Wyobraźmy sobie przyszłość. Blog

Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r.

xAlicja Witkowska, 2016-01-29

Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r.
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw - „Ustawa sześciolatkowa”.

Tak zwana „ustawa sześciolatkowa” wprowadza zasadnicze zmiany w regulacjach ustawowych dotyczących wychowania przedszkolnego oraz obowiązku szkolnego. Wychowaniem przedszkolnym zostają objęte dzieci od 3 do 6 lat. W przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego granicę tego wieku przesunięto do 9. roku życia. Reforma przepisów nałożyła na jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego obowiązek zapewnienia w roku szkolnym 2016/2017 miejsc w przedszkolu czterolatkom i pięciolatkom, których rodzice wyrażą taką wolę, zaś od 2017 roku – również trzylatkom. Dzieci sześcioletnie od września 2016 r. zostają objęte obowiązkiem przedszkolnym lub, jeżeli ich rodzice tak zadecydują, mogą wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy szkoły podstawowej. Warunkami, które sześciolatkom aplikującym do szkoły podstawowej postawił ustawodawca, są uprzednie roczne objęcie wychowaniem przedszkolnym lub w przypadku jego braku – posiadanie opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej potwierdzającej gotowość dziecka do podjęcia nauki (w projekcie ustawy przewidywano obowiązek uzyskania opinii poradni odnośnie do dzieci urodzonych od września do 31 grudnia danego roku kalendarzowego).

Aktualnie organy prowadzące przedszkola i szkoły podstawowe mają do czynienia z różnorodną sytuacją, w której znajdują się dzieci z roczników 2009 i 2010. Są to dzieci, które na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów ustawy skorzystały w 2015 r. z odroczenia spełniania obowiązku szkolnego (rocznik 2009 r.) i jako sześciolatki pozostały w przedszkolu lub w oddziale przedszkolnym szkoły podstawowej oraz te, które rozpoczęły naukę w szkole podstawowej. W przypadku uczniów z rocznika 2009 r., którzy w roku szkolnym 2015/2016 uczą się w pierwszej klasie, ich rodzice mają dwojaki wybór – albo dzieci powtórzą naukę w tej klasie w roku szkolnym 2016/2017, na wniosek rodziców złożony do 31 marca 2016 r. na ręce dyrektora szkoły podstawowej, albo będą kontynuowały naukę w następnej klasie. Uczniowie powtarzający naukę w pierwszej klasie nie będą podlegali klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy drugiej oraz nie otrzymają świadectwa. Taki mechanizm ma również zastosowanie do dzieci z rocznika 2008 (I półrocze) będących w drugiej klasie szkoły podstawowej, które mogą repetować tę klasę.

Dzieci z rocznika 2010 mogą, po spełnieniu powyższych warunków, rozpocząć wcześniej naukę w szkole podstawowej lub wziąć udział w rekrutacji do oddziału prowadzącego roczne przygotowanie przedszkolne w szkole lub w przedszkolu. Na podstawie art. 8 ustawy zmieniającej dziecku, które w roku szkolnym rozpocznie naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej, organ wykonawczy gminy może wskazać jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego szkołę inną niż położona w obwodzie administracyjnym właściwym dla miejsca zamieszkania dziecka. Tego przepisu nie stosuje się jednak, gdy przewidywana liczba uczniów w pierwszych klasach w szkołach położonych na terenach wiejskich lub w miastach do 5 tys. mieszkańców przekracza 7 osób, a w pozostałych szkołach limit powinien być wyższy niż 11 uczniów. W mniejszych miejscowościach może to prowadzić do dowożenia dzieci do innej szkoły niż obwodowa.

Pozostałe zmiany wprowadzone w wyniku nowelizacji dotyczą nowych zasad wyłaniania kuratorów oświaty, których powołuje i odwołuje Minister Edukacji Narodowej. Kandydaci na to stanowisko przystępują do konkursu, który ogłasza i przeprowadza wojewoda, przy czym to ogłoszenie następuje nie później niż w ciągu miesiąca od dnia, w którym dokonano odwołania poprzedniego kuratora. Przepisy z grudnia 2015 r. określają skład komisji konkursowej.

Następną istotną zmianą jest przywrócenie kontrolnej roli kuratora oświaty nad działaniami jednostek samorządu terytorialnego związanymi z uchwalaniem sieci publicznych szkół i przeszkoli czy też ich likwidacją lub przekształceniem, które teraz wymagać będą pozytywnej opinii kuratora oświaty. Samorządy odczytują tę zmianę jako ograniczenie swoich uprawnień jako organów prowadzących szkoły i z racji ustawowych zadań własnych najlepiej orientujących się w potrzebach swoich wspólnot terytorialnych.

W związku z grudniową nowelizacją wprowadzono przepisy przejściowe, odraczające termin przekształcania oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w zespoły szkolno-przedszkolne – do nowego roku szkolnego 2019/2020.Prawo OptivumxNapisz do autora Polub nas na Facebooku

Tagi

# prawo oświatowe

Komentarze

Dodaj komentarz:

Twój nick:  
Wyślij

Napisz do autora

×
Podaj temat wiadomości
Podaj prawidłowy adres email
Wpisz treść wiadomości
Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.
Anuluj × Wyślij
x x x