Wyobraźmy sobie przyszłość. Blog

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w szkołach i placówkach oświatowych

xMichał Łętowski, 2015-12-17

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia nieodmiennie kojarzą się z podarunkami. W szkole taki „prezent” można otrzymać np. z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Postaramy się omówić najważniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem tego funduszu w szkołach.

Garść podstawowych informacji o ZFŚS

Działalność Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, zwanego popularnie funduszem socjalnym, reguluje ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych (a zatem wszystkie przedszkola, szkoły i placówki publiczne prowadzone przez ministrów i jednostki samorządu terytorialnego) tworzą fundusz socjalny bez względu na liczbę zatrudnionych pracowników. W przypadku szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne i szkół niepublicznych utworzenie funduszu socjalnego jest obligatoryjne w przypadku zatrudniania na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty).

Fundusz socjalny tworzy się z odpisu na fundusz, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych. W przypadku pracowników niepedagogicznych jego roczna wielkość na jednego pracownika to 37,5% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego (art. 5 ustawy). Wysokość odpisu dla nauczycieli objętych Kartą Nauczyciela to iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) i 110% kwoty bazowej, o której mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, obowiązującej w dniu 1 stycznia danego roku (art. 53 Karty Nauczyciela).

Kto jest uprawniony?

Uprawnieni do korzystanie ze środków z funduszu socjalnego są pracownicy i ich rodziny, emeryci i renciści (byli pracownicy i ich rodziny) oraz inne osoby, którym pracodawca przyznał prawo do korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z funduszu (art. 2 pkt 5 ustawy). Przyznawanie świadczeń z funduszu oraz ich wysokość uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej (art. 8 ust. 1 ustawy). Szczegółowe zasady i warunki korzystania z usług i świadczeń funduszu oraz zasady przeznaczania środków funduszu na różne cele i rodzaje działalności socjalnej muszą być zawarte w regulaminie funduszu. Regulamin ten określa pracodawca zgodnie z art. 27 ust. 1 albo z art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych. Pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, uzgadnia regulamin z pracownikiem wybranym przez załogę do reprezentowania jej interesów (art. 8 ust. 2 ustawy).

Wytyczne dotyczące regulaminu

Regulamin funduszu powinien w szczególności określać:

Przykład. Regulamin funduszu może określać wysokość dofinansowania wypoczynku letniego pracowników oraz członków ich rodzin, zależną od dochodów pracownika. Regulamin nie może natomiast stanowić, że wycieczki organizowane dla pracowników i ich rodzin są w 100% pokrywane ze środków funduszu. Niewłaściwe jest też np. kupowanie ze środków funduszu kawy, herbaty i cukru dla pracowników do codziennej konsumpcji.

Komisja socjalna

W szkołach częstą praktyką jest tworzenie tzw. komisji socjalnych, zajmujących się dysponowaniem środków z funduszu socjalnego. Skład takiej komisji powinien być określony w regulaminie funduszu, w szczególności powinny w niej zasiadać osoby oddelegowane przez związki zawodowe – w przeciwnym przypadku przyznawanie świadczeń z ZFŚS podlega każdorazowo uzgodnieniu z organizacją związkową. Ostateczną decyzję w sprawie udzielenia świadczeń z funduszu podejmuje, jako administrator środków funduszu, dyrektor szkoły (art. 10 ustawy). Nieprzyznanie świadczenia osobie uprawnionej nie może być przedmiotem jej roszczenia, natomiast w przypadku wydatkowania środków funduszu niezgodnie z przeznaczeniem, związkom zawodowym przysługuje prawo wystąpienia do sądu pracy z roszczeniem o zwrot funduszowi tych środków (art. 8 ust. 3 ustawy).

Wypłata świadczeń a podatki

Świadczenia z funduszu są wolne od podatku dochodowego do wysokości 380 zł w ciągu roku podatkowego, o czym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dopłaty do wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie (np. wczasy, kolonie, obozy, zimowiska) dla dzieci i młodzieży do lat 18 są zwolnione z podatku dochodowego w całości (art. 21 ust. 1 pkt 78 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Świadczenia dla emerytów i rencistów wolne są od podatku dochodowego do wysokości 2280 zł w ciągu roku (art. 21 ust. 1 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Ważne. Niestosowanie kryteriów dotyczących sytuacji socjalnej, materialnej i rodzinnej podczas przydzielania ulgowych świadczeń i usług z funduszu i w celu różnicowania ich wysokości może narazić pracodawcę na obowiązek odprowadzenia składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego od osób fizycznych, co było przedmiotem rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego.

Świadczenia pieniężne z funduszu (np. zapomogi, dofinansowanie wypoczynku) są w całości przychodem osoby uprawnionej i podlegają zajęciu w ramach prowadzonego postępowania egzekucyjnego w pełnej wysokości (nie obowiązują w tym zakresie ograniczenia zawarte w art. 871 Kodeksu pracy). Świadczenia rzeczowe z funduszu nie muszą natomiast podlegać egzekucji – zależeć to będzie od rodzaju świadczenia, sytuacji materialnej osoby uprawnionej oraz treści wniosku o wszczęcie egzekucji, złożonego przez wierzyciela u komornika, i treści pisma o zajęciu wynagrodzenia za pracę.


Prawo Optivum
xNapisz do autora Polub nas na Facebooku

Tagi

# prawo oświatowe

Komentarze

Dodaj komentarz:

Twój nick:  
Wyślij

a czy może być konieczność zapłacenia skłądek ZUS od wypład z ZFŚS?? ZNam taki przypadek: https://www.eporady24.pl/zus_oskladkowal_wyplaty_z_funduszu_socjalnego_czy_slusznie,pytania,16,197,11439.html i bardzo obawiam się tego w mojej szkole (placówka niepubliczna) zwłaszcza że naprawdę ostatnio ZUS się nas \"czepia\" robi kontrole, sprawdza dokumenty i pracowników na l4. Proszę o komentarz

xEwa S., 2018-05-08 12:09:58

Warto pomyśleć chociażby o benefitach. W ich rozliczaniu z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pomagają systemy kafeteryjne. Szerzej opisano to tutaj: http://motivizer.pl/blog/jak-zarzadzac-swiadczeniami-pracowniczymi-na-czym-polega-wynagrodzenie-kafeteryjne/ - to z pewnością znacznie prostsze, a i doceniane przez pracowników.

xAnka, 2017-11-29 14:25:20

Napisz do autora

×
Podaj temat wiadomości
Podaj prawidłowy adres email
Wpisz treść wiadomości
Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.
Anuluj × Wyślij
x x x