Wyobraźmy sobie przyszłość. Blog

Pracownicze Plany Kapitałowe - kiedy i jak prawidłowo naliczyć podatek?

xAnna Stanaszek, 2021-02-12

Pracownicze Plany Kapitałowe - jak rozliczać podatekNiniejszy artykuł ma na celu uświadomienie istotnych problematycznych kwestii związanych z PPK w ujęciu podatkowym. W mojej opinii największym wyzwaniem dla służb płacowych jest opracowanie wewnętrznego nieformalnego schematu działań, aby bezproblemowo przeprowadzać rozliczenia podatkowe związane z PPK na liście płac.

PPK a przychód podatkowy

Osoby zatrudnione deklarujące przystąpienie do Pracowniczych Planów Kapitałowych będą kumulować oszczędności z trzech różnych źródeł:

  • z wpłat finansowanych przez uczestnika PPK (wpłaty podstawowe, wpłaty dodatkowe),
  • z wpłat finansowanych przez pracodawcę (wpłaty podstawowe, wpłaty dodatkowe),
  • z wpłat i dopłat finansowanych przez Państwo (wpłata powitalna, dopłaty roczne).

Jednorazowa wpłata powitalna oraz dopłaty roczne ze strony Państwa są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych (art. 21 ust. 1 pkt 47f Ustawy o PIT). Z punktu widzenia podatkowego tylko wpłata finansowana przez pracodawcę (podstawowa i dobrowolna) stanowi przychód podatkowy dla osoby zatrudnionej (art. 12 ust. 1 Ustawy o VAT). Z kolei powstanie przychodu podatkowego rodzi obowiązek naliczenia i pobrania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych zgodnie z obowiązującą skalą podatkową. Zaliczka na podatek dochodowy potrącana jest z wynagrodzenia pracownika, co rodzi dodatkowe obowiązki dla osób rozliczających płace w danej jednostce. Co więcej należy pamiętać, iż realnym obciążeniem pracownika z tytułu uczestnictwa w PPK jest wpłata finansowana przez pracownika oraz podatek od wpłaty finansowanej przez pracodawcę.

Uczestnik PPK poniżej 26. roku życia, którego przychód nie przekroczył kwoty rocznego limitu, nie zapłaci podatku dochodowego również od wpłat do PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.

Podatek od PPK zleceniobiorcy

W przypadku zleceniobiorców koszty uzyskania przychodów powinny być obliczane od łącznego przychodu, uwzględniającego wpłatę do PPK finansowaną przez pracodawcę: wynagrodzenie brutto – składki na ubezpieczenia społeczne + wpłata do PPK sfinansowana przez zleceniodawcę – koszty uzyskania przychodu = podstawa opodatkowania.

Moment podatkowy a sporządzenie listy płac

Przychód podatkowy z tytułu uczestnictwa w PPK powstaje w momencie przekazania wpłat pracodawcy na rachunek PPK w wybranej instytucji finansowej. Taka definicja momentu podatkowego mocno komplikuje rozliczenia płacowe, ponieważ w określonych sytuacjach uniemożliwia naliczenie podatku od PPK na liście płac na której naliczono te wpłaty pracodawcy. Co więcej w określonych sytuacjach może okazać się, iż pracodawca nie będzie miał możliwości naliczenia podatku od wpłat PPK (brak wypłat dla osoby zatrudnionej) i w konsekwencji będzie musiał doliczyć przychód ze stosunku pracy do informacji PIT 11 za rok, w którym pracownik otrzymał ten przychód. Skutkiem takiej sytuacji będzie dopłata przez pracownika w rozliczeniu rocznym.

Potrącona i pobrana zaliczka na podatek dochodowy od wpłat PPK pracodawcy rozliczana jest na takich samych zasadach jak zaliczka na podatek dochodowy od wypłaconego wynagrodzenia (termin przekazania podatku do urzędu skarbowego nie ulega zmianie).

Optymalizacja rozliczeń z tytułu PPK

Przed pracownikami płacowymi staje ważne zadanie, a mianowicie jak poprawnie prowadzić rozliczenia, aby minimalizować przerzucanie rozliczeń podatkowych z tytułu wpłat PPK na PIT-11 osoby zatrudnionej. Przed tworzeniem listy płac należy z góry ustalić w jakim terminie (w jakim miesiącu) będą przekazywane wpłaty do instytucji finansowej, aby prawidłowo ustalić moment podatkowy i prawo do naliczenia podatku PIT na liście płac.

Na wstępie najlepszym rozwiązaniem wydaje się być przyjęcie zasady, iż wpłaty do PPK odprowadzane będą w terminie wypłaty wynagrodzeń osobom zatrudnionym, dzięki czemu do razu na bieżącej liście płac można naliczyć podatek od wpłat PPK pracodawcy. Niestety komplikacją okazują się przepisy, które regulują terminy przekazywania wpłat do instytucji finansowej.

Zgodnie z regulacjami prawnymi pierwsze wpłaty do instytucji finansowej należy dokonać w terminie od 1. do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał stosunek prawny wynikający z umowy o prowadzenie PPK. Natomiast kolejnych wpłat do instytucji finansowej można dokonać już w dniu ich naliczenia i potrącenia z listy płac, ale nie później niż do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wpłaty te zostały obliczone i pobrane. Takie rozróżnienie terminu pierwszej wpłaty od terminu pozostałych wpłat znacząco utrudnia „szybkie” przekazywanie wpłaty do wybranej instytucji finansowej, szczególnie gdy w jednostce mamy znaczący ruch osób przystępujących do PPK.

Należy zwrócić uwagę, iż miesiąc pierwszego przelewu do instytucji finansowej za nowych uczestników uzależniony jest od miesiąca podpisania umowy o prowadzenie PPK na rzecz tych osób, a nie od miesiąca pierwszej listy płac z wpłatami na PPK. Jeśli przykładowo umowę o prowadzenie PPK dla nowego uczestnika podpisano końcem miesiąca a najbliższa wypłata wynagrodzenia, na której zostaną naliczone wpłaty na PPK ma miejsce w kolejnym miesiącu, to w takiej sytuacji wpłaty do PPK można odprowadzić od razu z wypłatą wynagrodzenia i tym samym na tej liście naliczyć podatek od wpłat pracodawcy (zasada pierwszej wpłaty zostaje spełniona).

Podsumowanie

Podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wpłat na PPK pracodawcy może zostać naliczony na liście płac w ściśle określonym terminie. Najwcześniej możemy go naliczyć w dniu kiedy wpłaty zostają przekazane do instytucji finansowej lub po tym dniu ale nie później niż do końca tego miesiąca. Bowiem brakuje podstaw prawnych, aby ten podatek naliczyć na liście płac w kolejnym miesiącu. W takiej sytuacji, jeśli nie uda się podatku na liście płac naliczyć (brak innych płatności do końca miesiąca) to nie pozostaje nic innego jak zwiększyć przychód w PIT-11.

Osoby rozliczające płace muszą przy sporządzaniu list płac znać termin przekazania wpłat do instytucji finansowej, aby ustalić moment naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Co więcej przy ustalaniu daty przekazania wpłat do instytucji finansowej należy respektować zasadę, która narzuca termin przekazania pierwszej wpłaty od nowych uczestników PPK.

Temat Pracowniczych Planów Kapitałowych omawiamy również na szkoleniach zdalnych:
Pracownicze Plany Kapitałowe – obsługa w Kadrach VULCAN i Płacach VULCAN >
Płace Optivum. Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych >


PPK - jak wdrażać i rozliczać


xNapisz do autora Polub nas na Facebooku

Wpisy powiązane

Tagi

# Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)

Komentarze

Dodaj komentarz:

Twój nick:  
Wyślij

Napisz do autora

×
Podaj temat wiadomości
Podaj prawidłowy adres email
Wpisz treść wiadomości
Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.
Anuluj × Wyślij
x x x