lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Warunki sprzedaży i użytkowania

Zasady udzielania licencji - informacje ogólne

Oprogramowanie firmy VULCAN dostarczane jest na podstawie umowy licencyjnej. Licencjobiorca (użytkownik) nie nabywa prawa własności konkretnego programu, a jedynie prawo do jego użytkowania na określonej w umowie liczbie komputerów. Wszelkie inne prawa do programu będącego przedmiotem umowy licencyjnej pozostają przy firmie VULCAN. W szczególności zabrania się użyczania programów oraz kopiowania w innym celu niż sporządzenie kopii zapasowej. Po otrzymaniu nowej wersji programu licencjobiorca traci wszelkie prawa do jego poprzedniej wersji.

Zasady udzielania licencji - informacje szczegółowe

Pakiety Optivum

Przedmiotem umowy licencyjnej jest pakiet programów komputerowych. Po opłaceniu abonamentu Licencjobiorca nabywa prawo do używania pakietu programów na wszystkich użytkowanych przez niego komputerach przez kolejnych dwanaście miesięcy. Dodatkowo Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do zezwolenia jego pracownikom na zainstalowanie i używanie programów na ich komputerach domowych w celu realizacji zadań wynikających ze stosunku pracy. Licencjodawca zobowiązuje się do przesyłania Licencjobiorcy co najmniej 2 razy w roku nowych wersji oprogramowania (tj. aktualizacji oprogramowania) przeznaczonych do rozpowszechniania w kręgu odbiorców, do którego należy Licencjobiorca. O terminie wysyłki decyduje Licencjodawca.

Przyjęcie warunków licencji i gwarancja

Zainstalowanie oprogramowania traktowane jest jako przyjęcie warunków jego sprzedaży i użytkowania oraz warunków umowy licencyjnej, która dołączana jest do każdego programu. Przesłanie do firmy VULCAN podpisanej umowy licencyjnej upoważnia do żądania świadczeń abonamentowych, gwarancyjnych lub uprawnia do zakupu aktualizowanych wersji programów zgodnie z jej warunkami. VULCAN gwarantuje, że oprogramowanie realizuje wszystkie funkcje opisane w dołączonej do niego dokumentacji. VULCAN zobowiązuje się także do rozwijania oprogramowania. VULCAN zobowiązuje się do prowadzenia serwisu telefonicznego oprogramowania w okresie dwunastu miesięcy od daty sprzedaży.

Ceny

Ceny licencji na użytkowanie oprogramowania produkcji firmy VULCAN podane w cenniku zawierają podatek VAT oraz koszt przesyłki pocztowej. Jeśli nie napisano inaczej, w ceny programów nie jest wliczona ani usługa wdrożeniowa, ani szkolenie użytkowników.

Raty

Opłaty licencyjne można rozłożyć na nieoprocentowane raty. Proponowana spłata: 50% ceny bezpośrednio po otrzymaniu dostępu do serwisu, pozostała część należności płatna w okresie pół roku od daty zakupu. Po zapłaceniu wszystkich rat użytkownik (licencjobiorca) nabywa pełne prawa do użytkowania serwisu internetowego.

Bonifikaty

Przy większych zakupach produktów firmy VULCAN udzielamy bonifikat zależnych od wartości zamówienia. Bonifikata dotyczy wyłącznie zamówienia złożonego jednorazowo.

Zamawianie programów i zasady ich dostarczania

Udzielenie licencji na użytkowanie oprogramowania następuje na podstawie pisemnego zamówienia przesłanego pocztą lub faksem. Szkoły i inne placówki oświatowe mogą składać zamówienia za pośrednictwem naszej strony internetowej. Pozostawiamy sobie możliwość weryfikacji złożonego w taki sposób zamówienia. Preferujemy płatność przelewem. Zamówienia realizujemy niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Możliwość sprawdzenia i zwrotu programów

Kupujący ma prawo odesłać zamówione programy w terminie dwóch tygodni od daty ich otrzymania, jeżeli nie spełniają one jego oczekiwań. Zasada ta nie dotyczy aktualizowanych wersji zakupionych wcześniej programów. W razie zwrotu oprogramowania należy zachować wystawioną przez nas fakturę VAT, odpowiedni dokument korygujący prześlemy pocztą. Zwrot programu jest przyjęty po podpisaniu i odesłaniu wystawionego przez VULCAN dokumentu korygującego. Odesłanie programu w podanym terminie stanowi rozwiązanie umowy licencyjnej, a tym samym powoduje utratę wszelkich praw z nią związanych. Należy więc usunąć program z dysku twardego oraz zniszczyć kopię zapasową. Do odsyłanego programu należy dołączyć oświadczenie o zniszczeniu wszystkich jego kopii. Prosimy także o nadesłanie uwag o tym, co uniemożliwiło wykorzystanie programu w warunkach danej placówki. Koszty przesyłki związane ze zwrotem ponosi kupujący.

Serwis oprogramowania

Kupujący nabywa prawo do korzystania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu z podstawowych usług serwisowych, tj. zgłaszania przypadków działania serwisu niezgodnie z oczekiwaniami użytkownika i uzyskiwania wyjaśnień oraz zasięgania krótkich porad ściśle związanych z użytkowaniem serwisu. Prawo to przysługuje mu przez 12 miesięcy, począwszy od dnia dokonania opłat abonamentowych. Usługi serwisowe nie obejmują nauki posługiwania się serwisem internetowym. Centrum Obsługi Klienta przyjmujące zgłoszenia jest czynne we Wrocławiu w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00, tel. 71 757 29 29.

Warunki sprzedaży i użytkowania serwisu internetowego

Zasady udzielania licencji - informacje ogólne

Serwis internetowy firmy VULCAN udostępniany jest na podstawie umowy licencyjnej. Licencjobiorca (użytkownik) nie nabywa prawa własności konkretnego serwisu internetowego, a jedynie prawo do jego użytkowania na określonej w umowie. Wszelkie inne prawa do serwisu internetowego będącego przedmiotem umowy licencyjnej pozostają przy firmie VULCAN.

Zasady udzielania licencji - informacje szczegółowe

Przedmiotem umowy licencyjnej jest dostęp do bazy zawierająca zbiór danych z zakresu prawa, ze szczególnym uwzględnieniem aktów prawnych przydatnych w praktyce oświatowej. Po opłaceniu abonamentu Licencjobiorca nabywa prawo do używania serwisu internetowego na wszystkich użytkowanych przez niego komputerach przez kolejnych dwanaście miesięcy. Dodatkowo Licencjodawca upoważnia Licencjobiorcę do zezwolenia jego pracownikom do używania serwisu internetowego na ich komputerach domowych w celu realizacji zadań wynikających ze stosunku pracy. Prawo jednoczesnego (w jednym momencie) używania serwisu internetowego ograniczone jest do dwóch użytkowników. Istnieje możliwość zwiększenia tej liczby.

Przyjęcie warunków licencji i gwarancja

Przesłanie do firmy VULCAN podpisanej umowy licencyjnej upoważnia do żądania świadczeń abonamentowych, gwarancyjnych. VULCAN zobowiązuje się do prowadzenia serwisu telefonicznego oprogramowania w okresie dwunastu miesięcy od daty sprzedaży

Ceny

Ceny licencji na użytkowanie serwisu internetowego firmy VULCAN podane w cenniku zawierają podatek VAT. Jeśli nie napisano inaczej, w ceny nie jest wliczona ani usługa wdrożeniowa, ani szkolenie użytkowników.

Zamawianie dostępu do serwisu internetowego i zasady dostarczania

Udzielenie licencji na użytkowanie serwisu internetowego następuje na podstawie pisemnego zamówienia przesłanego pocztą lub faksem. Szkoły i inne placówki oświatowe mogą składać zamówienia za pośrednictwem naszej strony internetowej. Pozostawiamy sobie możliwość weryfikacji złożonego w taki sposób zamówienia. Preferujemy płatność przelewem. Zamówienia realizujemy niezwłocznie po ich otrzymaniu.

Możliwość sprawdzenia i zwrotu dostępu do serwisu internetowego

Kupujący ma prawo odesłać zamówiony dostęp do serwisu internetowego w terminie dwóch tygodni od daty jego otrzymania, jeżeli nie spełnia on jego oczekiwań. W razie zwrotu zakupionego dostępu do serwisu internetowego należy zachować wystawioną przez nas fakturę VAT, odpowiedni dokument korygujący prześlemy pocztą. Zwrot dostępu do serwisu jest przyjęty po podpisaniu i odesłaniu wystawionego przez VULCAN dokumentu korygującego. Państwa hasło i login zostaje anulowane. Prosimy także o nadesłanie uwag z jakiego powodu serwis nie spełnił Państwa oczekiwań. Koszty przesyłki związane ze zwrotem ponosi kupujący

Serwis oprogramowania

Kupujący nabywa prawo do korzystania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu z podstawowych usług serwisowych, tj. zgłaszania przypadków działania serwisu niezgodnie z oczekiwaniami użytkownika i uzyskiwania wyjaśnień oraz zasięgania krótkich porad ściśle związanych z użytkowaniem serwisu. Prawo to przysługuje mu przez 12 miesięcy, począwszy od dnia dokonania opłat abonamentowych. Usługi serwisowe nie obejmują nauki posługiwania się serwisem internetowym. Centrum obsługi klienta jest czynne we Wrocławiu w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00. Telefon: 71 757 29 29.

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY