Wyobraźmy sobie przyszłość. Blog

Nowy obowiązek dla kierowników jednostek od lipca 2022 - centralny rejestr umów

xAgnieszka Czopp, 2022-03-25

Aktualizacja do artykułu z dnia 23.06.2022 r.
Ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych ustaw, wprowadzono zmiany dotyczące wejścia w życie centralnego rejestru umów. Data została przesunięta na 1 stycznia 2024 r. Szczegóły ustawy >

Artykuł z dnia 25.06.2022 r.

centralny rejestr umówMinisterstwo Finansów nałożyło na kierowników jednostek obowiązek prowadzenia jawnego rejestru umów o wartości powyżej 500 zł wraz z przekazywaniem ich do centralnego rejestru umów prowadzonego przez MF. Jakie przepisy stoją za tym obowiązkiem?

Jest to Ustawa z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2021 poz. 2054), której data wejścia w życie została określona na 1 stycznia 2022 r. Zmieniła ona m.in. ustawę o finansach publicznych poprzez dodanie do art. 34 podpunktów a i b wprowadzających zagadnienie centralnego rejestru umów. Art. 34a. 1. (ustawy o finansach publicznych) stanowi, że: Minister Finansów prowadzi rejestr umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych.

Dalej mowa jest o tym, że rejestr umów jest systemem teleinformatycznym, a informacje zamieszczone w rejestrze umów dotyczą tych umów, które podlegają udostępnieniu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej (ustawa z 6 września 2001 r.), w wartości przekraczającej 500 zł (art. 34a. ust. 5), z wyjątkiem umów, o których mowa w art. 12 ust.1 ustawy PZP. W ustawie została wprowadzona także jeszcze jedna modyfikacja, która zmienia (rozszerza) zasady jawności gospodarowania środkami publicznymi, poprzez dodanie punktu 12 (art. 34 ust. 1) brzmiącego: udostępnianie umów, o których mowa w art. 34a. Dlatego przekazywanie umów do centralnego rejestru umów, spełnia zasadę jawności gospodarowania środkami publicznymi.

Na kogo został nałożony obowiązek prowadzenia rejestru umów?

Za prowadzenie rejestru umów o których mowa w art. 34a ust. 3 odpowiadają kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, a przekazywanie danych dotyczących zawartych umów będzie obowiązkowe od lipca 2022 r. dla umów zawartych od stycznia 2022 r.

Jak postępować obecnie?

Czytając literalnie ustawę, umowa do rejestru umów powinna być wprowadzana na bieżąco: bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dniu od zawarcia umowy (art. 34a ust. 10), a jego publikacja w systemie teleinformatycznym MF będzie obowiązywała jednostki od lipca 2022 r. Najlepiej przygotowywać się już teraz pamiętając, że według art. 34a ust. 6, rejestr powinien zawierać następujące informacje:

  • Numer umowy – o ile został nadany,
  • Datę i miejsce zawarcia umowy,
  • Okres obowiązywania umowy,
  • Oznaczenie stron umowy wraz z przedstawicielami stron,
  • Określenie przedmiotu umowy,
  • Wartość przedmiotu umowy,
  • Informacje o źródłach i wysokości współfinansowania przedmiotu umowy.

Przechowywanie danych rejestru umów

Należy mieć na uwadze, że nowa forma rejestru powinna umożliwiać wyszukiwanie informacji wg powyższych punktów, więc warto przechowywać swoje dane w formie edytowalnej, aby ułatwić późniejsze ich przeniesienie do centralnego rejestru umów. Informacje, do jakich obecnie nie można jeszcze dotrzeć to takie, które precyzują format dla centralnego rejestru umów, a także sposób jego przekazywania. Także należy spodziewać się, że w nadchodzących miesiącach pojawią się kolejne wytyczne, dlatego przygotowujmy się do ich realizacji i zbierajmy informacje w układzie określonym w zmienionej ustawie o finansach publicznych.

Warto pamiętać także, że ustawodawca przewidział kary za brak przekazywania, aktualizowania lub podawanie nieprawdziwych danych dot. umów. Osoba zobowiązana do prowadzenia rejestru umów będzie podlegała grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 34b.).Szkolenia Finanse VULCAN


xNapisz do autora Polub nas na Facebooku

Tagi

# finanse w oświacie

Komentarze

Dodaj komentarz:

Twój nick:  
Wyślij

Napisz do autora

×
Podaj temat wiadomości
Podaj prawidłowy adres email
Wpisz treść wiadomości
Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.
Anuluj × Wyślij
x x x