lupka
locklockLogowanie do strefy klienta > SSerwis Prawo Optivum >
 

Artykuły

Nowelizacja ustawy o systemie oświaty - zmiany w Karcie Nauczyciela

23 kwietnia 2015 autor Alicja Witkowska, radca prawny Prawo oświatowe

Ustawodawca w znacznym stopniu ograniczył zakres stosowania przepisów Karty Nauczyciela w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w placówkach doskonalenia zawodowego nauczycieli o zasięgu krajowym. Z uwagi na fakt, że zadania tych placówek są na inne rodzajowo niż zadania placówek samorządowych, ich statutowe zadania mogą być również wykonywane przez specjalistów niebędących nauczycielami, co dało asumpt do pozbawienia nauczycieli-konsultantów większości uprawnień przewidzianych w Karcie Nauczyciela.

Na szczególną uwagę zasługuje nowa regulacja prawna określająca sposób przydzielania nauczycielom zajęć finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej i wynagradzania za nie. Usprawni to tym samym realizację programów unijnych w szkołach, gdyż dotychczas nauczyciel nie mógł prowadzić takich zajęć w ramach swojego stosunku pracy, lecz na podstawie odrębnej umowy cywilnoprawnej, z zastosowaniem przepisów o zamówieniach publicznych. Po zmianach Karty Nauczyciela nauczyciel może prowadzić takie zajęcia, po wyrażeniu zgody, z tym że czas ich realizacji nie wchodzi do tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć. Za każdą godzinę zajęć przewiduje się wynagrodzenie jak za godzinę ponadwymiarową. W związku z odpowiednią nowelizacją ustawy o systemie oświaty dyrektor szkoły będzie mógł zatrudnić do prowadzenia ww. zajęć nauczyciela spoza danej szkoły, legitymującego się odpowiednimi kwalifikacjami. Do zatrudnienia takiego nauczyciela będą miały zastosowanie zasady Kodeksu pracy. Za godzinę zajęć będzie otrzymywał wynagrodzenie nie wyższe niż za godzinę zajęć, ustalone w sposób określony w art. 35 ust. 3 Karty Nauczyciela dla nauczyciela dyplomowanego, z wyższym wykształceniem magisterskim, realizującego 18-godzinne pensum.

W wyniku nowelizacji Karty Nauczyciela nauczyciele korzystający z uprawnień rodzicielskich w czasie awansu zawodowego będą mogli bez zagrożeń dla stażu wykorzystywać te uprawnienia. Po zmianie przepisów staż ulega przedłużeniu o czas trwania nieobecności nauczyciela w pracy spowodowanej korzystaniem z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu ojcowskiego. Dopiero jeżeli łączny czas nieprzerwanej nieobecności nauczyciela w pracy z powodu korzystania z uprawnień rodzicielskich oraz z powodu czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby, zwolnienia obowiązku świadczenia pracy lub urlopu innego niż wypoczynkowy trwać będzie dłużej niż rok i 6 miesięcy nauczyciel jest obowiązany do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.


do goryPRZEWIŃ DO GÓRY

Używamy plików cookie, aby poprawić komfort korzystania z naszej witryny.