo do przenoszenia danych.

    • Ponadto jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa, to przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

     INNE INFORMACJE

     W trakcie przetwarzania Państwa danych osobowych nie będzie dochodziło do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

     Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniach oraz otrzymywania informacji o produktach i rozwiązaniach prezentowanych podczas Kampanii.

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.