Wyobraźmy sobie przyszłość. Blog

Jakie zmiany w prawie z nowym rokiem szkolnym?

xAlicja Witkowska, 2017-09-15

Rok szkolny 2017/2018 jest pierwszym rokiem funkcjonowania szkół w nowym, zreformowanym systemie edukacji. Z systemu zniknęły gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, wróciły do niego natomiast ośmioletnie szkoły podstawowe i czteroletnie lub pięcioletnie szkoły ponadpodstawowe.

Reformę systemu edukacji wprowadzono dwoma podstawowymi aktami prawnymi: z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe.

Poniżej przedstawiamy Państwu omówienie najważniejszych zmian w prawie oświatowym obowiązujących od 1 września 2017 r.

Co nowego dla nauczycieli?

Do istotnych zmian wprowadzonych w wyniku nowelizacji Karty Nauczyciela należy zaliczyć przepis dodany w art. 42 ust. 2d, wykluczający możliwość prowadzenia przez nauczyciela zajęć świetlicowych, a także zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w czasie przewidzianym na wykonywanie innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły. Tym samym ustawodawca po uprzednim wyprowadzeniu z obrotu prawnego przepisów dotyczących tzw. godzin karcianych zamknął drogę praktyce powierzania prowadzenia zajęć świetlicowych nauczycielom przedmiotów, w ramach rotacyjnych „dyżurów” w świetlicy. Zajęcia świetlicowe mają prowadzić nauczyciele zatrudnieni na stanowisku wychowawcy, w ramach 26 godzin pensum. W wyniku nowelizacji ustawy od dnia 1 września 2017 r. dodatkową przesłanką uzasadniającą konieczność przedłużenia stażu z powodu nieobecności nauczyciela w pracy jest pozostawanie w stanie nieczynnym, o czym mowa w art. 9d ust. 5 Karty Nauczyciela.

Nowe zasady organizacji szkół

Szczegółowa organizacja szkół i przedszkoli jest przedmiotem regulacji prawnej nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. Rozporządzenie doprecyzowuje tryb nadawania imienia szkole i przedszkolu, a także, co istotne, wprowadza przepis dotyczący zmiany bądź uchylenia nadanego imienia. Umożliwia się zachowanie imienia szkołom w procedurze przekształcania lub włączania szkół różnych typów. Rozwiązano sytuację imion szkół funkcjonujących w zespołach. Ustalono standardy pobytu uczniów w szkolnych internatach (maksymalna liczba uczniów w grupie wychowawczej to 30 uczniów w szkole podstawowej, a 35 w szkole ponadpodstawowej). Grupa wychowawcza, w której są dzieci niepełnosprawne lub zagrożone niedostosowaniem społecznym, nie może przekraczać 25 uczniów, przy czym w grupie nie może być więcej niż 5 takich dzieci. Zrezygnowano z określania minimalnej liczby uczniów, a ponadto wskazano także inne grupy uczniów, dotychczas nieujmowanych w przepisach o ramowych statutach.
Rozporządzenie wprowadza terminy opracowania, opiniowania oraz zatwierdzania arkusza organizacji szkoły i przedszkola. Do 10 kwietnia danego roku arkusz powinien być opracowany przez dyrektora, do 8 kwietnia – zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe, do 30 kwietnia – opatrzony opinią organu sprawującego nadzór pedagogiczny, a do 25 maja – zatwierdzony przez organ prowadzący. Przed skierowaniem arkusza do organu prowadzącego arkusz powinien być zaopiniowany przez radę pedagogiczną oraz organizację związkową. Rozszerzony został wykaz treści ujmowanych w arkuszu.

Zmiany w funkcjonowaniu oddziałów sportowych i szkół sportowych

Nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego, dotyczące oddziałów i szkół sportowych nie odbiega znacząco od regulacji poprzedniego aktu normatywnego. Wśród zmian na uwagę zasługuje określenie możliwości tworzenia oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach sportowych, a także ustalenie wymogu minimalnej liczby uczniów w oddziale sportowym oraz szkole sportowej w pierwszym roku szkolenia. Zmniejszenie liczby uczniów w kolejnych latach nie prowadzi do utraty statusu oddziału sportowego. Wprowadzony został obowiązek udziału uczniów we współzawodnictwie sportowym. Działając na rzecz podniesienia poziomu szkolenia sportowego i ujednolicenia programowego tego szkolenia, określono obowiązek realizacji programu szkolenia sportowego, opracowywanego dla poszczególnych sportów przez polskie związki sportowe. Znowelizowano przepisy określające wymogi warunkujące przerwanie przez ucznia szkolenia sportowego. W miejsce dotychczasowych dwóch opinii wymagana będzie opinia instruktora/ trenera prowadzącego szkolenie lub lekarza.

Nowe "ramówki"

Ramowe plany nauczania w szkołach publicznych zostały zawarte w osiemnastu załącznikach do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół.
Zasadniczej zmianie uległa konstrukcja planów, gdyż dotychczas „ramówki” określały minimalną liczbę godzin do zrealizowania na danym etapie edukacyjnym z danego przedmiotu oraz liczbę godzin zajęć z wychowawcą. Wymiar godzin ustalony był w przeliczeniu na 32-tygodniowy rok nauki. Nowe przepisy wprowadzają tygodniową (semestralną) liczbę godzin zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą w poszczególnych klasach danego typu szkoły, które będą stanowiły podstawę do opracowania przez dyrektora szkoły tygodniowego (semestralnego) planu pracy. Jako novum pojawiają się zajęcia z geografii, chemii, biologii i fizyki w ośmioletniej szkole podstawowej oraz z drugiego języka obcego (od klasy 7). Ponadto rozporządzenie przewiduje możliwość organizacji w szkołach podstawowych (od klasy 7) oddziałów dwujęzycznych. Zmianie ulegają nazwy niektórych przedmiotów. Zamiast zajęć komputerowych – informatyka, zajęć technicznych – technika, a zamiast historii i społeczeństwa odrębne zajęcia z historii i wiedzy o społeczeństwie. Ramowe plany nauczania przewidują zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz doradztwa zawodowego (w klasach VII i VIII).

Nowe podstawy programowe

W następstwie reformy systemu oświaty, rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej , wprowadza się nowe podstawy programowe wychowania przedszkolnego, kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz dla szkoły policealnej, W nowej podstawie programowej kładzie się nacisk na wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży i to zadanie przypisuje się m. in. geografii szkolnej służącej zdobyciu przez uczniów rzetelnej wiedzy na temat dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Polski oraz jej miejsca w Europie i świecie, co wynika z ogólnej części podstawy programowej. Podstawa programowa dla szkoły podstawowej zawiera wszystkie potrzebne i wymagane treści edukacji uczniów klas VII i VIII. Uczniowie ci będą realizowali program stanowiący kontynuację programu wypełnianego w klasach IV-VI.

Również z dniem 1 września 2017 r. wchodzi w życie nowe rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach. Podstawy programowe stanowiące treść załącznika stosowane będą od nowego roku szkolnego w klasach I branżowej szkoły I stopnia, w klasach I dotychczasowego czteroletniego technikum, w semestrach I szkoły policealnej, a w następnych latach w kolejnych klasach i semestrach ww. szkół. Do czasu zakończenia edukacji uczniowie, którzy rozpoczęli kształcenie przed 1 września 2017 r., będą je kontynuowali w oparciu o dotychczasową podstawę programową. Określone zostały podstawy programowe kształcenia w nowych zawodach wpisanych w klasyfikacji szkolnictwa zawodowego wprowadzonej rozporządzeniem z dnia 13 marca 2017 r. Są to: technik robót wykończeniowych w budownictwie, magazynier logistyk, pracownik pomocniczy krawca, pracownik pomocniczy mechanika, pracownik pomocniczy ślusarza, asystent fryzjera oraz operator maszyn i urządzeń hutniczych.

Rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum oraz branżowej szkoły II stopnia jest obecnie na etapie opiniowania i konsultacji społecznych i powinno wejść w życie z dniem 1 września 2018 r.

Wychowanie do życia w rodzinie według zmienionych zasad

Znowelizowane rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego zawiera nowy przepis przewidujący, że uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w tym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedna z niepełnosprawności jest niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, realizują treści stanowiące przedmiot rozporządzenia w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. A zatem dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie prowadzi się zajęć z WdŻ, gdyż treści związane z przygotowaniem do życia w rodzinie są uwzględnione w odrębnej dla tych uczniów podstawie programowej kształcenia ogólnego i nauczane w ramach obowiązkowych zajęć. W szkołach podstawowych realizacja zajęć WdŻ będzie zaczynać się w klasie IV a nie, jak do tej pory, w klasie V.

Doprecyzowanie zasad organizacji lekcji religii i rekolekcji wielkopostnych

Zmienione rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach wprowadza zasadę uwzględniania w przedszkolu i oddziale przedszkolnym zajęć religii w ramowym rozkładzie dnia, a w szkołach – w tygodniowym rozkładzie zajęć. Ponadto nowe przepisy nakładają na szkoły obowiązek sprawowania funkcji opiekuńczej i wychowawczej w czasie trwania rekolekcji.

WF z niewielkimi zmianami

Z dniem 1 września 2017 r. w życie wchodzi również rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego. Obowiązkowe zajęcia WF dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych są prowadzone w formie zajęć klasowo-lekcyjnych oraz zajęć do wyboru przez uczniów. Zajęcia, wśród których uczniowie mogą dokonywać wyboru, to zajęcia sportowe, zajęcia rekreacyjno-zdrowotne, zajęcia taneczne lub aktywnej turystyki, które mogą być prowadzone przez innego nauczyciela WF niż ten, który prowadzi zajęcia w tradycyjnej formie klasowo-lekcyjnej.

Wszystkie akty prawne dotyczące reformy edukacji, wraz z komentarzami ekspertów, znajdą Państwo w serwisie Prawo Optivum.

Autorzy:
Alicja Witkowska
Michał Łętowski

xNapisz do autora Polub nas na Facebooku

Tagi

# prawo oświatowe

Komentarze

Dodaj komentarz:

Twój nick:  
Wyślij

Napisz do autora

×
Podaj temat wiadomości
Podaj prawidłowy adres email
Wpisz treść wiadomości
Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.
Anuluj × Wyślij
x x x