Wyobraźmy sobie przyszłość. Blog

Zintegrowany System Kwalifikacji

xAlicja Witkowska, 2016-01-13

Nad rozwiązaniami, które wprowadza ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, pracowano od 2008 r., a jej wprowadzenie do obrotu prawnego było ściśle powiązane z uruchomieniem środków z budżetu Unii Europejskiej (edukacja dorosłych).

Od 2011 roku wdrażana jest reforma w zakresie szkolnictwa zawodowego, rekomendująca w pierwszym rzędzie skorelowanie nowych profili kształcenia zawodowego z potrzebami nowoczesnego rynku pracy. Jak oceniają eksperci z Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, postęp w tym zakresie, jeżeli chodzi o nowe kierunki kształcenia w szkołach zawodowych, kształtuje się na poziomie 25% szkół. Wzrastające zainteresowanie gimnazjalistów kształceniem zawodowym stanowi asumpt do podnoszenia poziomu edukacji prowadzonej w szkołach zawodowych. Pozytywne efekty przynosi zmiana w sposobie egzaminowania, dzięki której wprowadzono egzaminy z konkretnych kwalifikacji zdobytych przez ucznia zamiast końcowego egzaminu zawodowego. Mimo że wyniki z egzaminów sprawdzających realne umiejętności zawodowe uczniów zaczęły się przekładać na zmianę programów nauki w wielu szkołach, to dla osiągnięcia sukcesu na rynku pracy i w gospodarce potrzebny jest kompleksowy system uznawalności kwalifikacji – tych zdobywanych w ramach form szkolnych, jak i pozaszkolnych, w tym u pracodawców. Taką lukę wypełnia długo oczekiwana ustawa o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (ZSK).

Celem legislacji było przede wszystkim doprowadzenie do porównywalności dyplomów i certyfikatów, do określenia jakości kursów i szkoleń. Osiągnięto to poprzez utworzenie Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK), czyli elektronicznego systemu zawierającego kompendium informacji o wszystkich możliwych do zdobycia w Polsce kwalifikacjach, również tych nadawanych poza szkolnictwem wyższym i systemem oświaty. Dzięki temu tworzy się prostszą i szybszą możliwość uzyskiwania zaświadczenia lub certyfikatu, poprawia transparentność jakości ofert firm szkoleniowych czy instytucji edukacyjnej. Wprowadzane ustawą rozwiązania umożliwiają doradcom zawodowym skuteczniejszą pomoc osobom poszukującym pracy czy też planującym przekwalifikowanie, a pracodawcom efektywniejszą rekrutację.

Ustawa zawiera wyjaśnienia używanych w niej pojęć ustawowych. I tak przez pojęcie kwalifikacji pełnych należy rozumieć kwalifikacje nadawane wyłącznie w ramach systemu oświaty, po ukończeniu określonych etapów kształcenia oraz kwalifikacje pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w rozumieniu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. Kwalifikacje cząstkowe to kwalifikacja w zawodzie, o której mowa w art. 3 pkt 19 ustawy o systemie oświaty, potwierdzana dyplomami i świadectwami czeladniczymi uzyskiwanymi po przeprowadzeniu egzaminu w zawodach przewidzianych w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle i na innej drodze. Kwalifikacje rynkowe oznaczają kwalifikacje nieuregulowane przepisami prawa, których nadawanie odbywa się na zasadzie swobody działalności gospodarczej.

Koordynatorem ZSK jest Minister Edukacji Narodowej. ZSK obejmuje edukację ogólną, wyższą i zawodową, w tym prowadzoną w formach kursowych, szkoleniowych i na innej drodze. Głównym narzędziem systemu jest ośmiopoziomowa Polska Rama Kwalifikacji (PRK). Gromadzi wymagania dotyczące wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych. Służy do klasyfikowania kwalifikacji włączanych do ZSK według poszczególnych poziomów PRK. Poziom PRK to zakres i stopień złożoności wymaganych efektów uczenia się dla kwalifikacji danego poziomu, sformułowanych za pomocą ogólnych charakterystyk efektów uczenia się. Przypisanie poziomu PRK do kwalifikacji to rozstrzygnięcie, podjęte na zasadach określonych w ustawie, o ustaleniu poziomu PRK dla danej kwalifikacji na podstawie porównania efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji z charakterystykami poziomów PRK. Uniwersalne charakterystyki poziomów 1-8 pierwszego stopnia zawiera załącznik do ustawy. Wykaz poziomów PRK, które przypisuje się do kwalifikacji pełnych, wymienia art. 8 (począwszy od świadectwa ukończenia szkoły podstawowej – pkt 1 aż do dyplomu doktorskiego – pkt 11). Wymogi ustawowe, uzależniające przypisanie do kwalifikacji cząstkowych poziomów PRK, wymienione są w art. 9.

Następnym narzędziem Systemu jest Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji (ZRK) będący rejestrem jawnym. Znajdują się w nim, z mocy ustawy, kwalifikacje uzyskiwane w ramach systemu oświaty i szkolnictwa wyższego. O umieszczaniu w ZRK kwalifikacji uregulowanych, tzn. mających podstawę prawną w odrębnych przepisach, decyduje minister odpowiedzialny za dany sektor. Ponadto ustawa określa zasady włączania kwalifikacji do ZSK i Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Sektorowych Ram Kwalifikacji, a także podmioty odpowiedzialne za walidację i certyfikowanie.Prawo OptivumxNapisz do autora Polub nas na Facebooku

Tagi

# prawo oświatowe

Komentarze

Dodaj komentarz:

Twój nick:  
Wyślij

Napisz do autora

×
Podaj temat wiadomości
Podaj prawidłowy adres email
Wpisz treść wiadomości
Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.
Anuluj × Wyślij
x x x