lupka
lockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Ujednolicona polityka rachunkowości oraz instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

Usługa polega na przygotowaniu dokumentu polityki rachunkowości, którego posiadanie jest obowiązkowe dla wszystkich jednostek budżetowych.Usł

Usługa pomoże Państwu w przygotowaniu instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych zawierającego szczegółowe zasady sporządzania i rejestrowania dowodów księgowych, zasady korygowania błędów w dokumentach, zasady dokonywania operacji wewnętrznych, oaz zasady archiwizacji

Zakres każdej oferowanej przez nas usługi doradczej dostosowujemy do indywidualnych potrzeb klienta.

Ujednolicona polityka rachunkowości

Opracowanie ujednoliconej polityki rachunkowości ma na celu:

 • zlokalizowanie i wyeliminowanie błędów dotyczących gospodarki mieniem i finansami jednostki
 • ujednolicenie sposobu ujmowania zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych i księgach pomocniczych wszystkich jednostek
 • prezentację danych w sprawozdaniach finansowych w sposób jasny, rzetelny i jednolity dla wszystkich jednostek
 • ustalanie wyniku finansowego w sposób rzetelny i jednolity
 • skrócenie czasu przygotowywania sprawozdania finansowego
 • poprawę efektywności zarządzania

Proces realizacji usługi

Usługa obejmie następujące etapy:

 • analiza aktualnego sposobu prowadzenia rachunkowości (audyt sprawdzający, jak w praktyce realizowane są procesy zawarte w polityce rachunkowości oraz jak wygląda ich zgodność z obowiązującym prawem)
 • analiza struktury organizacyjnej jednostek objętych polityką rachunkowości
 • dostosowanie opisywanych zasad do specyfiki analizowanej organizacji

W wyniku przeprowadzonej analizy zostanie przygotowane opracowanie zawierające:

 • opis zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych
 • opis metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
 • opis zasad tworzenia kont syntetycznych i analitycznych
 • wykaz i opis kont syntetycznych
 • opis zasad sporządzania sprawozdań finansowych
 • opis zasad ochrony i archiwizacji dokumentów księgowych
 • opis sposobu przetwarzania danych

Metodologia zbierania informacji:

 • spotkanie z księgowymi placówek,
 • przygotowanie ankiet do wypełnienia,
 • rozmowy telefoniczne,
 • przekazywanie danych drogą elektroniczną.

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych

Opracowanie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych ma na celu:

 • prawidłowe i terminowe udokumentowanie operacji gospodarczych
 • kontrolę przebiegu operacji gospodarczych
 • określenie wymogów, którym powinny odpowiadać dowody stanowiące podstawę zapisów w księgach rachunkowych
 • zlokalizowanie i wyeliminowanie błędów dotyczących przekazywania dokumentów pomiędzy jednostkami obsługiwanymi a jednostką obsługującą
 • ujednolicenie sposobu przechowywania i przekazywania dokumentów
 • ujednolicenie zasad dotyczących zatwierdzania dokumentów pod względem formalnym rachunkowym i merytorycznym
 • poprawę efektywności zarządzania

Proces realizacji usługi

Usługa obejmie następujące etapy:

 • analiza aktualnego sposobu przekazywania i przechowywania dokumentów
 • analiza struktury organizacyjnej jednostek objętych obiegiem dokumentów
 • dostosowanie opisywanych zasad do specyfiki analizowanej organizacji

W wyniku przeprowadzonej analizy zostanie przygotowane opracowanie zawierające:

 • rodzaj występujących dokumentów
 • stanowiska lub komórki / jednostki, których zadaniem jest ich przyjmowanie
 • ustalenie zakresu zadań i postępowania z poszczególnymi dokumentami
 • określenie generalnych obowiązków związanych z przychodzącą i wychodzącą korespondencją w zależności od sposobu jej przekazywania
 • ustalenie terminów przekazywania poszczególnych dokumentów do jednostki obsługującej
 • ustalenie sposobu przyjmowania dokumentów przychodzących do jednostki obsługującej
 • procedura postępowania z dokumentami przez poszczególne komórki organizacyjne / jednostki
 • wyznaczenie obowiązków jednostek lub osób, do których kierowany jest dokument
 • wykaz stanowisk odpowiedzialnych za zatwierdzanie dokumentów pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym oraz zatwierdzających do wypłaty
 • wprowadzenie ujednoliconych zasad przechowywania dokumentów

Metodologia zbierania informacji:

 • spotkanie z księgowymi placówek,
 • przygotowanie ankiet do wypełnienia,
 • rozmowy telefoniczne,
 • przekazywanie danych drogą elektroniczną.
 

W celu uzyskania dodatkowych informacji o naszych systemach i usługach, zachęcamy do kontaktu z nami.

Po wypełnieniu poniższego formularza pracownik Centrum Obsługi Klienta VULCAN skontaktuje się z Państwem, aby odpowiedzieć na Państwa pytania.

Skontaktuj się z nami >
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY