Wyobraźmy sobie przyszłość. Blog

Odliczenia podatku VAT naliczonego

xVULCAN , 2017-01-20

Czy Gmina jako czynny płatnik podatku VAT, który po scentralizowaniu VAT począwszy od okresu rozliczeniowego rozpoczynającego się w styczniu 2017 r. wejdzie we wszystkie prawa i obowiązki swoich jednostek organizacyjnych w zakresie dotyczącym podatku od towarów i usług, będzie miała możliwość, na podstawie art. 91 ust. 7 i 7a w związku z ust. 2 ustawy o VAT, w latach 2017 i 2018 odzyskać podatek VAT w wysokości po 1/10 podatku naliczonego w zakresie zrealizowanej przez swoją jednostkę organizacyjną inwestycji?

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.; dalej: ustawa o VAT) nie definiuje na własny użytek pojęcia środków trwałych. Dlatego należy sięgnąć do definicji środków trwałych w rozumieniu przepisów o podatkach dochodowych, a więc przede wszystkim – jak wynika z art. 22a ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.; dalej: u.p.d.o.f.), oraz art. 16a ust. 1 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm.; dalej: u.p.d.o.p.) - stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania: 1) budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością, 2) maszyny, urządzenia i środki transportu, 3) inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Korekty VAT dokonywane na podstawie przepisów art. 91 ustawy o VAT związane są przede wszystkim z faktem, że między proporcją wstępną a ostateczną – służącymi do oznaczenia części podatku do odliczenia w przypadku, gdy jest on związany zarówno ze sprzedażą opodatkowaną, jak i sprzedażą zwolnioną od podatku – mogą występować różnice. Obowiązek korekty na podstawie art. 91 ust. 2 ustawy o VAT dotyczy podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, o których mowa powyżej, w przypadku nabycia lub wytworzenia których podatek odliczany był częściowo na podstawie przepisów art. 90 ustawy o VAT. Odpowiednie stosowanie art. 91 ust. 2 ww. ustawy przewiduje jednak także art. 91 ust. 7a. A zatem korekta, o której mowa, może być dokonywana również w przypadkach, gdy: 1) podatnik miał prawo do obniżenia kwot podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego od wykorzystywanego przez siebie towaru lub usługi i dokonał takiego obniżenia, albo 2) nie miał takiego prawa, a następnie zmieniło się prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tego towaru lub usługi (art. 91 ust. 7 ustawy o VAT).

Do czasu dokonania centralizacji rozliczeń ze swoimi jednostkami organizacyjnymi Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od wydatków poniesionych w związku z realizacją inwestycji, gdyż przedmiotową inwestycję realizuje jednostka organizacyjna Powiatu będąca do dnia dokonania scentralizowania VAT (tj. do 1 stycznia 2017 r.) odrębnym podatnikiem VAT. Tym samym Gminie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur za zakup towarów i usług dokonywanych w związku z realizacją przedmiotowej inwestycji w momencie dokonania przez nią centralizacji rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług ze swoimi jednostkami organizacyjnymi, jednak pod warunkiem, że towary i usługi nabywane w związku z realizacją inwestycji będą wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT.

Reasumując, biorąc pod uwagę, iż Gmina po scentralizowaniu VAT-u wejdzie we wszystkie prawa i obowiązki swoich jednostek organizacyjnych w zakresie dotyczącym podatku VAT, zyskuje ona możliwość korekty rozliczeń podatku VAT w odniesieniu do wydatków poniesionych w zakresie realizowanej inwestycji, której wartość jest wyższa niż 15 000 zł przez kolejne 10 lat, co oznacza, że w latach 2017 i 2018 Gmina może skorygować (tj. odliczyć) po 1/10 podatku VAT naliczonego.

xNapisz do autora Polub nas na Facebooku

Wpisy powiązane

Tagi

# VAT

Komentarze

Dodaj komentarz:

Twój nick:  
Wyślij

Napisz do autora

×
Podaj temat wiadomości
Podaj prawidłowy adres email
Wpisz treść wiadomości
Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.
Anuluj × Wyślij
x x x