Wyobraźmy sobie przyszłość. Blog

Ustawa o finansowaniu zadań oświatowych

xAlicja Witkowska, 2018-02-06

29 listopada 2017 r. została opublikowana Ustawa z dnia 27 października 2017 r.
o finansowaniu zadań oświatowych.


Ustawa wprowadza nowe rozwiązania dotyczące w szczególności naliczania dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wychowania przedszkolnego dla danej JST według organu rejestrującego i organu prowadzącego (w przypadku prowadzenia placówki wychowania przedszkolnego przez daną JST), a nie według lokalizacji przedszkola. Zmianą są objęte również dotacje udzielane z budżetów jednostek samorządu terytorialnego dla niepublicznych jednostek wychowania przedszkolnego, szkół i placówek prowadzonych przez ministrów, osoby fizyczne i osoby prawne niebędące JST. Ustawodawca w miejsce uzależnienia naliczania dotacji dla szkół od ich rodzajów przyjął odniesienie do kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Przepisy ustawy mają na celu uszczelnienie przekazywania dotacji przez gminy dla niepublicznych i publicznych szkół. Wprowadza się uzależnienie wypłaty dotacji od tego, czy dany uczeń uczęszcza do konkretnej szkoły (wskazanie szkoły w oświadczeniu rodziców o nauce ucznia w danym roku szkolnym). Dotacja z budżetu danej JST będzie przekazywana na ucznia, o ile w danym miesiącu był obecny na co najmniej 50% zajęć (aktualnie nie ma to znaczenia). W szkołach, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny ani obowiązek nauki, część środków będzie wypłacana po pomyślnie zakończonym przez uczniów postępowaniu egzaminacyjnym. Istotną zmianą objęto dotację podręcznikową. W odpowiedzi na apele samorządów i dyrektorów szkół dotacja będzie przekazywana do wysokości maksymalnych kwot na ucznia danej klasy, zróżnicowana w zależności od etapu edukacyjnego. Przedmiotowa reforma pozwoli dyrektorowi szkoły na zwiększenie w uzasadnionych przypadkach kosztu zakupu kompletu podręczników na jednego ucznia i tym samym na przesunięcie środków finansowych między odpowiednimi klasami. Powyższa zmiana nie dotyczy zwiększonej odpowiednimi wskaźnikami dotacji podręcznikowej dla uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. 

Ustawa radykalizuje sposób ustalania wynagrodzenia dyrektorów publicznych (niesamorządowych) i niepublicznych przedszkoli, biorących udział w powszechnej rekrutacji organizowanej na terenie danej gminy. Wynagrodzenie może być ustalone do wysokości 250% średniego wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego (maksymalnie ok. 13000 zł brutto). Ponadto przedszkola, które pobierają czesne, będą ustalać wysokość wynagrodzenia dyrektora finansowanego z dotacji do kwoty 150% średniej pensji nauczyciela dyplomowanego (ok. 8000 zł brutto). Większe wynagrodzenie nie będzie mogło być finansowane środkami budżetowymi. Organ dotujący będzie obowiązany publikować na stronie BIP wysokość dotacji i statystyczną liczbę uczniów. Dotacja celowa na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów nie będzie uzależniona od wkładu własnego ponoszonego przez gminy.


xNapisz do autora Polub nas na Facebooku

Tagi

# finanse w oświacie, # prawo oświatowe, # zarządzanie oświatą

Komentarze

Dodaj komentarz:

Twój nick:  
Wyślij

Napisz do autora

×
Podaj temat wiadomości
Podaj prawidłowy adres email
Wpisz treść wiadomości
Dziękujemy. Twoja wiadomość została wysłana.
Anuluj × Wyślij
x x x