Wyobraźmy sobie przyszłość. Blog

Split payment w jednostkach samorządu terytorialnego (JST)

xSandra Przybylska, 2018-07-27

Z dniem 1 lipca 2018 r. weszło
w życie rozwiązanie prawne dotyczące mechanizmu podzielonej płatności i funkcjonowania rachunku VAT. Mechanizm ten na początku ma być środkiem dobrowolnym.

Wynika to z art. 108a ust. 1 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2018 r., wedle którego podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności. Tym samym przepis nie nakłada obowiązku jego stosowania, niemniej mogą z tego mechanizmu skorzystać wszyscy podatnicy, w tym również jednostki sektora finansów publicznych.

Co więcej, w ramach rozliczeń będzie można stosować split payment wybiórczo, tj. jedną transakcję zrealizować w systemie podzielonej płatności, drugą zaś już zwykłym przelewem. Warto też podkreślić, że wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności będzie dotyczyć JST zarówno w obszarze ponoszenia wydatków, jak i w obszarze dochodów/wpływów do budżetu. Przy czym w obszarze ponoszenia wydatków to JST realizuje podzieloną płatność, a zatem to ona ma prawo wyboru, czy będzie to rzeczywiście podzielona płatność, czy może jednak tradycyjny przelew. W obszarze zaś związanym z dochodami JST otrzymuje jedynie wpływ podzielonej płatności, a o zastosowaniu tego mechanizmu decyduje już odbiorca towarów i usług.

Powyższe pokazuje więc, że wystarczy decyzja jednego z kontrahentów, by JST stała się mimowolnie częścią nowego systemu rozliczeń. Warto zatem być świadomym, z czym dokładnie nowa metoda płatności w rozliczeniach VAT się wiąże.

Stosowanie split payment będzie mianowicie polegać na zautomatyzowanym podziale kwoty płatności brutto w ten sposób, że wynikająca z otrzymanej faktury zapłata kwoty netto dokonywana będzie na rachunek rozliczeniowy, a kwota podatku VAT będzie przekazywana na wyodrębnione w ramach tego subkonto, tj. rachunek VAT. Przy czym nabywca towaru lub usługi wystawi jedno polecenie przelewu, a wpłacana przez niego kwota w ramach elektronicznej płatności, zgodnie z powyższym, będzie dzielona.

Co ważne, swobodne dysponowanie pieniędzmi na koncie VAT będzie niemożliwe. Podatnik posiadający wyodrębniony, specjalny rachunek VAT będzie mógł za jego pomocą jedynie:


Na wniosek podatnika naczelnik urzędu skarbowego będzie wydawał, w drodze postanowienia, zgodę na przekazanie środków z gromadzonych na rachunku VAT na wskazany przez podatnika rachunek bankowy. We wniosku podatnik określa wysokość środków, jaka ma zostać przekazana z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy. Fiskus będzie miał 60 dni na rozpatrzenie wniosku, licząc od momentu jego wpływu. Jeśli się zgodzi, wyda postanowienie, które przekaże do banku, jeśli nie – wyda decyzję odmowną.

Jednostki samorządu terytorialnego powinny zwrócić szczególną uwagę na to, iż mechanizm ten przewidziany jest tylko i wyłącznie dla podatników VAT. Tym samym split payment nie obejmie całej sprzedaży JST. Przykładowo faktury wystawiane na rzecz mieszkańców opłacane będą tak jak dotychczas – w całości na wskazany rachunek rozliczeniowy.

Dlatego też każda JST będzie zobowiązana do analizy transakcji pod kątem tego, czy występuje w niej w charakterze podatnika VAT, czy jednak organu władzy publicznej.

Wyraźnie też trzeba zasygnalizować, że w jednostce samorządu terytorialnego powyższe mechanizmy należy wprowadzić na podstawie zarządzenia wewnętrznego, które określać będzie zakres koniecznych zmian w celu poprawnego wdrożenia rozliczeń przy zastosowaniu split payment przez jednostki organizacyjne.

Mając również na uwadze art. 62a ust. 3 ustawy o VAT, w brzmieniu obowiązującym od 1 lipca 2018 r., należy pamiętać, że dla rachunków rozliczeniowych prowadzonych dla jednego posiadacza bank prowadzi tylko jeden rachunek VAT, niezależnie od liczby prowadzonych dla niego rachunków rozliczeniowych. Dopiero na wniosek posiadacza rachunku rozliczeniowego, w przypadku prowadzenia więcej niż jednego rachunku rozliczeniowego, bank może prowadzić więcej niż jeden rachunek VAT.

Niewątpliwie split payment wzbudza wiele emocji. Jednak pomimo obaw ze strony podatników nie można zapominać, że mechanizm podzielonej płatności jest mechanizmem oferującym korzyści podatkowe zwiększające bezpieczeństwo bieżących rozliczeń VAT.

xNapisz do autora Polub nas na Facebooku

Tagi

# finanse w oświacie, # samorząd, # split payment, # VAT

Komentarze

Dodaj komentarz:

Twój nick:  
Wyślij

Napisz do autora

×
Podaj temat wiadomości
Podaj prawidłowy adres email
Wpisz treść wiadomości
Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.
Anuluj × Wyślij
x x x