Wyobraźmy sobie przyszłość. Blog

Sponsoring a VAT

xVULCAN , 2016-09-13

Prawidłowe rozliczenie VAT jest niezwykle istotne, lecz wiąże się czasami
z koniecznością sięgnięcia po komentarz lub poradę eksperta. Obserwując pytania, z jakimi radzić muszą sobie jednostki oświatowe, z którymi współpracujemy, postanowiliśmy zebrać te najczęściej powtarzane. Korzystając z wiedzy naszego Partnera - Spółki Doradztwa Finansowego TAXA Group sp. z o.o., przygotowaliśmy odpowiedzi na pytania, z którymi zwracają się do nas polskie szkoły. Dziś pierwszy wpis z serii Zrozumieć VAT.


Reklama sponsora w trakcie wydarzenia sportowego w szkole podstawowej – skutki VAT

Na wstępie musimy zadać sobie pytanie, czy sponsor dokonuje na naszą rzecz dostawy towarów lub świadczy usługę, czy też może po prostu przekazuje nam pieniądze.

Wyjaśnijmy, iż na gruncie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 710, z późn. zm.; dalej: ustawa o VAT) podatkowa klasyfikacja czynności wykonywanej przez sponsora uzależniona jest od przedmiotu świadczenia.

  • „W sytuacji, gdy sponsor przekazuje sponsorowanemu pieniądze” – czynność w ogóle nie podlega opodatkowaniu VAT. O takiej klasyfikacji decyduje fakt, że zgodnie z dyspozycją przepisu art. 2 pkt 6 ustawy o VAT pieniądze nie są towarem, zatem ich przekazanie nie stanowi dostawy na płaszczyźnie podatku od towarów i usług, dostawa to bowiem przekazanie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.
  • „W sytuacji, gdy sponsor, na podstawie umowy sponsoringu, dokonuje na rzecz sponsorowanego dostawy towarów lub świadczy usługę” – czynność rodzi określone skutki na gruncie VAT: podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług i musi być traktowana w dokładnie taki sam sposób jak tzw. zwykła sprzedaż.

Oznacza to, że moment powstania obowiązku podatkowego, stawka VAT i sposób dokumentowania są takie same jak przy sprzedaży dokonywanej w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa podatnika.

Załóżmy, że sponsorowany jest zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT. Wówczas podatek ten naliczony w fakturze VAT wystawionej przez sponsora podlega rozliczeniu według ogólnych zasad – jak przy nabyciu towarów lub usług.

W tym miejscu należy podkreślić, iż umowa sponsoringu jest dwustronnie zobowiązująca. W ramach takiego stosunku prawnego podmiot sponsorowany wykonuje usługę reklamową – oznacza to, że jeżeli jest podatnikiem VAT, musi opodatkować świadczoną przez siebie usługę.

Warto też wspomnieć, że w obecnym stanie prawnym definicja podatnika VAT jest niezwykle szeroka. Za podatnika uznawana jest każda osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna samodzielnie wykonująca działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Przy czym zgodnie z definicją zapisaną w art. 15 ust. 2 ustawy o VAT: „działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych”.

Oczywiście podatnicy, jeżeli spełniają warunki zapisane w art. 113 ustawy o VAT („zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 000 zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku”), mogą korzystać ze zwolnienia dla swojej sprzedaży (bez względu na stawkę właściwą przedmiotowo dla danej czynności), jednak wówczas wartość usługi reklamowej świadczonej w ramach umowy sponsoringu musi być doliczona do ogólnej kwoty sprzedaży, obliczanej, żeby ustalić, czy podatnik może korzystać ze zwolnienia tego rodzaju (150 000 zł).

Jeżeli zatem podmiot sponsorowany jest czynnym podatnikiem podatku VAT, wówczas musi opodatkować według stawki 23% świadczenie, które powinno zostać udokumentowane fakturą generującą konieczność odprowadzenia VAT należnego.

Podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi wynagrodzenie za wykonane świadczenie – gdy w ramach niego uzyskuje się zapłatę w postaci czynności opodatkowanej VAT, to z tej podstawy należy wyłączyć podatek od towarów
i usług (art. 29a ust. 1 w zw. z ust. 6 pkt 1 ustawy o VAT). Podatek naliczony w dokumencie faktury rozliczany jest według ogólnych zasad, tak jak każdy inny wydatek reklamowy.
xNapisz do autora Polub nas na Facebooku

Tagi

# finanse w oświacie, # VAT

Komentarze

Dodaj komentarz:

Twój nick:  
Wyślij

Napisz do autora

×
Podaj temat wiadomości
Podaj prawidłowy adres email
Wpisz treść wiadomości
Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.
Anuluj × Wyślij
x x x