lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Artykuły

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty - pozostałe zmiany ustawy oraz zmiany niektórych innych ustaw

23 kwietnia 2015 autor Alicja Witkowska, radca prawny Prawo oświatowe

Wymagania dotyczące jakości pracy szkół i placówek oraz ogólne zasady dotyczące badania przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny spełniania tych wymagań zostały unormowane w ustawie (zamiast, jak dotychczas, w rozporządzeniu). Po zmianach przepisów w szkole (placówce), w której ustalono niespełnianie na poziomie podstawowym wymagań w zakresie uzyskiwania efektów kształcenia, organ sprawujący nadzór pedagogiczny będzie przeprowadzał ponowne badanie. Weryfikacja skuteczności działań naprawczych w szkole ze strony organu będzie następowała nie później niż w ciągu 3 lat od dnia przekazania dyrektorowi wyników stwierdzających niespełnianie wymagań. Rozszerzono uprawnienia rady pedagogicznej, która będzie ustalała sposób wykorzystania wyników nadzoru. Dwa organy społeczne szkoły, czyli rada rodziców i samorząd uczniowski, będą właściwe do zaopiniowania ww. ustaleń rady pedagogicznej, a organ wykonawczy danej jednostki samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz, prezydent, zarząd powiatu, zarząd województwa) będzie przedstawiał na sesji właściwej rady (sejmiku) informację o wynikach nadzoru w szkołach i placówkach.

Do istotnych zmian należy zniesienie obowiązku powiadamiania dyrektora szkoły o zamiarze obserwacji przez wizytatora zajęć w czasie przeprowadzania czynności nadzoru. Zwiększono uprawnienia wizytatorów, wyposażając ich w prawo wyznaczania dyrektorom szkół terminów na wykonanie zaleceń pokontrolnych. Wprowadzono jako obowiązek dyrektora szkoły, aby w każdym przypadku otrzymania zaleceń i niekwestionowania ich, jak i nieuwzględnienia zastrzeżeń przez organ nadzoru, w terminie 30 dni od otrzymania pisemnego stanowiska organu powiadomił go o sposobie realizacji zaleceń oraz powiadomił organ prowadzący o zaleceniach i sposobie ich realizacji.

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół policealnych, w których w myśl programu nauczania niezbędne jest wykazywanie się przez kandydatów szczególnymi indywidualnymi uzdolnieniami lub predyspozycjami przydatnymi w nauczanym zawodzie, dodaje się kryterium w formie wyniku sprawdzianu tych uzdolnień lub predyspozycji. Kandydatom do szkoły prowadzącej kształcenie w różnych zawodach lub do kilku szkół o zróżnicowanych czynnikach szkodliwych lub uciążliwych występujących w miejscu praktycznej nauki zawodu ułatwiono kwestię obowiązku poddania się badaniom lekarskim. Będą one obowiązkowe dopiero po zakończonej pomyślnie rekrutacji do danej szkoły. Badanie to potwierdzi wybór szkoły, a doręczenie zaświadczenia – przyjęcie kandydata.

Podporządkowano okręgowe komisje egzaminacyjne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, tym samym likwidując dotychczasową niezależność między tymi jednostkami. W intencji ustawodawcy ma to usprawnić i zwiększyć efektywność systemu egzaminacyjnego. Ułatwiono uzyskanie statusu egzaminatora pracodawcom, rezygnując z wymogu posiadania 3-letniego stażu pracy w zawodzie.

Sprecyzowano zakres upoważnienia dla Ministra Edukacji Narodowej w celu uregulowania w rozporządzeniu szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do innego typu szkoły publicznej. Delegacja ustawowa ma również objąć materię kontynuowania nauki języka obcego i wyrównywania różnic programowych przez ucznia przechodzącego do szkoły tego samego typu.

W znowelizowanej ustawie przewiduje się zwiększenie kwoty dotacji celowej na podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe dla uczniów niepełnosprawnych.

Wprowadza się kadencyjność rad rodziców (w powiązaniu z etapem edukacyjnym), w miejsce corocznego wyboru do tych organów. Wymieniona zmiana sprzyjać będzie stabilniejszej działalności tego organu, wyposażonego przez ustawodawcę w znaczny zakres uprawnień.

Zmieniona ustawa przewiduje możliwość zwiększenia liczby uczniów w oddziale klas I–III szkoły podstawowej w czasie roku szkolnego. Jeżeli liczba uczniów przekroczy dopuszczalną ustawowo (25) o dwie osoby, zatrudnia się asystenta nauczyciela. Na dyrektorze spoczywa obowiązek uzyskania zgody organu prowadzącego co do zastosowanych rozwiązań. W każdym przypadku na zwiększenie liczby uczniów w oddziałach I–III wyraża zgodę również rada oddziałowa rodziców.

Nowelizacją objęto również problematykę uznawania świadectw szkolnych wydanych za granicą. Dokonano tego w celu zracjonalizowania postępowania w sprawie uznania wykształcenia uzyskanego za granicą, poprawy spójności systemu uznawania zagranicznych świadectw i dyplomów w kontekście nowych przepisów o uznawaniu zagranicznych dyplomów ukończenia szkół wyższych. Zmiany podyktowane były również obowiązkiem realizacji zobowiązań międzynarodowych Polski w zakresie uznawalności (Konwencja Lizbońska).

Wśród zmian niektórych innych ustaw wprowadzonych w związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty na uwagę zasługuje zmiana w ustawie o szkolnictwie wyższym. Jest związana z nowym dokumentem, czyli zaświadczeniem o uzyskanych wynikach egzaminu maturalnego, który otrzymywać będą absolwenci szkół ponadpodstawowych, legitymujący się świadectwem dojrzałości po zdaniu egzaminu dojrzałości, a którzy przystąpią do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu lub przedmiotów. W procesie rekrutacji do szkól wyższych będzie to nowy dokument.


do goryPRZEWIŃ DO GÓRY