Wyobraźmy sobie przyszłość. Blog

Jak zmienią się zasady oceniania egzaminów w szkołach?

xAlicja Witkowska, 2016-11-07

Reforma przepisów ustawy o systemie oświaty wprowadza istotne zmiany dotyczące sprawdzianu organizowanego w szkole podstawowej oraz zasad i trybu weryfikacji oceny pracy egzaminacyjnej ucznia. Co będzie wyglądało inaczej? Odpowiedzi w poniższym tekście.


Uczniowie kończący szkołę podstawową w roku szkolnym 2015/2016 byli ostatnim rocznikiem przystępującym do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki na tym etapie edukacyjnym. Jest to wynik nowelizacji wprowadzonej ustawą z dnia 23 czerwca 2016 r. o
zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
, która w tym zakresie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r. Tym samym wyniki sprawdzianu nie będą stanowiły jednego z kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas gimnazjów dwujęzycznych czy też gimnazjum sportowego, gimnazjum mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w gimnazjum ogólnodostępnym. Reforma w systemie edukacji, polegająca na likwidacji sprawdzianu, prowadzi do zmniejszenia liczby obowiązkowych egzaminów zewnętrznych, jako że pierwszym testem jakości wyników nauczania uczniów na tym etapie będzie ten po zakończeniu ósmej klasy. Z uwagi na trwające w resorcie prace nad przyszłym kształtem systemu edukacji nie można mówić o konkretnych rozwiązaniach w zakresie tych egzaminów. Zakłada się, że naczelną funkcją testów będzie selekcja słabszych i lepszych uczniów.

Kolejną nowością, którą wprowadza ustawodawca (od 1 stycznia 2017 r.), jest powołanie do życia Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Jest to organ, którego zadaniem będzie weryfikacja prac egzaminacyjnych, których wyniki zostały uprzednio zakwestionowane przez uczniów. Dotychczas zdający mieli prawo wglądu do swoich prac, porównania ich z regułami oceniania, sporządzania z nich notatek, a od 12 lipca 2016 r. - fotografowania arkusza. Uczniowie mieli prawo zwrócić się o weryfikację sumy punktów, a w przypadku negatywnego rozstrzygnięcia dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej za jego pośrednictwem skierować zastrzeżenia, wnosząc o ponowną ocenę do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dyrektor CKE w ciągu 7 dni powinien był rozpoznać zastrzeżenia i, co najistotniejsze w sprawie, jego rozstrzygnięcie było ostateczne. Zdającemu nie służyło i nadal nie służy od tego rozstrzygnięcia skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Niedopuszczalność drogi sądowej w tym postępowaniu wynika wprost z przepisów ustawy o systemie oświaty, a kierowane uprzednio sprawy, dotyczące weryfikacji wyników egzaminu maturalnego, nie zakończyły się merytorycznym orzeczeniem sądu administracyjnego. W wyniku czerwcowej nowelizacji zdający uczniowie zdobędą nowe środki prawne służące weryfikacji wyników prac egzaminacyjnych.

Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego będzie nowym organem uprawnionym do rozpatrywania odwołań od ustalonych przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wyników weryfikacji sumy punktów części pisemnej egzaminu. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego jest organem, w skład którego wchodzą doświadczeni egzaminatorzy i ekspercispecjaliści z danej dziedziny. Wymogi kwalifikacyjne stawiane arbitrom są wymienione w art. 9ca znowelizowanej ustawy o systemie oświaty. Na listę arbitrów prowadzoną przez Ministra Edukacji Narodowej może zostać wpisana osoba, która widnieje w ewidencji egzaminatorów w zakresie egzaminu maturalnego, pełniła funkcję przewodniczącego zespołu egzaminatorów i otrzymała odpowiednią rekomendację dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Arbitrem może być również pracownik naukowy, legitymujący się co najmniej stopniem naukowym doktora w dziedzinie nauki lub sztuki w zakresie danego przedmiotu, zatrudniony w instytucie badawczym, jednostce naukowej Polskiej Akademii Nauk lub w szkole wyższej lub innej instytucji wymienionej w art. 9ca ust. 3 pkt 2, rekomendowany przez te instytucje. Ustawa wymienia również kwalifikacje wymagane od arbitrów w zakresie egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego będzie działać przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i może zasięgać jej opinii, ale nie będzie tym stanowiskiem związana. W sprawie braku możliwości zapoznania się ze szczegółami dokonania oceny egzaminów ustnych wypowiedział się Rzecznik Praw Obywatelskich, zarzucając brak podstaw do różnicowania w zakresie weryfikacji wyników egzaminów ustnych i pisemnych („Dziennik Gazeta Prawna” 20 lipca 2016 nr 139, Urszula Mirowska-Łoskot).

 


Prawo OptivumxNapisz do autora Polub nas na Facebooku

Tagi

# prawo oświatowe

Komentarze

Dodaj komentarz:

Twój nick:  
Wyślij

Piszecie "Tym samym wyniki sprawdzianu nie będą stanowiły jednego z kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas gimnazjów dwujęzycznych czy też gimnazjum sportowego, gimnazjum mistrzostwa sportowego lub oddziału sportowego w gimnazjum ogólnodostępnym. " Ale o jakiej rekrutacji do gimnazjów piszecie skoro z dniem 1 stycznia 2017 nie będzie już naborów do klas 1 gimnazjów, które mają zostać wygaszone?

xWaldek, 2016-11-23 11:29:44

Napisz do autora

×
Podaj temat wiadomości
Podaj prawidłowy adres email
Wpisz treść wiadomości
Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.
Anuluj × Wyślij
x x x