Wyobraźmy sobie przyszłość. Blog

Jakie zmiany nastąpią od września w ocenie pracy nauczycieli?

xAlicja Witkowska, 2018-07-19

Październikowa nowelizacja Karty Nauczyciela wnosi poważne zmiany w ocenach pracy nauczycieli. Nowe zasady wejdą w życie 1 września 2018 r. Nauczyciel będzie poddany ocenie każdorazowo po zakończeniu stażu na stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, mianowanego oraz dyplomowanego. Będzie także oceniany co trzy lata pracy w szkole, licząc od dnia nadania kolejnego stopnia awansu zawodowego, jeżeli nie rozpocznie stażu na kolejny stopień lub zakończy ścieżkę awansu. Okres ten wydłuży usprawiedliwiona nieobecność nauczyciela, trwająca dłużej niż 3 miesiące. Ocena będzie mogła być dokonana nie wcześniej niż z upływem roku po rozpoczęciu przez nauczyciela pracy w danej szkole.

Skala ocen została powiększona o ocenę bardzo dobrą. Z uzyskaniem oceny najwyższej w czterostopniowej skali, czyli wyróżniającej, jest związana możliwość skrócenia ścieżki awansu zawodowego oraz przyznanie nowego dodatku (tzw. 500+ dla nauczycieli dyplomowanych, w wysokości rosnącej od 2020 r.)

Kryteria oceny pracy nauczyciela dotyczą stopnia realizacji obowiązków nauczyciela wymienionych w art. 6 i w art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela oraz w art. 5 ustawy – Prawo oświatowe. Kryteria oceny pracy dyrektora koncentrują się na stopniu realizacji jego obowiązków przewidzianych w art. 6 i art. 7 Karty Nauczyciela oraz w art. 68 ust. 1, 5 i 6 ustawy – Prawo oświatowe, a w przypadku realizacji zajęć dydaktycznych ocenie podlega sposób wypełniania przez uczącego dyrektora obowiązków określonych w art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela oraz w art. 5 ustawy – Prawo oświatowe.

Po ustaleniu oceny nauczyciel będzie otrzymywał kartę oceny pracy z uzasadnieniem i pouczeniem o środkach odwoławczych lub
o możliwości wniesienia o ponowne ustalenie oceny.

Zwiększona została rola rady rodziców w procesie ustalania oceny pracy nauczyciela. Przed ustaleniem oceny dyrektor szkoły będzie obowiązany zasięgnąć opinii tego organu.

Szczegółowe kryteria oceny pracy nauczyciela, zakres informacji zawartych w karcie oceny pracy, tryb dokonywania tej oceny będą sformułowane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

W ustawie zmieniającej przewiduje się, że w każdej szkole będzie obowiązywał indywidualnie ustalony regulamin zawierający wskaźniki oceny pracy nauczyciela odnoszące się do poziomu spełniania poszczególnych kryteriów oceny pracy na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, z uwzględnieniem specyfiki pracy w danej szkole. Regulamin będzie ustalał dyrektor szkoły, po zaopiniowaniu projektu regulaminu przez radę pedagogiczną oraz organizacje związkowe (art. 6a ust. 14 Karty Nauczyciela).


xNapisz do autora Polub nas na Facebooku

Tagi

# prawo oświatowe

Komentarze

Dodaj komentarz:

Twój nick:  
Wyślij

Napisz do autora

×
Podaj temat wiadomości
Podaj prawidłowy adres email
Wpisz treść wiadomości
Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.
Anuluj × Wyślij
x x x