Wyobraźmy sobie przyszłość. Blog

Od nowego roku - nowy sposób opłacania składek do ZUS

xVULCAN , 2018-02-02

Od 1 stycznia 2018 r. płatnicy składek wpłacają do ZUS składki na poszczególne tytuły ubezpieczenia lub dany fundusz jednym przelewem bankowym, bez konieczności rozdzielania wpłat na poszczególne tytuły, tj. na konkretne numery rachunków bankowych (na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy
i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych). Nie trzeba również określać typu wpłaty (za miesiąc czy kilka miesięcy), numeru deklaracji, której wpłata dotyczy, czy też numeru umowy, tytułu wykonawczego/decyzji. Wszystkie te dane decydowały dotychczas o tym, czy dana kwota została prawidłowo zaewidencjonowana na koncie płatnika w ZUS.

Od 1 stycznia 2018 r. o pobraniu i zaksięgowaniu wpłaty w ZUS decyduje wyłącznie indywidualny numer rachunku składkowego (NRS), na który płatnicy składek są zobowiązani dokonywać należnych wpłat i w którym zawarta jest m.in. informacja pozwalająca na identyfikację płatnika składek (według NIP). Numer rachunku składkowego generuje i przydziela indywidualnie dla każdego płatnika składek ZUS. Zakład ma także obowiązek niezwłocznego przekazania płatnikowi składek jego indywidualnego numeru rachunku składkowego. Musi to uczynić w formie papierowej, za pośrednictwem operatora pocztowego – wysyłając przesyłkę poleconą (rejestrowaną) lub – jeśli płatnik posiada profil w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez ZUS – udostępniając tę informację w tymże systemie. Dla płatników składek rozliczających składki w odrębnych deklaracjach ZUS generuje NRS osobny dla każdego z zakresów numerów deklaracji.

Zmiany dotyczące sposobu opłacania należnych składek, jak i nowe obowiązki w tym zakresie zarówno dla ZUS jak i płatników składek wynikają z ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, znowelizowanej ustawą z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.

Wszelkich wpłat na nowy indywidualny numer rachunku składkowego płatnicy są zobowiązani dokonywać od 1 stycznia 2018 r., jednak ZUS – realizując postanowienia nowododanego art. 43b ustawy – rozpoczął rozsyłanie informacji o nadanym NRS do płatników już od 1 października br. 
Od nowego roku dokonanie wpłaty do ZUS jest możliwe tylko przelewem na NRS. Co ważne, o sposobie dokonania płatności do ZUS nie decyduje okres, za jaki opłacane są składki, ale data przelewu. Oznacza to, że składki należne za grudzień (bądź za okresy wcześniejsze) opłacane po 1 stycznia 2018 r. należy wpłacić przelewem na NRS.Wprowadzenie nowego sposobu dokonywania rozliczeń z ZUS, poprzez indywidualny numer rachunku składkowego ma być nie tylko swoistym ułatwieniem dla płatników składek, ale ma również zmniejszyć czy wręcz wyeliminować tzw. wpłaty niezidentyfikowane.

Przypomnijmy, że płatnik składek będący jednostką budżetową lub samorządowym zakładem budżetowym przesyła w tym samym terminie deklarację rozliczeniową oraz imienne raporty miesięczne, a także opłaca składki za dany miesiąc nie później niż do 5. dnia następnego miesiąca. Jeżeli ostatni dzień terminu płatności wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, ostatnim dniem terminu jest następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy . Kopie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych oraz dokumentów korygujących te dokumenty płatnik składek jest zobowiązany przechowywać przez okres 5 lat od dnia ich przekazania do jednostki organizacyjnej ZUS w formie dokumentu pisemnego lub elektronicznego.

Zapamiętaj:

Od 1 stycznia 2018 r. należności z tytułu składek na:

  • ubezpieczenia społeczne,
  • ubezpieczenie zdrowotne,
  • Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • Fundusz Emerytur Pomostowych
– opłaca się jedną wpłatą na przydzielony przez ZUS numer rachunku składkowego (NRS).

Każdy dokument płatniczy do ZUS musi zawierać w szczególności numer rachunku składkowego.
Brak możliwości identyfikacji wpłaty płatnika składek lub błędne oznaczenie numeru rachunku składkowego nie obciąża ZUS (art. 47 ust. 4, 6 i 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Więcej na ten temat można przeczytać na stronie: http://www.zus.pl/eskladka

Opracowała Krystyna Rybak-Szponar

-----------------------------------------------------

[1] DzU z 2017 r., poz. 1778; także ustawa.
[2] DzU z 2017 r., poz. 1027.
[3] Art. 12 § 5 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (DzU z 2017 r., poz. 201, z późn.zm.) w związku z art. 31 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.xNapisz do autora Polub nas na Facebooku

Tagi

# finanse w oświacie, # zarządzanie oświatą

Komentarze

Dodaj komentarz:

Twój nick:  
Wyślij

Napisz do autora

×
Podaj temat wiadomości
Podaj prawidłowy adres email
Wpisz treść wiadomości
Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.
Anuluj × Wyślij
x x x