lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Aktualność

MEN przybliża samorządowcom nowelizację ustawy o systemie oświaty

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty podpisana 18 czerwca br. przez Prezydenta RP – Bronisława Komorowskiego nakłada na jednostki samorządu terytorialnego i dyrektorów szkół nowe obowiązki.

O tym, jak tym obowiązkom sprostać, 23 czerwca 2014 r. pracowników samorządów i dyrektorów szkół poinformowali przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej na czele z Panią minister Joanną Kluzik - Rostkowską w ramach konferencji: „Bezpłatne podręczniki szkolne – regulacje prawne, dotacja celowa i jej rozliczenie”.

Konferencja odbyła się w Warszawie w ramach projektu „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap”, realizowanego w partnerstwie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (Lider partnerstwa) oraz firmę VULCAN Sp. z o.o. (Partner), i zgromadziła około 200 przedstawicieli samorządów, w tym: naczelników wydziałów oświaty, inspektorów ds. oświaty, prezydentów, burmistrzów, starostów i wójtów oraz dyrektorów szkół z całej Polski.
W pierwszej części spotkania Dyrektor Departamentu Jakości Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej - Małgorzata Szybalska omówiła regulacje prawne i harmonogram zmian związanych z wprowadzaniem do polskiej oświaty systemu wyposażania uczniów szkół w podręczniki i materiały edukacyjne. Pani Dyrektor zwróciła szczególną uwagę na zmiany wprowadzone ustawami z dnia 21 lutego 2014 r. oraz z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Wskazała między innymi na potrzebę dokonywania przez szkoły podstawowe wyboru materiałów edukacyjnych, ćwiczeniowych i podręczników do języka obcego nowożytnego dla klas pierwszych, które są objęte dotacją już teraz, aby samorządy mogły wystąpić do Wojewody o dotację zaraz po wejściu przepisów ustawy w życie.

Decyzję o wyborze podręcznika i/lub materiałów zespołowo podejmują nauczyciele. Wybrany podręcznik będzie obowiązywał we wszystkich oddziałach na poszczególnych poziomach edukacyjnych, przez co najmniej trzy lata szkolne – zasada ta będzie obowiązywała dopiero od roku szkolnego 2015/2016. Materiały ćwiczeniowe będą obowiązywać w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym. Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych będzie obowiązkiem dyrektora szkoły, a nie organu prowadzącego. Zakup będzie wyłączony spod rygorów ustawy – prawo zamówień publicznych.

Ministerstwo Edukacji Narodowej udostępniło portal internetowy www.naszelementarz.men.gov.pl. z informacjami na temat zmian prawa oświatowego dotyczącymi problematyki bezpłatnych podręczników.

W kolejnej części konferencji wystąpiła Pani Joanna Kluzik-Rostkowska - Minister Edukacji Narodowej. Najważniejszym aspektem nowelizacji ustawy, który podkreśliła Pani Minister, jest obniżenie kosztów edukacji dla uczniów i rodziców.

Według Minister Kluzik-Rostkowskiej trzyletni lub dłuższy okres użytkowania jednego podręcznika nie będzie rodził problemów, ponieważ doświadczenia innych krajów dowodzą, że podręczniki mogą być używane nawet przez cztery – pięć lat. Do roku 2017 wszystkie roczniki w szkole podstawowej i gimnazjum będą wyposażane w podręczniki i materiały szkoleniowe finansowane z budżetu państwa. W 2015 roku będą dostępne e-podręczniki do wszystkich etapów nauczania przedmiotów obowiązkowych.

Po wystąpieniu Pani Minister Pan Grzegorz Pochopień - Dyrektor Departamentu Analiz i Prognoz Ministerstwa Edukacji Narodowej przybliżył uczestnikom konferencji regulacje prawne dotyczące wykorzystania i rozliczenia dotacji celowej.

W ostatniej części spotkania o edukacji w nowej perspektywie finansowej w latach 2014-2020 opowiadała Kinga Mędrzak - przedstawicielka Departamentu Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dzisiejsze spotkanie w Warszawie na temat wspomnianej nowelizacji ustawy nie jest jedynym spotkaniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z przedstawicielami samorządów. Kolejne odbędzie się już 30 czerwca w Katowicach. Rejestracja na konferencję jest możliwa za pomocą elektronicznego formularza rejestracyjnego.

Aby jak najpełniej omówić temat nowelizacji ustawy i przygotować przedstawicieli samorządów do realizacji nowych obowiązków, w ramach projektu „Doskonalenie strategii zarządzania oświatą na poziomie regionalnym i lokalnym II etap”, przez lipiec i sierpień br. będą r realizowane na terenie całej Polski szkolenia „Bezpłatne podręczniki szkolne – regulacje prawne, procedury wyboru i zamawiania, dotacja celowa i jej rozliczenie”.

Szkolenia przeznaczone są dla:

  • pracowników JST zajmujących się zadaniami wynikającymi z tzw. ustawy podręcznikowej;
  • dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów.
Szczegółowe informacje, w tym formularz rejestracyjny, znajdują się na stronie projektu: www.zarzadzanie.oswiata.vulcan.edu.pl.

do goryPRZEWIŃ DO GÓRY