lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Aktualność

Ważna wiadomość dotycząca Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK)

1 lipca 2019 roku weszły w życie przepisy dotyczące PPK (zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o Pracowniczych Planach Kapitałowych). Obowiązek zawarcia umowy o zarządzanie i umowy o prowadzenie PPK nałożony jest stopniowo na podmioty zatrudniające, w zależności od rodzaju jednostki i liczby osób zatrudnionych w tych podmiotach.Jednostki sektora finansów publicznych (w tym jednostki oświatowe) PPK zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 roku (zastosowanie natomiast powinno nastąpić wg art. 134 ustawy o PPK pkt. 2.:Umowy o prowadzenie PPK podmiot zatrudniający zawiera w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia, o którym mowa odpowiednio w ust. 1 pkt 1–4,
w imieniu i na rzecz osoby będącej w tym dniu osobą zatrudnioną, chyba że osoba ta przed upływem tego terminu złoży deklarację,
o której mowa w art. 23 ust. 2.).

W związku z powyższym informujemy, że funkcjonalność Pracowniczych Planów Kapitałowych została już wprowadzona w programie Płace VULCAN. W 2020 roku nie planujemy tej funkcjonalności wprowadzać do programu Płace Optivum. Jednostki, które w tym czasie są objęte Pracowniczymi Planami Kapitałowymi i używają jeszcze programu Płace Optivum powinny zaktualizować program do nowej wersji – Płace VULCAN.
W tym celu prosimy o kontakt z Centrum Obsługi Klienta firmy VULCAN, telefon: 71 757 29 29.

Uwaga! Wydłużenie terminów na wprowadzenie PPK w związku z COVID-19.
Podmioty spoza sektora finansów publicznych zatrudniające co najmiej 50 osób wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. obowiązują nowe terminy zawarcia umów:
  • umowa o zarządzanie PPK - najpóźniej do 27 października 2020 r.,
  • umowa o prowadzenie PPK - najpóźniej do 10 listopada 2020 r.
do goryPRZEWIŃ DO GÓRY