Wyobraźmy sobie przyszłość. Blog

Centralizacja VAT w samorządach

xIlona Maj, 2016-07-19

Rządowy projekt Ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego jest tzw. specustawą, która ma uregulować zasady centralizacji VAT-u w samorządach.

Projekt ten zakłada wejście w życie ustawy dnia 01.09.2016 r. i jest wynikiem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej TSUE) z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14 Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów, zgodnie z którym art. 9 ust. 1 dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, że podmioty prawa publicznego, takie jak gminne jednostki budżetowe będące przedmiotem postępowania głównego, nie mogą być uznane za podatników podatku od wartości dodanej, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności przewidzianego w tym przepisie. Zdaniem TSUE jednostki te nie ponoszą ryzyka gospodarczego związanego z działalnością gospodarczą powierzoną im w imieniu i na rachunek gminy oraz nie odpowiadają za szkody spowodowane tą działalnością (odpowiedzialność tę ponosi wyłącznie gmina), ponieważ nie dysponują własnym majątkiem, nie osiągają własnych dochodów i nie ponoszą kosztów dotyczących takiej działalności. Uzyskane dochody są bowiem wpłacane do budżetu Gminy, a wydatki są pokrywane bezpośrednio z tego budżetu. Ponadto Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów w uchwale z dnia 26 października 2015 r. sygn. akt I FPS 4/15 podkreślił, iż pomimo większego niż jednostki budżetowe stopnia samodzielności, również samorządowy zakład budżetowy nie może być uznany za odrębnego od Gminy podatnika VAT-u, ponieważ nie jest wystarczająco samodzielny.

W związku z powyższym jednostki samorządu terytorialnego mają obowiązek wstąpić we wszystkie prawa i obowiązki jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych. Zgodnie z projektem w celu zapewnienia jednostkom samorządu terytorialnego stosownego czasu na dostosowanie rozliczeń ostateczny termin centralizacji wyznaczono na 1 stycznia 2017 r. Od tej daty jednostki samorządu terytorialnego będą zobligowane do rozliczania podatku VAT wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi.

W celu przeprowadzenia procesu centralizacji niezbędne jest przygotowanie Zarządzenia Starosty/Prezydenta/Burmistrza/Wójta w sprawie wprowadzenia procedur centralizacji czynności jednostek organizacyjnych Gminy/Powiatu podlegających VAT. Zarządzenie to powinno w szczególności regulować kwestie związane z:

Ponadto jednostki samorządu terytorialnego będą musiały złożyć do urzędu skarbowego aktualizacje druków rejestrujących NIP, ze szczególnym uwzględnieniem wskazania adresów miejsc prowadzenia działalności gospodarczej.

Co ważne, w dalszym ciągu możliwe jest złożenie deklaracji podatkowych na dotychczasowych zasadach, jeżeli nie wiążą się z wyrokiem TSUE. Jedynym warunkiem w takim przypadku jest złożenie pisemnej informacji, że korekta nie jest składana w konsekwencji wyroku TSUE.

Jednostki samorządu terytorialnego mają odpowiedni czas na przygotowanie się do procesu centralizacji, jednak już dziś należy go rozpocząć. Wymaga on bowiem wielu czynności, analiz oraz przygotowania odpowiednich regulacji wewnętrznych i procedur.

xNapisz do autora Polub nas na Facebooku

Tagi

# finanse w oświacie, # prawo oświatowe, # VAT

Komentarze

Dodaj komentarz:

Twój nick:  
Wyślij

Napisz do autora

×
Podaj temat wiadomości
Podaj prawidłowy adres email
Wpisz treść wiadomości
Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.
Anuluj × Wyślij
x x x