lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
iZnajdź na stronie >
 

SOU - Standard opisu ucznia

Konstrukcja formatu SOU

Format SOU jest strukturą danych zapisaną za pomocą języka XML (ang. eXtensible Markup Language - rozszerzalny język znaczników). Jest on zorientowany na pojedynczego ucznia, tzn. wszystkie informacje o związkach danego ucznia ze strukturami zewnętrznymi budowane są niezależnie od tego samego typu informacji dotyczących innego ucznia.

Wszystkie informacje dotyczące pojedynczego ucznia mieszczą się w następujących kategoriach:

 • dane osobowe, w tym dane adresowe,
 • informacje o środowisku rodzinnym, w tym dane osobowe opiekunów prawnych wraz ich danymi adresowymi,
 • związek z aktualną strukturą szkolną, tj. miejsce ucznia w tej strukturze oraz przebieg jego szkolnej kariery zapisany w arkuszu ocen,
 • przypisanie do obwodu szkolnego,
 • przyszłe miejsce nauki,
 • wyniki egzaminów zewnętrznych,
 • osiągnięcia szkolne i pozaszkolne,
 • orzeczenia poradni specjalistycznych mające wpływ na sposób funkcjonowania w systemie edukacji.

Jedynie dane osobowe ucznia są obligatoryjne. Pozostałe wykorzystywane są w miarę potrzeb. Większość danych składających się na wymienione kategorie informacji ma postać czytelną dla człowieka i nie wymaga dodatkowych interpretacji.

Format SOU zakłada możliwość korzystania z dwóch zewnętrznych systemów identyfikacji obiektów w systemie oświaty. W tym celu:

 • każdemu uczniowi może być przypisany identyfikator oświatowy - niepowtarzalna sygnatura nadana mu przez uprawniony podmiot z chwilą znalezienia się w orbicie systemu oświaty (np. z chwilą przyjęcia po raz pierwszy do szkoły),
 • podobnie każdej szkole może być przypisany niepowtarzalny identyfikator w centralnym rejestrze szkół i placówek oświatowych (jeśli kiedyś taki powstanie).

Użycie trwałego i jednoznacznego oznaczenia uczniów i szkół pozwala w sposób jednoznaczny określić drogę edukacyjną każdego pojedynczego ucznia, a także udział w jego wykształceniu każdej kolejnej szkoły, w której odbywał on naukę. Dane opisujące pojedynczego ucznia stanowią komplet informacji o nim i są niezależne od danych innego ucznia. Mogą być zatem przenoszone w całości pomiędzy różnymi ich kolekcjami (plikami). Format SOU nie używa referencji. Jedynymi danymi wspólnymi są dane opisane jako typy wyliczeniowe (enumeracje).

Składnia formatu SOU

Składnia formatu SOU jest opisana schematem XSD (XML Schema Description = opis schematu XML) dołączonym jako plik do niniejszej specyfikacji. Schemat XSD opisuje także typy poszczególnych danych, w tym zakresy wartości niektórych z nich.

Podstawowe reguły konstrukcji pliku danych w formacie SOU są następujące:

 • Wszystkie węzły (bloki danych), poza węzłem ZRODLO_DANYCH, są opcjonalne.
 • Obowiązuje sekwencja węzłów (bloków danych).
 • Wszystkie atrybuty węzłów są obligatoryjne, choć większość może być pusta.
 • Atrybuty zawierające daty nie mogą być puste.
 • Atrybuty zawierające liczby nie mogą być puste - domyślnymi wartościami liczbowymi są zera.
Przykład pliku zapisanego w formacie SOU (z danymi dwóch uczniów)
Przykład pliku zapisanego w formacie SOU (z danymi dwóch uczniów)
 

Interpretacja danych w formacie SOU

Interpretacja poszczególnych węzłów i atrybutów struktury SOU jest następująca:

ZRODLO_DANYCH – wskazanie źródła danych:
ktg – nazwa programu będącego źródłem pliku SOU – napis,
data – data zapisania pliku – sformatowana data (rrrr-mm-dd, patrz XSD),
czas – czas zapisania pliku – napis,
wersja_xsd – wersja formatu SOU – nieujemna liczba dziesiętna.

UCZEN – blok opisujący ucznia:
nazwiskonazwisko ucznianapis,
nazwisko_rodowe nazwisko rodowe ucznianapis,
imie - imię ucznianapis,
imie2drugie imię ucznianapis,
plecpłeć ucznia{męska, żeńska},
data_urdata urodzenia ucznia – sformatowana data (rrrr-mm-dd, patrz XSD),
msc_urmiejscowość urodzenia ucznia napis,
msc_ur_mmiejscownik miejscowości urodzenia ucznianapis,
woj_urwojewództwo urodzenia ucznianapis,
kraj_urkraj urodzenia ucznianapis,
peselnumer PESEL ucznianapis,
id_oswidentyfikator ucznia w systemie oświatynapis,
ob_polskiewskaźnik polskiego obywatelstwa{tak, nie},
ob_uewskaźnik obywatelstwa państwa należącego do Unii Europejskiej{tak, nie}.

ADRES_U, ADRES_O, ADRES_S, ADRES_OB, ADRES_DOadresy - odpowiednio: ucznia, aktualnej szkoły, obwodu szkolnego, szkoły docelowej:
ktgkategoria adresunapis (stały, tymczasowy),
miejscowoscmiejscowośćnapis,
msc_mmiejscownik nazwy miejscowościnapis,
ulica nazwa ulicynapis,
nr_domunumer domunapis,
nr_lok numer lokalunapis,
kodkod pocztowynapis,
pocztamiejscowość pocztynapis,
gmina gmina napis,
powiatpowiatnapis,
wojwojewództwonapis,
kraj krajnapis,
telnumer telefonunapis,
e_mail nazwa konta poczty internetowejnapis.

SRODOWISKOśrodowisko rodzinne ucznia:
ktg_m_zamkategoria miejsca zamieszkanianapis (dom rodzinny, stancja, internat, bursa itp.),
sierotawskaźnik pełnego sieroctwa {tak, nie},
rodzina_zastepczawskaźnik rodziny zastępczej {tak, nie}.

OPIEKUNdane opiekuna prawnego (rodzica):
imieimię opiekuna – napis,
nazwiskonazwisko opiekunanapis,
stopien_pokrewstopień pokrewieństwa opiekuna względem ucznianapis,
op_prawnywskaźnik prawa do opieki nad uczniem{tak, nie},
plecpłeć opiekuna{męska, żeńska},
wyksztpoziom wykształcenia opiekuna napis,
zawodzawód opiekunanapis.

SZKOLA, OBWOD, SZKOLA_DOszkoły – odpowiednio: aktualna, obwód szkolny, szkoła docelowa:
skrotskrót nazwy szkoły (kod)napis,
nazwapełna nazwa szkołynapis,
typtyp (poziom) szkoły/placówki {przedszkole, podstawowa, gimnazjum, ponadgimnazjalna, policealna},
numernumer szkołynapis,
patronpatron szkoły (w dopełniaczu) napis,
regonnumer REGON szkołynapis,
id_oswidentyfikator szkoły w systemie oświatynapis,
ktg_uczniowkategoria uczniów szkoły {dzieci/młodzież, dorośli},
uprawnieniauprawnienia szkoły{publiczna, niepubliczna z upr. publicznej, niepubliczna bez upr. publicznej}.

MIEJSCE, MIEJSCE_DO – miejsce ucznia w strukturze szkoły – odpowiednio: aktualnej i docelowej:
poziom – poziom (klasa) oddziału – nieujemna liczba całkowita,
symbol – symbol oddziału – napis,
rok_szk_o – numer roku rozpoczynającego rok szkolny, w którym klasa oddziału jest równa wartości atrybutu poziom – liczba naturalna,
nr_dz – numer ucznia w dzienniku lekcyjnym oddziału – nieujemna liczba całkowita,
profil – profil (zawód, specjalność, ukierunkowanie) kształcenia ucznia – napis,
nr_ku – numer ucznia w księdze uczniów szkoły – nieujemna liczba całkowita,
status – status ucznia – {uczeń, absolwent, przekazany, skreślony}.

ARKUSZ_OCENarkusz ocen rocznych ucznia:
rok_szknumer roku rozpoczynającego rok szkolny, za który wypełniono arkusz ocen liczba naturalna,
data_radydata posiedzenia klasyfikacyjnego rady pedagogicznej sformatowana data (rrrr-mm-dd, patrz XSD),
klasaklasa, na koniec której wypełniono arkusz ocen nieujemna liczba całkowita,
wskaznik_promwskaźnik promocji {+,-,!,?,=,*,z}odpowiednio: promowany, niepromowany, promowany z wyróżnieniem, promowany warunkowo, promowany z wydłużonym okresem nauki, niekompletny arkusz (brak ocen z wszystkich zajęć), zawieszony (nierozstrzygnięta promocja z powodu niedopełnienia innych warunków),
indyw_tokwskaźnik indywidualnego toku nauki {tak, nie}.

OCENAocena z zajęć edukacyjnych lub ocena zachowania:
nazwa_zajecnazwa zajęć edukacyjnych napis; Uwaga! Zachowanie powinno być traktowane jako zajęcia!,
ktg_zaj kategoria zajęć{przedmiot ogólnokształcący, religia/etyka, zachowanie, język obcy, przedmiot zawodowy, kształcenie specjalne},
obowiazkowewskaźnik obowiązkowości zajęć{tak, nie},
sposob_klassposób klasyfikacji {ocena ze skali, ocena zachowania, ocena opisowa},
wartoscwartość liczbowa oceny (przy ewentualnym liczeniu średniej ocen)liczba dziesiętna,
nazwa_ocenynazwa oceny (stopnia), także tekst oceny opisowej napis,
indyw_progwskaźnik indywidualnego programu z zajęć{tak, nie}.

EGZAMIN_ZEWNwynik egzaminu (sprawdzianu) zewnętrznego:
typ_egzaminutyp egzaminu zewnętrznego (sprawdzian na koniec szkoły podstawowej, część humanistyczna egzaminu gimnazjalnego itp.)napis,
data – data wystawienia dokumentu potwierdzającego odbycie egzaminu sformatowana data (rrrr-mm-dd, patrz XSD),
wynikwynik egzaminu liczba rzeczywista,
numer_zaswiadnumer zaświadczenia komisji egzaminacyjnejnapis,
zwolnionowskaźnik zwolnienia z egzaminu {tak, nie}.

OSIAGNIECIEosiągnięcie szkolne lub pozaszkolne ucznia:
datadata uzyskania osiągnięcia sformatowana data (rrrr-mm-dd, patrz XSD),
rodzajrodzaj (kategoria) osiągnięcianapis,
opisopis (treść) osiągnięcia, ewentualnie oznaczenie dokumentu potwierdzającegonapis.

ORZECZENIE orzeczenie poradni specjalistycznej mające wpływ na sposób kształcenia ucznia:
datadata wystawienia orzeczenia sformatowana data (rrrr-mm-dd, patrz XSD),
rodzajrodzaj (kategoria) orzeczenianapis,
podstawaoznaczenie instytucji orzekającej (opiniującej) i dokumentu, ewentualnie treść lub konkluzja orzeczenianapis.

ITEM element słownika dodatkowych informacji:
keyunikalna wartość klucza elementu słownikanapis,
valuewartość elementu słownikanapis.

Blok danych SZKOLA_DO jest używany w następujących przypadkach:

 • przy przekazywaniu elektronicznej postaci dokumentacji ucznia podczas przenoszenia go do innej szkoły – opisuje wówczas szkołę docelową,
 • podczas ubiegania się o przyjęcie do szkoły wyższego poziomu – dopuszcza się wiele bloków tego typu, z których każdy wskazuje szkołę lub oddział w szkole, o które ubiega się uczeń (absolwent) szkoły niższego poziomu,
 • po zakończeniu naboru uczniów do szkoły – w celu wskazania szkoły i oddziału, do których został przyjęty kandydat.
Atrybut nr_dz w bloku MIEJSCE_DO jest używany do zapisania numeru pozycji danego oddziału w szkole docelowej na tzw. liście preferencji kandydata przy jego równoczesnym ubieganiu się o miejsce w wielu oddziałach (i w wielu szkołach), zwłaszcza przy scentralizowanym naborze.

Jeśli egzamin zewnętrzny (blok danych EGZAMIN_ZEWN) składa się z wielu części (jak np. egzamin gimnazjalny), to każda z nich powinna być opisana jako oddzielny blok danych EGZAMIN_ZEWN innego typu.

Zwolnienie z obowiązku przystąpienia do egzaminu zewnętrznego (blok danych EGZAMIN_ZEWN) powinno być oznaczone przez wypełnienie atrybutów zwolniono="tak" i wynik="0". Zwolnienie z egzaminu (sprawdzianu) zewnętrznego w następstwie uznania szczególnych osiągnięć ucznia (zwłaszcza w olimpiadach i konkursach przedmiotowych) powinno być oznaczone przez wypełnienie atrybutów zwolniono="tak" i wynik=maksymalna_wartość_punktowa.
Plik walidatora xsd do pobrania
Plik walidatora xsd do pobrania
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY